Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): EVGEN GANTAR s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INSTALACIJE OGREVANJE
Sedež ali naslov: GORE 5 C
Poštna številka: 5280
Kraj: IDRIJA
Matična številka: 5400032000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Uradni naziv podjetja ter sedež podjetja oz. ime in priimek ter bivališče fizične osebe, podatki o registraciji za namene DDV, davčna številka, št. transakcijskega računa, telefonska številka, šifra dejavnosti
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja, zaposleni, računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je računalniško vodena, dostop v bazo podatkov je avtoriziran. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače.
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja, računovodski servis, ZPIZ, ZZZS, banke, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je računalniško vodena, dostop v bazo podatkov je avtoriziran. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH V PODJETJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) podatki o delavcu: priimek, ime, ime mame, ime očeta, priimek ob rojstvu, EMŠO, davčna številka, šifra davčne izpostave, spol, stan, državljanstvo, rojstni podatki ( datum rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, država rojstva ), naslov stalnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država ), delovna doba izven podjetja, delovna doba v podjetju, izobrazba, delovno mesto, številka transakcijskega računa B) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo C) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja, računovodski servis, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalni mapi v zaprti omari v računovodstvu podjetja, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, za obračun stroškov dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) podatki o delavcu: ime, priimek, individualna olajšava, EMŠO, davčna številka, št. transakcijskega računa B) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa ( nadurno delo ), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo ( izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače ), bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanje, neto plača ( za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila ), plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo C) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela Č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, za zaposlovanje, plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja, računovodski servis, ZPIZ, ZZZS, DURS, banke, Zavod RS za zaposlovanje, AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je računalniško vodena, dostop v bazo podatkov je avtoriziran. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam