Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Seznam izdanih odločb o povezljivosti zbirk osebnih podatkov

+ -

Št.

Datum

Upravljalec 1

Upravljalec 2

Evidence, ki se povezujejo

0602-6/201712.6.2017Vrhovno sodišče RSMinistrstvo za notranje zadeve;
Finančna uprava RS
Informacijski sistem PUND;Centralni register prebivalstva;Davčni register
0602-5/20178.6.2017Uprava RS za pomorstvoMinistrstvo za notranje zadeve;
Ministrstvo za infrastrukturo
Evidenca o listinah o usposobljenosti za upravljanje s čolni;Evidenca pooblastil, ki se ne izdajajo v skladu z mednarodnimi konvencijami;Centralni register prebivalstva;Evidenca vozniških dovoljenj
0602-3/201731.5.2017Ministrstvo za infrastrukturoMinistrstvo za notranje zadeveEvidenca o vozniških dovoljenjih;Evidenca potnih listin;Evidenca osebnih izkaznic;Centralni register prebivalstva;Evidenca registriranih vozil
0602-2/201716.3.2017Ministrstvo za notranje zadeveMinistrstvo za notranje zadeveEvidenca nadomestil in služnosti v javno korist; Centralni register prebivalstva
0602-1/201721.2.2017Ministrstvo za finance, Urad RS za preprečevanje pranja denarjaMinistrstvo za notranje zadeve;
Geodetska uprava RS
Evidenca podatkov o osebah in transakcijah; Evidenca o prejetih pobudah;Evidenca obvestil in informacij; Evidenca mednarodnih zaprosil;Centralni register prebivalstva;Register nepremičnin;Zemljiški kataster;Kataster stavb
0602-4/201612.1.2017Ministrstvo za notranje zadeveMinistrstvo za notranje zadeveEvidenca imetnikov službene izkaznice nadzornika smučišča; Centralni register prebivalstva.
0602-1/201620.5.2016Nacionalnemu inštitutu za javno zdravjeMinistrstvo za notranje zadeve;
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.;
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.;
Adriatic Slovenica d.d.
Centralni register podatkov o pacientih; Centralni register prebivalstva in matični register;Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanje;Zbirka osebnih podatkov o zavarovalcih in zavarovancih;Zbirka podatkov o zavarovalcih, zavarovancih, plačnikih premije in upravičencih do izplačila zavarovalnine;Zbirka podatkov o zavarovancih zdravstvenih zavarovanj
0602-3/201613. 9. 2016Zavod za zdravstveno zavarovanje SlovenijeAgencija RS za javnopravne evidence in storitveEvidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja; Poslovni register Slovenije
0602-8/201519.1.2016Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinistrstvo za financeInformacijski sistem centrov za socialno delo; Evidenca o davkih z imenom IDIS_REK
0602-7/201522.10.2015Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeMinistrstvo za notranje zadeve Evidenca o podanih soglasjih k enotnemu dovoljenju, 2.    Evidenca obvestil iz drugega odstavka 33. člena ZZSDT, Register tujcev
0602-4/20152.9.2015Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanjeAgencija RS za javnopravne evidence in storitveMatična evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije, Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo
0602-5/201514.8.2015Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanjeEvidenca subjektov, Matična evidenco zavarovancev, Register zavezancev
0602-1/20157.7.2015Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SlovenijeMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMatična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
Informatizirana zbirka podatkov o pravicah iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in družinskih prejemkov 
0602-2/20151.7.2015Ministrstvo za financeAJPES

Davčni register; Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo

0602-13/201419.6.2015Vrhovno sodišče RSMinistrstvo za pravosodjeInformacijski sistem e-INS; Informacijski sistem e-Izvršba; Evidenca upraviteljev
0602-14/20142.4.2015Ministrstvo za financeVrhovno sodišče RSDavčni register; Vpisnikom zadev v postopkih zaradi insolventnosti
0602-12/20143.3.2015Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SlovenijeZavod RS za zaposlovanjeMatična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Matična evidenca o zavarovancih; Evidenca brezposlenih oseb; Evidenca oseb, ki so začasno nezaposljive; Evidenca oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja; Evidenca iskalcev zaposlitve; Evidenca o tujcih
0602-11/201426.1.2015Agencija RS za javnopravne evidence in storitveMinistrstvo za notranje zadeveSeznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo; Centralni register prebivalstva
0602-9/20145.1.2015Ministrsvto za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinistrstvo za finance; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravoInformacijski sistem KURIR; Centralna zbirka podatkov o pravicah iz javnih sredstev; Informacijski sistem centrov za socialno delo; Evidenca o davkih; Matična evidenca o izplačilih prejemkov; Centralni register prebivalstva
0602-8/20143.12.2014Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športMatična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Matična evidenca o zavarovancih; Evidenca študentov in diplomantov; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja
0602-9/201413.11.2014Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcijMinistrstvo za notranje zadeveCentralna evidenca pripornikov RS; Centralna evidenca o osebah na prestajanju kazni zapora; Centralni register prebivalstva
0602-4/201412.9.2014Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športMinistrstvo za izobraževanje, znanost in športEvidenčni in analitski sistem visokega šolstva v RS; Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov višjih strokovnih šol
0602-5/20141.9.2014Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Evidenčni in analitski sistem visokega šolstva v RS; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja

0602-3/20148.8.2014Ministrstvo za pravosodjeMinistrstvo za notranje zadeveImenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev; Centralni register prebivalstva
0602-2/20147.7.2014Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SlovenijeDavčna uprava RS

Matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Evidenca davkov in prispevkov; Knjigovodska evidenca

0602-1/20149.4.2014Vrhovno sodišče RSDavčna uprava RSInformacijski sistem e-INS; Davčni register
0602-6/20135.2.2014Javni, jamstveni, preživninski in invalidski sklad RSMinistrstvo za notranje zadeveEvidenca o pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca; Evidenca o nadomestilih preživnine; Centralni register prebivalstva
0602-5/201323.1.2014Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SlovenijeAgencija RS za javnopravne evidence in storitveMatična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Poslovni register Slovenije
0602-4/201319.12.2013Ministrstvo za kmetijstvo in okoljeMinistrstvo za notranje zadeveEvidenca subjektov; Centralni register prebivalstva
0602-1/201317.6.2013Vrhovno sodišče RSVrhovno sodišče RSInformacijski sistem eINS
0602-1/2013/03.04.2013Vrhovno sodišče RS

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo;

KDD - Centralna klirinško depotna družba;

Zavod za zdravstveno zavarovanje;

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Centralni register prebivalstva;

Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev;

Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja;

Register transakcijskih računov

0602-2/2013/28.05.2013Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve;

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Centralni register prebivalstva;

Poslovni register Slovenije;

Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja

0602-9/2012/221.11.2012Splošna bolnišnica JeseniceMinistrstvo za notranje zadeveOsnovna medicinska dokumentacija, Centralni register prebivalstva, Matični register
0602-4/201212.09.2012Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeveVrhovno sodišče RS

Centralna zbirka podatkov o pravicah in javnih sredstvih;

Informatizirana glavna knjiga zemljiške knjige

0602-8/2011/1127.07.2012Zavod za zdravstveno zavarovanje SlovenijeMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja;

Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v RS

0602-3/2012/605.07.2012Državno tožilstvo RSMinistrstvo za notranje zadeve

Zbirka vpisnikov državnega tožilstva (Kt vpisnik, Ktpp vpisnik, KpPo vpisnik);

Centralni register prebivalstva

0602-2/2012/418.05.2012Vrhovno sodišče Republike SlovenijeMinistrstvo za notranje zadeve

Informacijski sistem za vodenje kazenskih postopkov;

Centralni register prebivalstva

0602-13/201126.03.2012Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

eVŠ evidenca študentov;

eVŠ evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti;

evidence z osebnimi podatki študentov in vpisanih na študijske programe za izpopolnjevanje;

evidence z osebnimi podatki izvajalcev visokošolske dejavnosti

0602-14/2011/409.02.2012Državni pravobranilstvoMinistrstvo za notranje zadeve

Zbirka vpisnikov za evidentiranje zadev;

Centralni register prebivalstva RS

0602-12/2011/525.01.2012Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijoMinistrstvo za notranje zadeve

Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v RS; Centralni register prebivalstva

0602-11/2011/519.01.2012Ministrstvo za finance, Carinska uprava RSMinistrstvo za finance, Davčna uprava RS

Evidenca o davčni izbršbi;       Davčni register

0602-10/2011/9.1.2011Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeveMinistrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Ministrstvo za šolstvo in športCentralna zbirka podatkov o pravicah iz javnih sredstev; Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva RS; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja
0602-2/20111.9.2011Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeveSeznam evidenc
0602-7/201129.8.2011Splošna bolnica Murska SobotaMinistrstvo za notranje zadeveOsnovna medcinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-6/201120.6.2011Ministrstvo za šolstvo in športMinistrstvo za notranje zadeveCentralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja; Centralni register prebivalstva
0602-5/2011/17.5.2011Inštitut za varovanje zdravja RSMinistrstvo za notranje zadeveZdravniško poročilo o umrli osebi; Register obveznikov za cepljenje in izvajanje cepljenja; Centralni register prebivalstva
0602-4/2011/623.3.2011Splošna bolnišnica IzolaMinistrstvo za notranje zadeveOsnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-9/20107. 3. 2011Cetis d.d.Ministrstvo za notranje zadeve

Evidenca izdanih kartic; Matični register; Register stalnega prebivalstva; Evidenca voznikov

0602-7/201029.10.2010

Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS

Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS

Evidenca pisnih carinskih deklaracij; Evidenca izdanih carinskih dovoljenj; Evidenca trošarinskih zavezancev in malih proizvajalcev vina in žganja; Evidenca upravičencev do vračila trošarine; Evidenca davčnih zastopnikov, nepooblaščenih prejemnikov ter oseb, ki vlagajo prijave o posameznih poslih; Evidenca o pobranih dajatvah; Evidenca predloženih instrumentov zavarovanja za plačilo dajatev: Evidenca zavezancev oziroma plačnikov okoljske dajatve; Davčni register

0602-4/201022.9.2010Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat RSMinistrstvo za notranje zadeve

Evidenca dokumentarnega gradiva;  Centralni register prebivalstva

0602-6/2010/86.9.2010Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za notranje zadeve; Davčna uprava RS; Agencija RS za javnopravne evidence in storitve; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje

Zbirka podatkov o tujcih
0602-2/2010/87.9.2010Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za notranje zadeve; Davčna uprava RS; Agencija RS za javnopravne evidence in storitve; Zavod za zdravstveno zavarovanje; Zavod za zaposlovanje

Zbirka podatkov o tujcih
0602-3/2010/96.9.2010Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve

Centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane; Evidence o otroških dodatkih; Centralni register prebivalstva

0602-2/201011.8.2010Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitveMinistrstvo za finance, Davčna uprava Republike SlovenijeRegister transakcijskih računov; Centralni register prebivalstva; Davčni register; Poslovni register Slovenije
0602-1/201010.06.2010Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SlovenijeMinistrstvo za notranje zadeveMatična evidenca o zavarovancih, Matična evidenca o uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Centralni register prebivalstva
0602-5/2009/23.02.2010Splošna bolnišnica TrbovljeMinistrstvo za notranje zadeveOsnovna medicinska dokumentacija, Centralni register prebivalstva, Matični register
0602-4/2009/05.08.2009Splošna bolnišnica CeljeMinistrstvo za notranje zadeveOsnovna medicinska dokumentacija, Centralni register prebivalstva, Matični register
0602-11/2009.15.07.2009Ministrstvo za javno upravoVrhovno sodišče, GURSCentralne evidence nepremičnega premoženja v lasti države in oseb javnega prava, Zemljiška knjiga, Zemljiški kataster, Kataster stavb
0602-3/200928.05.2009Zavod za zdravstveno zavarovanje SlovenijeMinistrstvo za notranje zadeveEvidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja in Centralni register prebivalstva
0602-12/200822.05.2009Veterinarska uprava RSMinistrstvo za notranje zadeveCentralni register psov in Centralni register prebivalstva
0602-1/200908.05.2009Inštitut za varovanje zdravjaMinistrstvo za notranje zadeveNacionalni čakalni seznam in Centralni register prebivalstva
0602-10/200814.04.2009Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoMinistrstvo za notranje zadeveEvidence subjektov in Evidence gospodinjstev
0602-2/200827.02.2009Ministrstvo za javno upravoMJU, MNZ, DURS, AJPES, ZZZSCentralna elektronska hramba dokumentov (CEH); Centralni register prebivalstva; Register davčnih zavezancev; Poslovni register Slovenije; Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja
0602-9/200827.02.2009Ministrstvo za pravosodjeMinistrstvo za notranje zadeveSeznam upraviteljev po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; Centralni register prebivalstva
0602-8/200823.10.2008Vrhovno sodišče Republike SlovenijeMinistrstvo za notranje zadeveInsolventni vpisnik; Centralni register prebivalstva
0602-9/200719.08.2008Zavodu za zaposlovanje Republike SlovenijeZavod za zdravstveno zavarovanje SlovenijeEvidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja
0602-10/200716.07.2008Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeMinistrstvo za notranje zadeveZbirka podatkov o tujcih; Zbirka podatkov o državljanih EU, EGP in Švicarske konfederacije ali o njihovih družinskih članih; Register stalnega prebivalstva; Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje; Evidenca o dovoljenjih za stalno prebivanje; Evidenca o tujcih s prijavljenim začasnim prebivališčem; Evidenca o tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem
0602-5/200809.06.2008Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinikaMinistrstvo za notranje zadeveOsnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-6/2008/511.04.2008Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča PtujMinistrstvo za notranje zadevee-Rojstvo in Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-3/2008/503.04.2008Splošna bolnišnica Slovenj GradecMinistrstvo za notranje zadevee-Rojstvo in Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-1/200802.04.2008Splošna bolnišnica BrežiceMinistrstvo za notranje zadevee-Rojstvo in Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-12/200728.03.2008Vrhovno sodišče Republike SlovenijeDavčna uprava Republike SlovenijeIzvršilni vpisnik in Davčni register
0602-8/200714.12.2007Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo KranjMinistrstvo za notranje zadevee-Rojstvo in Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-11/2007/113.12.2007Davčna uprava Republike Slovenije Davčni register; Centralni register prebivalstva; Sodni register; Evidenca zavarovanih oseb; Register transakcijskih računov
0602-7/200724.10.2007Splošna bolnišnica Novo mestoMinistrstvo za notranje zadevee-Rojstvo in Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-3/2007/909.08.2007Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeveBanka SlovenijeInformacijski sistem centrov za socialno delo (IS CSD); Register transakcijskih računov
0602-3/2007/807.08.2007Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeveMinistrstvo za notranje zadeveInformacijski sistem centrov za socialno delo (IS CSD); Centralni register prebivalstva
0602-4/200703.07.2007Službi Vlade RS za lokalno samoupravoMinistrstvo za notranje zadeveInformacijski sistem ISARR; Centralni register prebivalstva 
0602-1/2007/405.04.2007Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo PostojnaMinistrstvo za notranje zadeveOsnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-6/2006/421.03.2007Splošna bolnišnica MariborMinistrstvo za notranje zadeveOsnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-1/200616.03.2007Onkološki inštitut LjubljanaMinistrstvo za notranje zadeveRegister raka; Register organiziranega odkrivanja raka materničnega vratu; Centralni register prebivalstva
0602-4/200608.03.2007Zavod RS za zaposlovanjeZavod za zdravstveno zavarovanje SlovenijeEvidenca brezposlenih oseb; Evidenca o zavarovancih in uživalcih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
0602-3/2006/722.01.2007Zavod RS za zaposlovanjeMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeveInformacijski sistem centrov za socialno delo; Informacijski sistem Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
0602-3/2006/211.01.2007Zavod RS za zaposlovanjeMinistrstvo za notranje zadeveEvidenca brezposlenih oseb; Centralni register prebivalstva
0602-3/2006/306.09.2006Ministrstvo za javno upravoMinistrstvo za notranje zadeveCentralna kadrovska evidenca državne uprave (MFERAC_KE); Centralni register prebivalstva