Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Mestni trg 27, p.p. 1614
Naziv ali firma: Zgodovinski arhiv Ljubljana
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1001
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 0
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca plač zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pogodbe o zaposlitvi, poročila za pristojno ministrstvo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in piriimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), zakonski stan zaposlenega, družinski člani (ime, priimek, EMŠO); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začanso nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, sodišča, Ministrstvo za kulturo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Trezor, železne ognjevarne omare, kontroliran dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pogodbe o zaposlitvi, poročila za pristojno ministrstvo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra), zakonski stan zaposlenega, družinski člani (ime in priimek, EMŠO).
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za javno upravo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Trezor, železne ognjevarne omare, kontroliran dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca uporabe arhivskega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki uporabljajo arhivsko gradivo za znanstveno-raziskovalne, kulturne in publicistične namene, za predstavitve arhivskega gradiva, za izobraževanje ali če izkažejo pravni interes za njegovo uporabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca vseh uporabnikov arhivskega gradiva, evidenca uporabe arhivskega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek (dekliški priimek), datum rojstva, naslov bivališča, državljanstvo; firma in sedež firme (za pravne osebe); uporaba arhivskega gradiva za uradne namene: ime, priimek uporabnika, datum rojstva, me in priimek pooblaščenca, telefon, razmerje do pravne osebe.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba, uporaba za ststistične podatke za pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Trezor, železne ognjevarne omare, kontroliran dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preizskusov strokovne usposobljenosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci javnopravnih oseb, ki so opravili preizkus strokovne usposobljenosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Seznam opravljenih strokovnih izpitov-izdelava potrdil o opravljenem izpitu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime kandidata, datum in kraj rojstva, naziv javnopravne osebe, kjer je kandidat zaposlen, datum opravljanja preizkusa in uspeh preizkusa, podpis predsednika komisije za preizkus strokovne usposobljenosti.
 • Uporabniki zbirke: Ustvarjalci arhivskega gradiva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Trezor, železne ognjevarne omare in kontroliran dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci arhiva, obiskovalci arhiva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled posnetkov, nadzor nad posredovanjem posnetkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum in čas pregledovanja, ime in priimek pregledovalca, naziv organa, razlog pregleda, ime ustanove, ki so ji bili posredovani posnetki.
 • Uporabniki zbirke: Direktor arhiva oz. njegov namestnik, zunanji pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kontroliran dostop, ločen računalniški sistem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o prisotnosti in odsotnosti na delovnem mestu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pripravo plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovna obveznost (ure), prazniki, redno delo, nega, koriščenje plus ur, izredna odsotnost, bolezen do 30 dni, bolezen nad 30 dni, letni dopust, izredni plačan dopust, poškodba izven dela do 30 dni, izredno delo, lanski letni dopust, malica, izredni neplačan dopust, poškodba pri delu do 30 poškodba pri delu nad 30 dni, očetovski dopust, poškodba izven dela nad 30 dni, porodniški dopust, privatna odsotnost, študijski dopust, službena odsotnost, spremstvo, zamuda z malice.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba (finančna služba).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Trezor, železne ognjevarne omare, kontroliran dostop
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam