Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VENTO D.O.O.
Sedež ali naslov: DALMATINOVA ULICA 2
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1537938000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe podjetja, za potrebe Zavoda za zaposlovanje RS, za potrebe Davčnega urada Republike Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov: - ime in priimek - spol - datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) - državljanstvo - enotna matična številka občana - davčna številka in izpostava davčnega urada - stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) - zakonski stan - vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje) - poklic - šolska izobrazba - strokovna izobrazba - strokovna usposobljenost - zaposlitev za nedoločen ali določen čas - datum sklenitve delovnega razmerja - datum prenehanja delovnega razmerja - razlog prenehanja delovnega razmerja - podatki za pokojninsko zavarovanje - datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice - delovna doba - zavarovalna doba - prostovoljno zdravstveno zavarovanje - številka tekočega računa in naziv banke - podatki o delavčevem delovnem času (ur tedensko) in izrabi - razporeditev na delovno mesto in količnik - določitev in evidenca o letnih dopustih - odsotnosti z dela - zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda) - podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Podjetje VENTO d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, računovodski servis Braki d.o.o. in na izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni pooblaščenega delavca. Poleg tega je vhod v zgradbo ves čas varovan z varnostnikom. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci in finančno računovodske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca zunanjih in pogodbenih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe podjetja, za potrebe Zavoda za zaposlovanje RS, za potrebe Davčnega urada Republike Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov: - ime in priimek - spol - datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) - državljanstvo - enotna matična številka občana - davčna številka in izpostava davčnega urada - stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) - poklic - šolska izobrazba - strokovna izobrazba - strokovna usposobljenost - datum sklenitve pogodbe o sodelovanju - datum prenehanja sodelovanja - razlog prenehanja sodelovanja - številka tekočega računa in naziv banke - podatki o delavčevem delovnem času (ur tedensko) in izrabi - razporeditev na delovno mesto in količnik - razpoložljivost sodelavca za opravljanje del
 • Uporabniki zbirke: Podjetje VENTO d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, računovodski servis Braki d.o.o. in na izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni pooblaščenega delavca. Poleg tega je vhod v zgradbo ves čas varovan z varnostnikom. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci in finančno računovodske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji: dobavitelji in kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki dobaviteljev in kupcev iz te evidence s
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov: - naziv oz. priimek in ime - naslov - država - transakcijski račun (dobavitelji) - ID za DDV ali davčna številka - standardna klasifikacija dejavnosti - matična številka
 • Uporabniki zbirke: Podjetje VENTO d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, računovodski servis Braki d.o.o. in na izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni pooblaščenega delavca. Poleg tega je vhod v zgradbo ves čas varovan z varnostnikom. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci in finančno računovodske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam