Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČEBELA DNEVNO VARSTVO KARITAS SLOVENSKE KONJICE
Sedež ali naslov: ŽIČKA CESTA 15
Poštna številka: 3210
Kraj: SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 1122916000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov storitev dnevnega varstva (osebe z motnjo v razvoju).

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki socialno varstvenih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za statistiko, za odmero dohodnine, koncesija, SCD
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o varovancu • priimek in ime • datum in kraj rojstva • EMŠO • stalno prebivališče • nastala poškodba (vzrok, kdaj, kje) • diagnoza • dosedanja obravnava • datum sprejema v zavod • sedanje stanje varovanca b) Podatki o starših oz. skrbnikih • ime in priimek očeta • ime in priimek matere • stalno prebivališče c) Diagnoza – zdravstvena • nastala poškodba • diagnoza • dosedanja obravnava
 • Uporabniki zbirke: a) Statistični urad b) Davčna urad RS c) Zavod za zaposlovanje d) Center za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi kjnigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca storitev dnevnega varstva oseb z motnjami v razvoju.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Zavodu sv. Eme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Pogodb o koncesiji.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5, 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stanovalcih s katerimi razpolagamo na področju primarne zdravstvene dejavnosti v ordinaciji doma sv. Eme Šentjanž: a) KZZ – s pomočjo čitalca se razberejo podatki o • zdravstvenem zavarovanju (obvezno, prostovoljno-dodatno), pri kateri je zavarovanje sklenjeno, trajanje zavarovanja • izbran osebni zdravnik, zobozdravnik, ginekolog • prejetih medicinskih pripomočkih za vid, sluh pripomočki za hojo, gibanje, pripomočki za preprečevanje razvoja razjede zaradi pritiska itd b) Zdravstvena kartoteka • podatki o zdravljenju na primarni in sekundarni ravni (obisk pri oseben zdravniku, odpustnice) • diagnoze, podatki o cepljenjih, alergijah, redni terapiji, dietah, operacijah,… • izdane napotnice za specialistične preglede in zdravljenja • izdani nalogi za prevoze • prejetih MTP • … c) Podatki in vodenje zdravstveno negovalnih storitev • Naročilo in navodilo za izvajanje zapisano v zdravstveni kartoteki; (od storitev je odvisno v katero nego je po merilih razporejen stanovalec; zdravstvena nega I, II, III, IV) • Podatki o izvajanju (evidenca) vodeni pisno – ročno in računalniško (program Hipokrat).
 • Uporabniki zbirke:  Center za socialno delo  Ministrstvo za delo  Socialna inšpekcija  Statistični urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zaposlenih delavcih - "ČEBELICE" dnevno varstvo Karitas.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Pogodbe o zaposlitvi, statistični namen, za uveljavljanjepravic posameznika na katerega se poadtki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Personalne (osebne) mape - ime in priimek - datum rojstva - kraj in občina rojstva - stalno bivališče - vrsta oskrbe - vrsta sobe - kontaktna oseba oz. svojec stanovalca: ime in priimek stalno bivališče telefon b) Individualni načrt - priimek in ime - datum rojstva - enotna matična številka - stalno bivališče - vrsta sobe - medicinske diagnoze - opravilna sposobnost - skrbnik c) Prošnje za sprejem in podatki v modul prošnje: - ime in priimek - datum rojstva - kraj in občina rojstva - stalno bivališče - telefonska številka - enotna matična številka - davčna številka - podatki o zdravstvenem zavarovanju - šolska izobrazba - podatki o družinski skupnosti oz. bivanju - zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec - redni mesečni dohodki - potrdilo o državljanstvu - vodenje vrstnega reda čakajočih - upravičenost do sprejema - sprejem, premestitev in odpust stanovalca
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci upravljalca - Zavod za zapolovanje RS - Ajpes - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z Davčnim uradom RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno (do konca obstoja podjetja).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek  EMŠO  davčna številka  datum, kraj rojstva  stalno bivališče  državljanstvo  številka TRR  datum pričetka dela  izobrazba (šolska, strokovna)  strokovna usposobljenost  delovno mesto  delovna doba  delovni čas (ur tedensko)  ure letnega dopusta  ure odsotnosti  podatki o plačah  vsa izplačila  krediti, sodne izvršbe  podatki za odmero dohodnine  podatki za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  nadomestila  prejemki delavca  odpravnina  nagrade  regres
 • Uporabniki zbirke: - Ajpes - Davčna urad RS - Zavod za zaposlovanje - Banke - Direktor, pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca iz varnosti zdravja pri delu in varstva pred požarom.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Zavodu Čebela dnevno varstvo karitas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom in iz varnosti zdravja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - datum rojstva - stalo in začasno prebivališče - delovno mesto - izobrazba - zaposlitev - način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom - vrsta in datum opravljanja izpita - ime pooblaščenega podjetja za usposabljanje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - izvajalci usposabljanja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca uporabnic storitev Doma starostnic.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabnice Doma.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Pogodb o koncesiji, statistika.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5, 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stanovalcih s katerimi razpolagamo na področju primarne zdravstvene dejavnosti v ordinaciji doma sv. Eme Šentjanž: a) KZZ – s pomočjo čitalca se razberejo podatki o • zdravstvenem zavarovanju (obvezno, prostovoljno-dodatno), pri kateri je zavarovanje sklenjeno, trajanje zavarovanja • izbran osebni zdravnik, zobozdravnik, ginekolog • prejetih medicinskih pripomočkih za vid, sluh pripomočki za hojo, gibanje, pripomočki za preprečevanje razvoja razjede zaradi pritiska itd b) Zdravstvena kartoteka • podatki o zdravljenju na primarni in sekundarni ravni (obisk pri oseben zdravniku, odpustnice) • diagnoze, podatki o cepljenjih, alergijah, redni terapiji, dietah, operacijah,… • izdane napotnice za specialistične preglede in zdravljenja • izdani nalogi za prevoze • prejetih MTP • … c) Podatki in vodenje zdravstveno negovalnih storitev • Naročilo in navodilo za izvajanje zapisano v zdravstveni kartoteki; (od storitev je odvisno v katero nego je po merilih razporejen stanovalec; zdravstvena nega I, II, III, IV) • Podatki o izvajanju (evidenca) vodeni pisno – ročno in računalniško (program Hipokrat).
 • Uporabniki zbirke:  Center za socialno delo  Ministrstvo za delo  Socialna inšpekcija  Statistični urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Preizkus poslovnosti.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Zavodu Čebela dnevno varstvo karitas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, za izdelavo statističnih analiz, pooblaščeni delavci zavoda - vodje zdravstvene nege, zdravstveni delavci, drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Personalne (osebne) mape • ime in priimek • datum rojstva • delovno mesto • datum udeležbe • ime pooblaščenega podjetja za usposabljanje
 • Uporabniki zbirke: Delavci dnevnega varstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Dom »Čebelic« dnevno varstvo karitas

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki socialno varstvenih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za statistiko, za odmero dohodnine, koncesija, SCD
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o varovancu • priimek in ime • datum in kraj rojstva • EMŠO • stalno prebivališče • nastala poškodba (vzrok, kdaj, kje) • diagnoza • dosedanja obravnava • datum sprejema v zavod • sedanje stanje varovanca b) Podatki o starših oz. skrbnikih • ime in priimek očeta • ime in priimek matere • stalno prebivališče c) Diagnoza – zdravstvena • nastala poškodba • diagnoza • dosedanja obravnava
 • Uporabniki zbirke: a) Statistični urad b) Davčna urad RS c) Zavod za zaposlovanje d) Center za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne ujemajo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o zaposlenih delavcih, enota sv. Ema.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Zavodu Čebela dnevno varstvo karitas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Pogodbe o zaposlitvi, statistični namen, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Personalne (osebne) mape - ime in priimek - datum rojstva - kraj in občina rojstva - stalno bivališče - vrsta oskrbe - vrsta sobe - kontaktna oseba oz. svojec stanovalca: ime in priimek stalno bivališče telefon b) Individualni načrt - priimek in ime - datum rojstva - enotna matična številka - stalno bivališče - vrsta sobe - medicinske diagnoze - opravilna sposobnost - skrbnik c) Prošnje za sprejem in podatki v modul prošnje: - ime in priimek - datum rojstva - kraj in občina rojstva - stalno bivališče - telefonska številka - enotna matična številka - davčna številka - podatki o zdravstvenem zavarovanju - šolska izobrazba - podatki o družinski skupnosti oz. bivanju - zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec - redni mesečni dohodki - potrdilo o državljanstvu - vodenje vrstnega reda čakajočih - upravičenost do sprejema - sprejem, premestitev in odpust stanovalca
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci upravljalca • Zavod za zaposlovanje RS • AIPES • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z Davčnim uradom RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci in delavci, ki sklenejo pogodbo po avtorskem pravu ter druge oblike delovršnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno (do konca obstoja podjetja).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek  EMŠO  davčna številka  datum, kraj rojstva  stalno bivališče  državljanstvo  številka TRR in banka  predmet pogodbe  trajanje opravljanega dela  višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: 1. Pooblaščeni delavci, 2. Zavod RS za zaposlovanje 3. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: a. ime in priimek, b. enotna matična številka občana, c. davčna številka, d. kraj rojstva, e. stalno prebivališče in naslov, f. poklic, g. šolska izobrazba, h. strokovna izobrazba, i. strokovna usposobljenost, j. delovno mesto, k. delovni čas (v urah na teden), l. zavarovalna doba, m. dejavnost organizacije (šifra) Podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna Podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zavarovani in zaklenjeni omari v kadrovski službi. Kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam