Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DEJAN LEVAK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LD INŽENIRING DEJAN LEVAK S.P.
Sedež ali naslov: ARTIČE 10 A, ARTIČE
Poštna številka: 8253
Kraj: ARTIČE
Matična številka: 1939513000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur. l. RS št. 40/06) - 6. 7. 12. in 13. člen, - pogodbeno razmerje, - pisno soglasje zaposlenega
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni delavci pri samostojnem podjetniku »LD inženiring« Dejan Levak s.p. in - bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: priimek in ime; rojstni priimek, EMŠO; davčna številka, davčni urad, spol; kraj, občina in država rojstva; državljanstvo; stalno in začasno prebivališče (naslov, pošta, krajevna skupnost, občina); telefonska številka; naziv banke; številka osebnega računa; - poklic; šolska izobrazba; strokovna usposobljenost; datum zaključka izobraževanja; dodatno izobraževanje; delovno mesto; izmensko delo; delovni čas (ur na teden); zavarovalna doba; skupna delovna doba; delovna doba pri samostojnem podjetniku »LD inženiring« Dejan Levak s.p.; skupna pokojninska doba; dokupljena delovna doba; oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas); datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja; kategorija invalidnosti; datum nastanka invalidnosti; številka sklepa ZPIZ, datum sklepa; opis omejitev po odločbi; odstotek okvare in - Podatki o družinskih članih - priimek in ime, spol, rojstni podatki, EMŠO, sorodstveno razmerje, davčna številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, potrdilo o vpisu ostali podatki v zvezi z izrednim dopustom; zdravstveni podatki (nega otroka, povečano število dni dopusta); zakonski stan (samohranilec); dela delovnega mesta, ki ga delavec opravlja; dodatno zdravstveno zavarovanje; prevoz na delo; letni dopust, regres; bolniški dopust; davčne olajšave; delovno dovoljenje (številka, veljavnost); porodnice; očetovski dopust; predhodni in obdobni zdravniški pregledi; izpiti iz varstva pri delu; pogodbeni pripadniki rezervne sestave.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca, - zaposleni, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno varstvo, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Davčna uprava RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS št. 86/04), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki je shranjena v jekleni vodotesni in ognjevarni zaklenjeni omari v pisarni samostojnega podjetnika ali v pisarni pooblaščenega delavca upravljavca. - Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prostori so tehnično varovani. - Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. - Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci samostojnega podjetnika. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 11.05.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA (O PLAČAH)

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)(Ur.l.RS št. 40/06) - 6., 7. in 12. člen, - pogodbeno razmerje in - pisno soglasje zaposlenega.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojnem podjetniku »LD inženiring« Dejan Levak s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: priimek in ime delavca; rojstni priimek delavca; EMŠO delavca; rojstni kraj; stalno in začasno prebivališče; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko); naziv banke; številka osebnega računa; davčni urad; davčna številka; število družinskih članov za davčno olajšavo; priimek in ime družinskega; davčna številka družinskega člana, tarifni razred oz. osnova za plačo; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; delovna doba do sklenitve delovnega razmerja; zavarovalna doba do datuma sklenitve delovnega razmerja; delovno razmerje; dodatno zdravstveno zavarovanje; dodatno pokojninsko zavarovanje; - Podatki o delovnem času: možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom; skupaj opravljene ure s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom oz. dejansko opravljene ure; skupaj opravljene ure; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije - ure letnega dopusta; ure počitka ob državnih praznikih; ure odsotnosti z nadomestilom plače; ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca; obdobje plačanega očetovskega dopusta; obdobje porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se ne prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti iz dela (refundacije); očetovski neplačani dopust; ure na delu daljšem od polnega delovnega časa; - Podatki o plačah: izplačane neto in bruto plače - za delo s polnim delovnim časom, stimulativni del plače, izplačane nagrade, plače iz dobička; neto/bruto plače - za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom; nadomestilo neto/bruto plače v breme organizacije – za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto/bruto plače v breme drugih (refundacije); prejemki delavca - solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, potni stroški, prehrana; odbitki - krediti, članarine; zavarovanja, sodne prepovedi.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca, - zaposleni, zunanji sodelavci, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Davčna uprava RS, - Zavod za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS št. 86/04), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Obračun plač izvaja za družbo zunanji izvajalec tovrstnih storitev, ki ima za to tudi ustrezne računalniške programe in pri njemu se tudi nahajajo originali dokumentaciji, medtem ko so na sedežu shranjene fotokopije. - Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko (dokumentacija, ki je podlaga za obračun plač in določeni izpisi zadev), se izven delovnega časa in v primeru odsotnosti samostojnega podjetnika oz. z njegove strani pooblaščenega delavca zaklenejo. - Arhiv osebnih podatkov je vedno zaklenjen. - Prostori so tehnično varovani. - Dostop v bazo podatkov vodenih pri samostojnem podjetniku ima pooblaščen poslovni sekretar, administrator (v primeru njene daljše odsotnosti drug delavec, če ga samostojni podjetnik pooblasti) in samostojni podjetnik. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 11.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA KANDIDATOV ZA PROSTA DELOVNA MESTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Pisna vloga posameznika za zaposlitev in - pisno soglasje iskalca zaposlitve.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki iščejo zaposlitev pri samostojnem podjetniku preko uradnega razpisa (potrebe po delavcih) ali kar tako naslovijo svojo vlogo na družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Morebitna sklenitev delovnega razmerja v primeru izkazane potrebe po določeni vrsti kadra.
 • Rok hrambe (neobvezno): 12 mesecev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o iskalcu zaposlitve, ki jih navedejo v svoji vlogi za zaposlitev: priimek in ime; spol; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; datum in kraj rojstva; elektronski naslov; telefonska številka; izobrazba; dodatna znanja; funkcionalna znanja; delovne izkušnje; hobiji.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni poslovnega sekretarja upravljavca. - Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. - Prostori so tehnično varovani. - Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. - Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci pri samostojnem podjetniku. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 11.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PRAKTIKANTOV NA ŠOLSKI PRAKSI, DIJAKOV ALI ŠTUDENTOV; OPRAVLJAJO DELA PO NAPOTNICI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Pogodbeno razmerje in - pisno soglasje dijaka ali študenta.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo dela na podlagi pogodbe med organizacijo izobraževalno institucijo ali na podlagi napotnice, ki jo izda študentski servis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja in - za statistično obdelavo podatkov – identiteta osebe ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, rojstni podatki, EMŠO, status, šola, dosedanje delovne izkušnje, trajanje dela, razpored na delovno mesto, izpit iz varstva pri delu, naziv banke, številka osebnega računa, znanje jezikov, hobiji.
 • Uporabniki zbirke: - Dijaki, študenti, - pooblaščeni delavci upravljavca podatkov, - študentski servisi, - šole, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni poslovnega sekretarja upravljavca. - Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. - Prostori so tehnično varovani. - Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. - Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 11.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA POGODB O SODELOVANJU Z NAROČNIKI STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so naročniki storitev samostojnega podjetnika na podlagi sklenjenih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izteka garancije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov in davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca podatkov, - pooblaščeni zunanji pogodbeni sodelavci, - Davčna uprava RS in - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni poslovnega sekretarja upravljavca in zunanjega sodelavca za izvajanje finančno-računovodskih storitev. - Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. - Prostori so tehnično varovani. - Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. - Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 11.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA POGODB O SODELOVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sodelujejo s samostojnim podjetnikom »LD inženiring« Dejan Levak s.p. na podlagi podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov - sedež samostojnega podjetnika, davčna številka, davčni urad, naziv banke, številka transakcijskega računa, datum pogodbe, pogodbeni znesek oziroma urna postavka; predmet pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca podatkov, - pooblaščeni zunanji pogodbeni sodelavci, - Davčna uprava RS, - Zavod za zaposlovanje RS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni poslovnega sekretarja upravljavca in zunanjega sodelavca za izvajanje finančno-računovodskih storitev. - Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. - Prostori so tehnično varovani. - Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. - Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 11.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU ALI IZVEN DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur. l. RS št. 40/06) - 16. člen, - Zakon o varnosti in zdravju pri delu, - pogodbeno razmerje in - pisno soglasje zaposlenega.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojnem podjetniku »LD inženiring« Dejan Levak s.p., ki so se poškodovali pri delu ali izven dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti v povezavi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o poškodovancu: priimek in ime delavca; šifra delavca; EMŠO; spol; kraj rojstva; državljanstvo delavca; stalno in začasno prebivališče - naslov, pošta, krajevna skupnost, občina; zakonski stan; telefonska številka; davčni urad; naziv banke; številka TR; poklic; šolska izobrazba; strokovna usposobljenost; datum zaključka izobraževanja; dodatno izobraževanje; stroškovno mesto; delovno mesto; izmensko delo; delovni čas (število ur na teden); št. ur dela pred poškodbo; poškodba med delom ali izven dela; poškodba na delovnem mestu; delo, ki ga je opravljal ob nezgodi; ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat; ali je poškodba smrtna. - Podatki o poškodbi na delu: kdaj se je pripetila nesreča - datum poškodbe; ura poškodbe; kraj nezgode – na delovnem mestu, na redni poti na delo ali iz dela, na službenem potovanju, drugo; število poškodovanih in umrlih oseb, dela delovnega mesta,; dela, ki jih je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; koliko ur je delavec delal, ko se je zgodila poškodba pri delu: oblika poškodbe; poškodovani del telesa; vzrok nezgode; način poškodbe; materialni povzročitelj poškodbe; nudenje prve pomoči; uporaba osebnih varovalnih sredstev in ukrepov; izvedba splošnih in posebnih ukrepov za varstvo pri delu. - Izvajalec interne raziskave: priimek in ime, naslov naselje in občina stalnega prebivališča. - Podatki o očividcu: priimek in ime, naslov, naselje in občina stalnega prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: - Inštitut za varovanje zdravja, - osebni zdravnik poškodovanca, - Inšpektorat za delo, - Zavarovalnica, - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni poslovnega sekretarja oz. samostojnega podjetnika. - Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. - Prostori so tehnično varovani. - Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. - Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je stopil v veljavo dne 11.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA UŽIVALCEV PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVNJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur. l. RS št. 40/06) - 47. člen, - Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, - Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in - pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojnem podjetniku »LD inženiring« Dejan Levak s.p., invalidi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti v povezavi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca; spol; šifra delavca; EMŠO; stalno in začasno prebivališče, stroškovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerja; vzrok invalidnosti; kategorija invalidnosti; številka ZPIZ odločbe; datum nastanka invalidnosti; telesna okvara; datum premestitve; datum nastopa pravic iz invalidnosti; prenehanje invalidnosti; datum obravnave na invalidski komisiji; začetek postopka, ocena invalidnosti; datum priznanja pravice iz invalidskega zavarovanja; opis omejitev.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Davčna uprava RS, - Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04), - na podlagi izrecne pisne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu - drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni poslovnega sekretarja upravljavca. - Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. - Prostori so tehnično varovani. - Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. - Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je stopil v veljavo dne 11.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam