Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.12.2018
Naslov: Izpis in izbris OP
Številka: 0712-3/2018/2606
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nad. IP) je dne 23. 11. 2018 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem IP sprašujete, kako je z izpisom in izbrisom osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nad. Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. tč 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1, v nad. ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Izpis osebnih podatkov

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v 3. odstavku 38. člena Ustave Republike Slovenije in 15. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Postopkovna pravila pa so urejena v 11. in 12. členu omenjene uredbe.

 

Več o samem postopku seznanitve z lastnimi osebnimi podatki oz. pravico do dostopa do osebnih podatkov si lahko preberete na spletni strani IP (www.ip-rs.si) oz. na sledeči povezavi: tiodlocas.si

 

Izbris osebnih podatkov

 

Glede vašega vprašanja, ki se nanaša na izbris osebnih podatkov IP pojasnjuje, da je zahteva po izbrisu utemeljena, če za objavo oz. obdelavo ni (več) pravne podlage npr. zakon ali osebna privolitev posameznika. Če so namreč podatki objavljeni zakonito oz. obstaja zakonska ali druga pravna podlaga za objavo, potem izbrisa teh podatkov načeloma ni mogoče zahtevati. V kolikor je bila za objavo-uporabo osebnih podatkov predhodno podana osebna privolitev, pa le-to lahko posameznik kadarkoli prekliče, pri čemer za objavo tudi v tem primeru lahko obstajajo utemeljeni razlogi, kot pojasnjujemo v nadaljevanju. Splošna uredba o varstvu podatkov namreč daje posameznikom pravico do izbrisa osebnih podatkov oz. “pravico do pozabe”, vendar ta pravica ni avtonomna niti absolutna, temveč je potrebno vedno presojati, če so izpolnjeni pogoji, ki so opredeljeni v 17. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Več o tem najdete na spletni strani: tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/

 

IP svetuje, da pri upravljavcu, ki obdeluje vaše osebne podatke, za katere bi želeli, da se izbrišejo, najprej izkoristite pravico, ki vam jo daje 15. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov in ugotovite, na kateri pravni podlagi se podatki obdelujejo, pri čemer si lahko pomagate z obrazcem, ki je objavljen na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/ .

 

V primeru molka je pritožbeni organ IP.

 

Na podlagi podatkov, ki jih boste prejeli s strani upravljavca boste tako ugotovili, ali je objava zakonita ali ne (v primeru zavrnitve imate možnost vložitve pritožbe pri IP) oz. ali pri upravljavcu osebnih podatkov lahko zahtevate izbris osebnih podatkov ali ne. 

 

 

Prijazen pozdrav,

           

Pripravila:
Tanja Švab, dipl. upr. ved.,

raziskovalka IP

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka