Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.12.2018
Naslov: Osebni podatki, ki jih zbira varnostnik ob vstopu v stavbo
Številka: 0712-3/2018/2605
Vsebina: Razno, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali ste dolžni kot dostavljavec ob vstopu v vsako podjetje pokazati osebni dokument. Pojasnjujete, da si vsaka varnostna služba zapiše vaše ime, priimek, naslov stalnega bivališča, številko dokumenta in te podatke tudi shrani. Zanima vas, ali morate te podatke resnično posredovati vsakemu varnostniku.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. IP uvodoma poudarja, da lahko zakonitost konkretne obdelave osebnih podatkov presoja le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

IP pojasnjuje, da smejo osebe javnega ali zasebnega sektorja za namene varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v njenih prostorih, od posameznika, ki namerava vstopiti ali izstopiti iz tega prostora, zahtevati, da navede vse ali nekatere izmed osebnih podatkov, ki jih navajate, ter razlog vstopa ali izstopa. Po potrebi lahko osebne podatke preverijo tudi z vpogledom v osebni dokument posameznika. Tako določa prvi odstavek 82. člena ZVOP-1, ki še vedno ostaja v veljavi.

 

Drugi odstavek istega člena dalje konkretno določa, da se lahko v evidenci vstopov in izstopov o posamezniku vodijo samo naslednji osebni podatki: osebno ime, številka in vrsta osebnega dokumenta, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev ter datum, ura in razlog vstopa ali izstopa v ali iz prostorov. Osebni podatki iz navedene evidence se lahko hranijo največ tri leta od vpisa, nato se zbrišejo ali na drug način uničijo (četrti odstavek).

 

To pomeni, da pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov s strani varnostnika (v imenu upravljavca), kakor to opisujete v svojem dopisu, obstaja. Varnostnik torej lahko v imenu oz. po naročilu upravljavca vodi evidenco vstopov in izstopov posameznikov v prostor ter od vas ob vstopu tudi zahteva vpogled v osebni dokument, seveda pod pogojem, da je namen takšne obdelave osebnih podatkov varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v prostorih. Vsekakor imate možnost zavrnitve opisanega posredovanja svojih osebnih podatkov, vendar v takem primeru lahko nosite posledice zavrnitve (npr. onemogočen vstop v stavbo).

 

IP še pojasnjuje, da imate kot posameznik pravice, ki jih splošna uredba podrobneje ureja v Poglavju III (12. – 22. člen). Več o pravicah posameznikov si lahko preberete na naši novi spletni strani: https://tiodlocas.si/moram-biti-obvescen/

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP