Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Dostop do podatka o EMŠO in davčni številki
Številka: 0712-1/2019/2174
Vsebina: EMŠO in davčna, Uradni postopki , Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas ali lahko družba, ki ponuja storitve leasing financiranja za nakup vozil, poleg davčne številke zbira tudi EMŠO številko. Pojasnjujete namreč, da prihaja v praksi do težav v postopku registracije motornih vozil, kjer zakonodaja navaja kot identifikacijski znak EMŠO, na pogodbah o finančnem leasingu pa se EMŠO ne zbira.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna pravna podlaga. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so urejene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Ob navedenem je treba za skladno obdelavo osebnih podatkov spoštovati tudi načelo najmanjšega obsega podatkov, ki v določbi 5 (1)(d) Splošne uredbe določa, da morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

IP je v več svojih mnenjih poudaril, da hkratno zbiranje dveh enoličnih identifikatorjev (EMŠO in davčna številka) ni potrebno za identifikacijo posameznika, zato se praviloma ne more šteti za potrebno za izvajanje pogodbe, če upravljavec hkrati zbira oba enolična identifikatorja pogodbene stranke. 

 

V primeru pogodbe o finančnem leasingu motornih vozil, registracija vozila ni del izvajanja pogodbe o finančnem leasingu in zato EMŠO (poleg davčne številke) ni potreben podatek za izvajanje pogodbe. Registracija vozila je upravni postopek, pri katerem pa se uporablja tudi dokumentacija leasingodajalca (ki ostane lastnik vozila do izpolnitve pogodbe o finančnem leasingu). Da bi v upravnem postopku uradna oseba lahko identificirala uporabnika vozila, kot stranko pogodbe o finančnem leasingu, se lahko uradna oseba prepriča prek kateregakoli podatka, ki se nahaja na pogodbi o finančnem leasingu (npr. ime, priimek, naslov prebivališča, itd.). V dvomu lahko uradna oseba zahteva tudi izkaz z davčno številko, ki omogoča »uparjanje dokumentacije« o finančnem leasingu z uporabnikom vozila, ki lahko opravi registracijo vozila.

 

Zbiranje EMŠA in davčne številke skupaj za namen izvajanja pogodbe o finančnem leasingu na podlagi člena 6 (1)(b) Splošne uredbe, torej ni dopustno. Kljub temu pa IP meni, da je v takšnem primeru podatek o EMŠU stranke pogodbe o finančnem leasingu lahko predmet zbiranja na podlagi privolitve (člen 6(1)(a) Splošne uredbe). V tem primeru morajo biti posamezniki pred podajo privolitve ustrezno seznanjeni z namenom obdelave in drugimi okoliščinami potrebnimi za podajo informirane privolitve (vključno z informacijami po členu 13 Splošne uredbe). Pri zbiranju podatka na podlagi privolitve, pa je zlasti pomembno, da je posameznik obveščen, da lahko brez škode za sklenitev in izvajanje pogodbe, svojega EMŠO tudi ne posreduje.

                                                                                                               

Poleg zgoraj navedenega IP pojasnjuje, da če za druge zakonsko opredeljene namene obstaja posebna zakonska obveznost leasingo-dajalca po zbiranju EMŠO številke, lahko za ta namen leasingo-dajalec zbira tudi EMŠO številko. Kadar obstaja poseben z zakonom opredeljen namen, potem za ta namen zbranih podatkov ni dopustno uporabljati za drug namen.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                       

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo