Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.10.2019
Naslov: Vpogled v TRR
Številka: 0712-1/2019/2330
Vsebina: Bančništvo, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede izpisa vpogledov v vaš osebni TRR.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov pravico do dostopa oziroma do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ureja v 15. členu, ki v prvem odstavku določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

  1. namene obdelave;
  2. vrste zadevnih osebnih podatkov;
  3. uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacija;
  4. kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  5. obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
  6. pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  7. kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
  8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Več o navedeni pravici si lahko preberete na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

V konkretnem primeru vam svetujemo, da na upravljavca osebnih podatkov naslovite zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. Tudi do (neobvezujočega) obrazca zahteve za seznanitev lahko dostopate na spletni strani IP: “Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (obrazec SLOP)”.

IP nadalje pojasnjuje, da v sklopu navedenega postopka ne morete dostopati do imena konkretnega uslužbenca banke, ki je dostopal do vaših osebnih podatkov, lahko pa se seznanite z nameni, za katere so bili obdelovani vaši osebni podatki. Posameznik namreč v okviru pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki nima pravice do pridobitve seznama notranjih uporabnikov posameznega upravljavca, ki so vpogledovali v njegove osebne podatke.

V kolikor pa bi IP prejel konkretno prijavo, iz katere bi izhajalo, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, bi na podlagi takšne prijave lahko pričel s postopkom inšpekcijskega nadzora (ter eventualno prekrškovnega postopka) in v okviru tega postopka bi IP lahko dostopal tudi do podatka o tem, kdo (kateri konkretni uslužbenec) je vpogledal v osebne podatke ter presodil, ali je bil konkretni vpogled v osebne podatke zakonit ali ne.

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka