Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Seznanitev s podatki drugih strank v odločbi CSD
Številka: 0712-1/2019/2183
Vsebina: Upravni postopki , Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da vam je bila vročena odločba Centra za socialno delo, s katero ste bili oproščeni plačila oskrbnine v domu za upokojence za vašega očeta. Odločba vsebuje tudi podatek o točno določenem znesku vašega osebnega dohodka in vaših prihrankov na tekočem računu. Ugotavljate, da je CSD s tem razkril vaše osebne podatke tudi vaši sestri in bratu. Zanima vas, ali je to skladno s pravili varstva osebnih podatkov?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da je CSD vezan odločati v svojih postopkih na podlagi Ustave RS, zakonov in drugih predpisov. Vsebina odločbe izkazuje relevantne razloge, ki so potrebni za odločitev v konkretni upravni zadevi. Glede na opis v vašem vprašanju IP sklepa, da sta bila vaša brat in sestra stranki upravnega postopka pred CSD in jima je bila zato tudi vročena odločba s katero se je odločalo o oprostitvi doplačila cene doma za ostarele. V primerih, ko so tretje osebe stranke upravnega postopka, so skladno z ZUP upravičene zoper odločitev vložiti tudi pritožbo ali na drug način sodelovati v postopku. Da bi stranke lahko uveljavljale svoje pravice so se upravičene seznaniti tudi z osebnimi podatki drugih strank v upravnem postopku, da lahko uveljavljajo svoje pravice v postopku.

 

Ob zgoraj navedenem IP dodaja, da ni pristojen za komentiranje vodenja postopkov drugih upravnih organov, zato jih tudi o tem ne more izdajati mnenj. Skladno s sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-92/12-13 z dne 10. 10. 2013 (http://odlocitve.us-rs.si/documents/8b/89/u-i-92-122.pdf) tudi ne sme izvajati inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, tako, da pri izvrševanju svojih zakonsko določenih pooblastil poseže v posamične pravne postopke, ki jih vodijo za to pristojni državni organi ter ne sme preverjati, ali se v konkretnih pravnih postopkih ustavnoskladno in zakonito spoštuje varstvo osebnih podatkov. Kot je v citiranem sklepu ugotovilo Ustavno sodišče, bi bila zakonska podlaga, ki bi to omogočala, v nasprotju z načelom samostojnosti pristojnega državnega organa pri odločanju (2. odstavek 120. člena Ustave za upravne organe, 125. člen Ustave za sodišča) ter v nasprotju z rednim sistemom pravnih sredstev oz. vzpostavljeno hierarhično strukturiranostjo državne oblasti (načelo večstopenjskega odločanja) in s tem v nasprotju z načeli pravne države (2. člen Ustave Republike Slovenije – v nadaljevanju URS). Ta načela zahtevajo, da o pravicah in obveznostih fizičnih in pravnih oseb odločajo pristojni organi v postopkih, ki so vnaprej zakonsko določeni, pri čemer se njihove odločitve lahko preverjajo le v vnaprej določenih postopkih s pravnimi sredstvi pred pristojnimi organi.

 

Lep pozdrav,

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.    

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo