Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 16.10.2019
Naslov: Razstava starih fotografij v vrtcu
Številka: 0712-1/2019/2319
Vsebina: Fotografije kot OP, Pravne podlage, Vrtec
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede razstave starih fotografij v vrtcu. Zanima vas, ali lahko ob 50. rojstnem dnevu vrtčevske enote razstavite stare fotografije po hodniku, seveda brez imen in priimkov le kot zgodovinski pregled, ki bi se vrtel v ozadju vaše prireditve. Fotografije so utrinki dopoldanskih dogodkov v vrtcu od 1969 do danes.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zbiranje in objava osebnih podatkov iz zbirk za namen razstave je načeloma dopustna, če so bili navedeni podatki ustrezno pridobljeni.

 

Pravne podlage so opredeljene v členu 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

IP je že večkrat v neobvezujočih mnenjih, s katerimi se lahko seznanite na spletni strani IP, izrazil stališče, da štejemo fotografije kot varovane osebne podatke, kadar le-te določajo ali omogočajo določljivost posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji ali posnetku jasno in nedvoumno razviden in bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali, ko se hkrati s fotografijami obdelujejo tudi drugi osebni podatki o posamezniku (npr. njegovo ime in priimek, njegova letnica rojstva, čas vključitve v javni zavod, ipd.). Objava takšnih fotografij, ki jih (je) naredi(l) vrtec, pomeni obdelavo osebnih podatkov, ki so del zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je vrtec.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba zagotoviti eno izmed pravnih podlag, kakor to določa prvi odstavek člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov:

»Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

Točka (f) se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

Osebni podatki so katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati (točka 1 člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov).  Za lažjo pomoč pri oceni, katere osebne podatke (tj. fotografije) je primerno objaviti in katerih ne, vam svetujemo pregled že izdanih mnenj (kategorija: fotografija kot OP), saj IP konkretne obdelave osebnih podatkov presoja le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka in podrobnejšega odgovora ne more podati. Nekaj že izdanih neobvezujočih mnenj, ki se dotikajo podobnih vprašanj:

  • št. 0712-3/2018/2611 z dne 19. 12. 2018,
  • št. 0712-1/2019/807 z dne 10. 4. 2019,
  • št. 0712-3/2018/2700 z dne 7. 1. 2019.

 

Vsa navedena mnenja so objavljena na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/.

 

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP