Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.11.2019
Naslov: Obveščanje etažnih lastnikov o izidu glasovanja
Številka: 0712-1/2019/2417
Vsebina: Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za odgovor na vprašanje, ali so etažni lastniki upravičeni do obvestila o izidu glasovanja, in sicer na način, da se sestavi poimenski seznam, na katerem je navedeno, kako je posamezni etažni lastnik glasoval.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so za običajne osebne podatke določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so za zasebni sektor naslednje:

-      privolitev (točka (a)),

-      sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),

-      zakon oziroma izvajanje javnih nalog (točka (c) oziroma (e)),

-      zakoniti interesi, ki prevladajo nad interesi posameznika (točka (f)). 

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca. IP poudarja, da je za zakonitost obdelave dovolj, da je izpolnjena ena od samostojnih pravnih podlag, ki jih določa člen 6 Splošne uredbe. V zvezi s pravnimi podlagami v zasebnem sektorju si lahko ogledate tudi infografiko, objavljeno na spletni strani IP: https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/png/infografike/pravne_podlage_zasebni_sektor_s_pogoji_privolitve.pdf.

 

Iz vašega zaprosila izhaja, da je upravnik v vaši večstanovanjski stavbi etažne lastnike obvestil o izidu glasovanja le procentualno. Menite, da je zaradi verodostojnosti izida glasovanja potrebno sestaviti poimenski seznam, na katerem je navedeno kako je posamezni etažni lastnik glasoval. Takšnemu načinu obveščanja glede glasovanja upravnik nasprotuje z obrazložitvijo, da zaradi varovanja osebnih podatkov, vpogleda v podpisne listine s strani tretjih oseb in pa tudi zaradi morebitnih zamer med etažnimi lastniki, ne obvešča glede rezultatov glasovanja poimensko s pripisom ali je oseba glasovala za ali proti. Menite, da je upravnikovo pojasnilo neutemeljeno, ker se tudi na sestankih glasuje javno, z dvigom rok.

 

IP na podlagi navedenega zato na splošno pojasnjuje, da bi primeru, kot ga opisujete, pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov eventualno lahko predstavljala točka (b) ali točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe varstvu podatkov.

Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13, v nadaljevanju: SPZ) v 116. členu opredeljuje pogodbo o medsebojnih razmerjih, in sicer je v navedenem členu določeno: Etažni lastniki morajo skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih, s katero uredijo zlasti: opredelitev stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike; način oblikovanja rezervnega sklada; morebitne posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v etažni lastnini; način uporabe skupnih delov; namen uporabe posameznih delov v etažni lastnini; nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu; način upravljanja skupnih delov; uporabo posameznih delov v etažni lastnini v posebne namene; zavarovanje zgradbe kot celote; pooblastila upravnika, če odstopajo od 118. člena tega zakona (ki med drugim opredeljuje pooblastila upravnika). Pogodba o medsebojnih razmerjih mora biti sklenjena v pisni obliki in učinkuje proti vsakemu novemu etažnemu lastniku.

 

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17 in 59/19, v nadaljevanju SZ-1) v prvem odstavku 31. člena določa, da morajo etažni lastniki skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih, s katero uredijo način upravljanja in rabe večstanovanjske stavbe. Drugi in tretji odstavek navedenega člena SZ-1 pa med drugim določata, da se za izvajanje tega zakona šteje, da je pogodba o medsebojnih razmerjih sklenjena, ko jo podpišejo etažni lastniki, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev. Odločitve, za katere je po določbah tega zakona potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov, uredijo etažni lastniki s posebnim aktom v pisni obliki. Vsebina pogodbe o medsebojnih razmerjih pa je določena v 33. členu SZ – 1, ki določa, da pogodba o medsebojnih razmerjih vsebuje poleg sestavin, ki jih mora imeti po stvarnopravnem zakoniku, zlasti še: način uporabe posebnih skupnih delov; posebne storitve, ki presegajo okvire obratovanja večstanovanjske stavbe (varovanje, sprejemno službo in podobno); nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu; način obveščanja etažnih lastnikov o zadevah upravljanja.

 

SZ-1 v 53. členu (pogodba o opravljanju upravniških storitev) med drugim določa, da se razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom uredijo s pogodbo o opravljanju upravniških storitev, ki lahko, poleg pooblastil iz 50. člena SZ-1 (pooblastila upravnika), določi še druge pravice in obveznosti. Pogodba o opravljanju upravniških storitev je sklenjena, ko jo podpišejo upravnik in toliko etažnih lastnikov, kot je potrebno za sprejem sklepa o določitvi upravnika. Etažni lastniki lahko, ob določitvi upravnika, za sklenitev pogodbe o opravljanju upravniških storitev pooblastijo enega ali več etažnih lastnikov. V tem primeru se šteje pogodba za sklenjeno, ko jo podpišejo upravnik in vsi pooblaščenci za sklenitev pogodbe. 54. člen SZ-1 (vsebina pogodbe o opravljanju upravniških storitev) pa določa, da pogodba o opravljanju upravniških storitev vsebuje zlasti: pooblastila in obveznosti upravnika; mesečno plačilo, ki pripada upravniku za opravljanje storitev in rok njegove zapadlosti; čas, za katerega je sklenjena pogodba; dan začetka veljavnosti pogodbe.

 

Na podlagi zgoraj navedene zakonodaje v povezavi s Splošno uredbo o varstvu podatkov, je upravnik  etažnim lastnikom dolžan posredovati poimenski seznam z navedbami kako je posamezni etažni lastnik glasoval v posamezni zadevi upravljanja večstanovanjske stavbe, v kolikor je navedeno določeno z vsebino pogodbe o medsebojnih razmerjih oziroma z vsebino pogodbe o opravljanju upravniških storitev.

 

Vsekakor pa je pri pošiljanju navedenega seznama potrebno upoštevati načelo, da so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“), ki je opredeljeno v točki (c) člena 5 Splošne uredbe.

  

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo. 

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Tanja Suša, univ. dipl. prav.

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov