Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST, D.D.
Sedež ali naslov: INDUSTRIJSKA CESTA 002
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 5143497000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), do kdaj zaposlen, invalidnost, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), število dni dopusta, število otrok do 15 leta starosti, vozniško dovoljenje. itd..
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni izvajalec dela, avtorskega dela ali storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačila in hranjenje v skladu z SRS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Šifra, ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, številka osebnega računa, banka, stroškovno mesto, pogodbena vrednost, vrsta dela ali storitve.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - DURS - pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki skleniteljev pogodb se hranijo v posebnem fasciklu, ki se nahaja v zaklenjeni omari v pisarni kjer se izvaja obračun plač. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je kodiran. Dostop do navedenih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja (brez podatkov o identiteti) za DURS, za ZPIZ, za sindikate, za ZZZS, druge uradne institucije in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: šifra, priimek in ime, ure: redne, individualne, na čakanju (vnos po stroškovnih mestih in strojih), letni dopust, izredni plačani dopust, študijski dopust, državni praznik, delo na praznik, delo popoldan, nočno delo, stalna pripravljenost, nedeljsko delo, nadure, deljen delovni čas, število dni za obračun potnih stroškov in malice, bolezen do 30 dni, bolezen nad 30 dni, poškodba pri delu do 30 dni, poškodba pri delu nad 30 dni, poškodba izven dela do 30 dni, poškodba izven dela nad 30 dni, poškodba po tretji osebi izven dela do 30 dni, poškodba po tretji osebi izven dela nad 30 dni, spremstvo bolnika, nega ožjega družinskega člana, krvodajalstvo, stimulacija, krediti, šifra banke, TR banke, ime banke, upravno izplačilne prepovedi, BVP odtegljaji, razni drugi odtegljaji, PZZ, kolektivno zavarovanje, preživnine, sklepi o prisilni izterjavi dolga iz osebnih prejemkov, sklepi o izvršbi, regres.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - ZZZS, - DURS - ZPIZ, - Sindikat - Zavarovalnice - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe in obračuna plač, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu ali na službeni poti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu inšpekcijski nadzor in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, EMŠO, poklic in naslov, delovno mesto, trajanje zaposlitve, izobrazba, datum in ura prijave, dan v tednu, koliko ur je delal pred poškodbo, datum in ura, ko se je zgodila poškodba, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je prijavila poškodbo, im in priimek prič pri nastanku poškodbe, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - ZZZS, - ZPIZ - Inšpektorat za delo - Zavarovalnice - Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe in v pisarni pooblaščenca za VPD, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam