Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Občina Krško
Sedež ali naslov: Cesta krških žrtev 14
Poštna številka: 8270
Kraj: Krško
Matična številka: 5874572000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač ter za uveljavljenje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05),
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, če nima EMŠA, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), stopnja izobrazbe, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: podatki za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom do polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestilo plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesecčen plače): bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila): plača, zaostala izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, zbir prejemkov za dohodnino iz ZPIZ; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Krško, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni in ognjevarni omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebenih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstaka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o prosilcih za uveljavljanje subvencionirane najemnine.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki neprofitnih stanovanj, ki zaporsijo za subvencioniranje najemnine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za potrebe postopka odločanje o dodelitvi subvencije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Podatki se obdelujejo za potrebe postopka odločanje o dodelitvi subvencije.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno bivališče, podatek o številu članov gospodinjstev, sorodstveno razmerje in državljanstvo, podatek o uporabnikih predmetnega stanovanja, EMŠO, davčna številka, podatek o zaposlitvi oz. brezposelnosti, podatek o dohodkih in prejemkih, podatek o pridobivanju denaren socialne pomoči in višine le-te, podatek o pridobivanju denaren pomoči ali denarnega nadomestila s strani Zavoda za Zaposlovanje, podatek o izplačanih preživninskih obveznostih, podatek o višini katastrskega dohodka, podatek o ugotovitvi vrednosti stanovanja po 116. členu Stanovanjskega zakona, podatek o višini mesečne najemnine in plačilu najemnine, podatki o lastništvu stanovanja, številka transakcijskega računa lastnika oz. njegovega pooblaščenca, na katerega se nakazuje subvencija najemnine, podatek o šolanju za otroke starejše od 18 let in podatek o prometnem dovoljenju.
 • Uporabniki zbirke: a) pooblaščeni delavci Občine Krško, b) drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu z drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) in Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci na Občini Krško (javni uslužbenci in zaposleni funkcionarji); - njihovi družinski člani, ki so zavarovni po delavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je urejanje p
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, pošna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo, ime drugega delodajalca (in matična številka) in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za skelnitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatka o vrsti dela, za katerga je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo; - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; - ostali podatki o: imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposobljanja in o opravljenih strokovni usposobljenosti, izkušnjah na področju evropskih zadev, prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi, izvrševanju funkcij, o sodelovanu v projektinih skupnih in opravljanju drugega dela v interesu delodajalca, letnih ocenah, priznanjih in nagradah, dokončno ugotavljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti, dokončni ugotovitvi nesposobnosti, dovoljenju za dostop do tajnih podatkov in drugi podatki potrebni za obračun plače; - dodatni podatki: o družinskih članih zavarovanih po delavcu, naziv izobraževalne ustanove za študente oz. dijake, vpisna številka študenta oz. dijaka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Krško, - predstojnik, - inšpektoji, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni in ognjevarni omari v Službi za pravne in splošne zadeve Občine Krško. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblačeni delavci. Prostor, v katerem se nahajajo osebni podatki se v času, ko v njem ni prisotnih pooblaščenih delavcev in izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega čas.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavi na Občini Krško.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljenje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V zbirki se nahajajo naselednji podatki: o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalecev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Krško, - predstojnik, - inšpektorji, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Krško. Osebni podatki se hranijo v zakljenjeni in ognjevarni omari na Oddelku za javne finance in proračun ter v Službi za pravne in splošne zadeve Občine Krško. Prostor, v katerem se nahajajo osebni podatki se v času, ko v njem ni prisotnih pooblačenih delavcev in izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci (javni uslužbenci in zaposleni funkcionarji), ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznkov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05),
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, spol, datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo; b) podatki o nezgodi: datum prijave, datum nezgode, urad nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta poškodbe, kraj nezgode, oblika poškodbe, poškodovani deli telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, poškodovani bolniški stalež; c) Podatki o prijavitelju: osebno ime, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Krško, - predstojniki, - inšpektorji, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Krško. Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni in ognjevarni omari na Oddelku za javne finance in proračun ter v Službi za pravne in splošne zadeve Občine Krško. Prostor, v katerem se nahajajo osebni podatki se v času, ko v njem ni prisotnih pooblaščenih delavcev in izven delovnega časa zaklepa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezjujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o študenih in dijakih na obvezni delovni praksi in delu preko študentskega servisa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02 in 79/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki na obvezni delovni praksi in delu preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova obveznih delovnih praks in delo preko ŠS, uveljavljanje pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja, za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri, ter za potrebe inšpekcijskega nadzora..
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posemeznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o študentu oz. dijaku: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naziv in letnik izobraževalne ustanove, naziv študentskega servisa, datuma o nastopu in prenehanju opravljanja prakse oz. dela preko ŠS.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni javni uslužbenci Občine Krško, -predstojnik, -inšpektorji, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -drugi uporabniki v skladu za Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v Službi za pravne in splošne zadeve Občine Krško. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Prostor, v katerem se nahajajo osebni podatki se v času, ko v njem ni prisotnih pooblaščenih delavcev in izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca letovalcev v počitniških kapacitetah Občine Krško.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Letovalci (zaposleni na Občini Krško in zunanji uporabniki počitniških kapacitet Občine Krško).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Postopek dodelitve letovanja v počitniških objektih Občine Krško.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o letovalcu: osebno ime, datum rojstva, naslov.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občine Krško, -komisija za dodeljevanjej počitniških kapacitet.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zakljenjeni omari, v Službi za pravne in splošne zadeve Občine Krško. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostor, v katerem se nahajajo osebni podatki se v času, ko v njem ni prostih pooblaščenih delavec in izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Podatki se ne posredujejo navzven. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se na povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - pogodbeno razmerje, - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004 in 28/2006), - Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (uradno prečiščeno besedilo - ZASP-UPB, Uradni list RS, št. 16/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki z Občino Krško sklenejo pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, urejanje pravic pogodbenih strank in varstva pravnega prometa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki: ime in priimek, naslov, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo prejemki, davčna številka, b) podatki o izplačilih: izplačila pogodbenim sodelavcem (neto izplačilo, davki in prejemki, zbirni podatki za dohodnino).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občinske uprave občine Krško, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni in ognjevarni omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o zavezancih za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zamljišča.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 218.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe - lastniki, uporabniki ali najemniki pozdianih in nepozidanih stavbnih zemljišč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ustvarjanje evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnea zemljišča in posredovanje baze podtkov Davčni upravi Republike Slovenije zaradi izdaje odločb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o zavezancu: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) b) podatki o stavbi in zemljišču: namen uporabe zemljišča, komunalna opremljenost, površina, število točk, oprostitev in znesek plačila za posamezno leto.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Davčna uprava Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v digitalni obliki (CD), tekoči dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci občinske uprave. Zbirka je zavarovana v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezave z naslednjimi evidencami: a) evidenca hišnih številk, b) centralni register prebivalstva, c) digitlani zemljiški kataster.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o socialnem položaju družin.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 45. člen Zakona o vrtch (Uradni list Rs, št. 100/05 UPB-2).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev višine plačila staršev za program vrtca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je do izteka koledarskega leta, za katerega se je določila višina plačila za program vrtc
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - dohodki, prejemki in premoženje družinskih članov, - število družinskih članov, - druge dejstva in okoliščine, ki vplivajo na določitev višine plačila, - plačila staršev.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci občinske uprave, -za podatke o plačilih staršev (kar izhaja iz odločb o višini plačila za program vrtca): pooblaščeni delavci vrtcev, v katere so vključeni otroci, zaradi mesečnega obračuna plačil staršev in razlike v ceni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: .Zbirka je zavarovana v s skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007. Podatki hranjeni v papirni obliki se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci občinske uprave. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Osebni podatki, se ne prenašajo po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih brez ustrezne zaščite
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidence o kmetijskih gospodarstvih občine Krško.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kmetje, oziroma kmetijska gospodarstva, ki prejemajo državno pomoč na podlagi javnih razpisov in (ali) kmetijska gospodarstva, katerih kmetijski pridelki so prizadeti po elementarnih nesrečah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je določen v zakonu, ki je podlaga za obdelavo podatkov in sicer za izplačila sredstev iz naslova državne pomoči - subvencije, izplačilo sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno prebivališče, davčna številka, MID kmetije (evidenca kmetijskega gospodarstva).
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov: župan, direktor, vodja oddelka, referat, DURS, ZZZS, ZPIZ, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o vlagateljih vlog na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje obnove mestnih jeder v občini Krško.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, nastalo na podlagi vloge in s tem privolitve posameznikov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, vlagatelji vlog na javni razpis, ki so lastniki nepremičnine na območju starih mestnih jeder Krškega ali Kostanjevice na Krki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja Odločbe o dodelitvi (nedodelitvi) sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje obnove mestnih jeder v občini Krško.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe podatkov je 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vlagatelju - fizični osebi: vlagatelj (osebno ime), naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), občina, telefon, fax, e-mail, EMŠO, davčna številka, številka TRR, naziv banke, pri kateri je odprt račun. Podatki o vlagateljevem nepremičninskem premoženju, za katero podaja vlogo: redni izpisek iz ZK.
 • Uporabniki zbirke: Občina Krško, komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove mestnih jeder v občini Krško v sestavi: predsednik in dva člana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 02. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o prosilcih za uveljavljanje subvencionirane najemnine.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki neprofitnih stanovanj, ki zaprosijo za subvencioniranje najemnine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za potrebe postopka odločanje od dodelitvi subvencije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno bivališče, podatek o številu članov gospodinjstev, sorodstveno razmerje in državljanstvo, podatek o uporabnikih predmetnega stanovanja, EMŠO, davčna številka, podatek o zaposlitvi oz. brezposelnosti, podatek o dohodkih in prejemkih, podatek o pridobivanju denarne socialne pomoči in višine le -te, podatek o pridobivanju denarne pomoči ali denarnega nadomestila s strani Zavoda za zaposlovanje, podatek o izplačanih preživninskih obveznostih, podatek o višini katastrskega dohodka, podatek o ugotovitvi vrednosti stanovanja po 116. členu Stanovanjskega zakona, podatek o višini mesečne najemnine, podatki o lastništvu stanovanja, število TRR lastnika oz. njegovega pooblaščenca, na katerega se nakazuje subvencija najemnine, podatek o šolanju za otroke starejše od 18 let in podatek o prometnem dovoljenju.
 • Uporabniki zbirke: a) pooblaščeni delavci Občine Krško, b) drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu z drugimi predpis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca razporeditve zaposelnih na delovno dolžnost.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi (ZOrb-UPB1, Uradni list RS, št. 103/04 in 138/04), 71. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Občinske uprave občine Krško.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev svoje organizacije in načina dela v vojnem stanju, zagotovitev nepretrganega opravljanja nalog iz svoje pristojnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo ves čas trajanja delovnega razmerja pri delodajalcu in še 1 leto po prenehanju delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, rojstni datum, telefonska številka doma, telefonska številka, datum razporeditve na delovno dolžnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občinske uprave, Ministrstvo za obrambo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o morebitnih upravičencih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območje občine Krško.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območje občine Krško, Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJT-UPB3, Uradni list RS, št. 110/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje morebitnim upravičencem.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov še ni določen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občinske uprave.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o članih Občinskega sveta Občine Krško, članih delovnih teles Občinskega sveta, članih Nadzornega odbora, članih strokovnih komisij, ki opravljajo razpise za dodelitev občinskih sredstev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/2005), Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Občinskega sveta, člani delovnih teles Občinskega sveta, člani Nadzornega odbora, člani strokovnih komisij, ki opravljajo razpise za dodelitev občinskih sredstev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so potrebni
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je najmanj celotno obdobje trajanja mandata posameznikov iz točke 4. vendar se podatki v občinski upravi hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefon/fax/GSM številka, e-poštni naslov, številka TRR in banka pri kateri je odprt, EMŠO, davčna številka, oddaljenost od Občine Krško (v km).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občinske uprave (župan, direktor, vodja Službe za pravne in splošne zadeve, vodja Oddelka za javne finance in proračun, sodelavec Občinskega sveta, višji svetovalec - za neposredni nadzor, knjigovodja V - za plače, blagajno in inventar).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o članih volilnih organov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Občinske volilne komisije Občine Krško, člani volilnih komisij krajevnih skupnosti v Občini Krško, člani volilnih odborov, lastniki prostorov volišč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo priznanih nagrad za sodelovanje pri lokalnih volitvah 2006.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), številka tekočega računa.
 • Uporabniki zbirke: tajnica občinske volilne komisije - delavka občinske uprave, namestnik tajnice občinske volilne komisije, predsednica občinske volilne komisije, podpresednica občinske volilne komisije, delavka občinske uprave, zadolžena za obračun plačil.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-1/2006 z dne 27. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema Občine Krško

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni lis
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci Občinske uprave Občine Krško, - zaposleni delavci Upravne enote Krško, - zaposleni delavci Okrožnega državnega tožilstva Krško, - stranke navedenih organov, - drugi obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - varnost ljudi, - varnost premoženja, - nadzor vstopa in izstopa iz stavbe na naslovu Cesta krških žrtev 14, Krško in na parkirišče pripadajoče stavbi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 7 dni, potem se avtomatično brišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04, 113/2005, 51/2007 in 67/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca posnetkov videonadzornega sistema Občine Krško vsebuje naslednje podatke: - slika video posnetka, - datum in ura posnetka.
 • Uporabniki zbirke: - sodelavec za informatiko in gospodarjenje II, zaposlen v Občinski upravi Občine Krško, - Vodja Službe za pravne in splošne zadeve, zaposlen v Občinski upravi Občine Krško, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu z drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki oziroma video posnetki so shranjeni na trdem disku v stavbi Občine Krško. Hranijo se v zaklenjeni sejni sobi »A«, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se hranijo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih oziroma odgovornih oseb. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško, št. 071-2/2006 (O301)z dne 27.02.2007 in Hišnem redu, opr. št. 020-5/2007 (O300).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca pripadnikov civilne zaščite, ki so nezgodno zavarovani pri Občini Krško v času izvajanju nalog zaščite in reševanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pripadniki, razporejeni v občinske enote, štabe in službe civilne zaščite
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen vodenja evidence o dolžnostih pripradnikov civilne zaščite.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o javnem uslužbencu: ime in priimek, EMŠO, kraj in občina rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefon doma/GSM, telefon služba, elektronska pošta, davčna številka, stopnja šolske izobrazbe, poklic, usposobljenost ter posebna strokovna in praktična znanja oziroma naloga ali dolžnost, ki jo opravlja v enoti, službi ali drugi operativni sestavi; b) podatki o ustanovitelju organa, enote ali službe Civilne zaščite: ime in naslov ustanovitelja, matična/davčna/RZP številka; c) podatki o gospodarski družbi, javnem zavodu ali drugi organizaciji, v kateri državljan poklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma nevladni organizaciji ali društvu, ki organizira enoto, reševalno službo ali drugo operativno sestavo: gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri je zaposlen državljan, ki poklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči ter sedež, občina, na območju katere deluje enota, služba ali druga operativna sestava, ki jo organizira gospodarska družba, zavod ali druga organizacija in je popolnjena z državljani, ki poklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, ime nacionalne organizacije ali zveze, ime pristojne zveze društev, ime društva, ki organizira enoto, službo ali drugo operativno sestavo, občina, na območju katere deluje enota, služba ali druga operativna sestava, ki je popolnjena s prostovoljci in jo organizira nevladna organizacija ali društvo; č) podatki o razporedu državljana v Civilno zaščito: naziv organa, enote ali službe Civilne zaščite, v katero je pripadnik razporejen, vrsta razporeditve, dolžnost v organu, enoti ali službi, mobilizacijsko ali drugo zbirališče, datum zdravniškega in psihofizičnega pregleda, številka osebne izkaznice CZ, drugi podatki, pomembni za razporejanje državljana na dolžnosti v Civilni zaščiti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Občine Krško
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov ima le pooblaščeni delavec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Seznam veljavnih omejitev poslovanja po 35. členu ZIntPK v Občini Krško

 • Pravna podlaga (neobvezno): 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občinski svetniki, podžupanja in župan.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen vodenja evidence veljavnih omejitev poslovanja po 35. členu ZIntPK.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci Občine Krško.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v omari v zaklenjeni pisarni Občine Krško. Dostop v bazo podakov vodenih v računalniku je avoriziran. Dostop do podatkov ima le pooblaščeni delavec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov v Občinski upravi Občine Krško.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam