Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽLEBOVI GRIČ D.O.O.
Sedež ali naslov: Žnidarčičeva 25
Poštna številka: 5290
Kraj: Šempeter pri Gorici
Matična številka: 5779154000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Žlebovi Grič, d.o.o., Žnidarčičeva 25, 5290 Šempeter pri Gorici.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o zaposlenih delavcih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, stalno in začasno bivališče, država, EMŠO številka, državljanstvo, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, številka transakcijskega računa, - vrsta končane šole, poklicna/strokovna izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum sklenitve delovnega razmerja, število delovnih ur na teden, delovno razmerje, vrsta izmenskega dela, vrsta delovnega časa, datum razporeditve na delovno mesto, število delovnih ur na dan, - tip zaposlitve, rang zaposlenega, področje, kraj dela, - podatki za obračun letnega dopusta: število dni letnega dopusta, starost zaposlenega, stopnja invalidnosti, opravljanje nege, podatki otrok zaposlenih (priimek in ime, datum rojstva, stopnja invalidnosti, zavarovanje), - podatki za obračun delovne dobe, datum sklenitve delovnega razmerja, številka delovne knjižice, datum izdaje delovne knjižice, občina izdaje delovne knjižice, vzrok prenehanja delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba v tujini, delovna doba na zavodu, kupljena delovna doba, delovna doba do vstopa v družbo, skupna delovna doba v družbi, skupna delotna delovna doba.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih se nahaja v posebni mapi \"Kadrovska evidenca\", oziroma v personalnih mapah. Zbirka se vodi ročno in je ustrezno varovana v posebni kovinski ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci družbe. Izven delovnega časa so prostori, v katerih se hranijo osebni podatki, zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 4. 2007 sprejela direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o strankah na podlagi pogodbenih razmerij.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja s kupci in dobavitelji - pogodbenimi strankami.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke, kupci oziroma dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb med udeleženci pravnih poslov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek oziroma naziv, - davčna številka, - številka transakcijskega računa, - naslov stalnega prebivališča ali sedeža (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država)
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve se podatki posredujejo drugim uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe Žlebovi Grič d.o.o., evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim okoliščinam, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo le direktorica družbe in zaposleni, pooblaščeni delavci v družbi, ki so se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zavezali k varovanju poslovnih skrivnosti in zaupnosti ter varovanju osebnih podatkov. Izven delovnega časa so prostori, v katerih se hranijo osebni podatki, zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 4. 2007 sprejela direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, poslovni partnerji, stranke in drugi obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje videonadzora vstopov in izstopov v ali iz poslovnih prostorov družbe, zaradi varnosti ljudi, zaradi varnosti premoženja, zato, ker zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih, zaradi vzdrževanja reda na območju družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 dni razen v primeru incidenta, ko se podatki hranijo za čas, dokler incident ni pravnomočno razrešen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetki posameznikov; slika, zvok, datum posnetka, čas vstopa ali izstopa iz prostora ali v prostor, oziroma prehod mimo kamere.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, nadzornik videosistema, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju video nadzora, ki ga je dne 7. 5. 2007 sprejela direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam