Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.11.2019
Naslov: Videonadzor
Številka: 0712-1/2019/2634
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nad. IP) je dne 5. 11. 2019 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da nameravate vzpostaviti videonadzor okoli objekta, zato IP prosite za pomoč pri pravilni obravnavi video posnetkov - kako je s pogoji hrambe posnetkov, koga morate obvestiti ob vzpostavitvi sistema ipd..

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nad. Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. tč 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1, v nad. ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

****

 

IP pojasnjuje, da se glede izvajanja videonadzora Splošna uredba podrobneje ne opredeljuje. Zato so po mnenju IP za področje videonadzora še vedno aktualna vsa pojasnila, ki jih je IP že podal glede vprašanj na tem področju. V zvezi s tem priporočamo v branje smernice IP, ki vsebinsko pokrivajo vsa ključna vprašanja glede uvedbe in dopustnosti videonadzora v skladu z ZVOP-1, ki so dostopne na:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

Podrobnejše informacije o obveznostih upravljavcev v zvezi z vzpostavitvijo videonadzora so objavljene na: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/vzpostavitev-videonadzora/

 

IP je v zvezi z navedenim področjem izdal tudi veliko neobveznih mnenj, ki so objavljena na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/, vsebinsko področje Video in audio nadzor.

 

IP v tem delu še poudarja, da se šele v okviru inšpekcijskega postopka lahko opredeli do tega, ali je izvajanje določenega videonadzora zakonito ali ne.

 

Lep pozdrav,

 

Pripravila:

Tanja Švab, dipl. upr. ved.,

raziskovalka IP

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka