Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Bombažna predilnica in tkalnica Tržič d.d.
Sedež ali naslov: Predilniška c. 16
Poštna številka: 4290
Kraj: TRŽIČ
Matična številka: 5033268000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog evidence o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, delovno mesto, delovni čas , zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure, počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom neopravljene ure brez nadomestila plače ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo plače iz dobička neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila nadomestila neto plače v breme drugih neto plače iz dobička prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci BPT d.d. drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah pisarni računovodstva (obračuna plač) in arhivu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. I. SFRJ, št. 17/90, Ur. I. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani (zavarovanci)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), zdravstvena zmožnost invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), šolanje, nega
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe BPT d.d. drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni vodje splošno kadrovske službe in v arhivu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu in izven dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. I. SFRJ, št. 17/90, Ur. I. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu in izven dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu in izven dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi koliko ur je delal tistega dne ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) vrsta poškodbe poškodovani del telesa ali je bila poškodba smrtna - podatki o poškodbi pri delu kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod vir nesreče vzrok za nastanek nezgode f) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe BPT d.d. drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah pisarne varnostnega inženirja in arhivu družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur I. SFRJ, št. 17/90, Ur. I. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); datum priznanja pravice datum začetka uveljavljanja pravice vrsta pravice, ki se uveljavlja datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci BPT d.d. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe in arhivu družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BPT d.d. in družba Jantar Trade d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v prostorih vratarnice
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Računovodske evidence

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, pogodbeniki, fizične in pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo obveznosti in izdaja faktur
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno, oz. 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Potnih nalogih, drugih izplačili zaposlenih - Podatkov o delu oseb, ki opravljajo delo na podlagi napotnice poobl. organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom - Podatkov o izdanih računih fizičnim osebam (ime in priimek, polni naslov) - Podatkov o avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodbah
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BPT d.d. in TRUDEN&TRUDEN d.o.o. (pogodba o vodenju poslovnih knjig) - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v prostorih podjetja TRUDEN&TRUDEN d.o.o., v pisarni vodje splošno kadrovske službe in arhivu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidence o korporacijskih zadevah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, člani NS, uprave, delničarji in družbeniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje določb ZGD-ja
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas trajanja mandata, čas lastništva
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatkov o članih uprave (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, emšo, davčna št.) - Podatkov o članih nadzornih svetov (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, emšo, davčna št. , zaposlitev-naslov družbe) - Podatkov o delničarjih oz.družbenikih (ime in priimek, naslov, emšo, davčna št., št. delnic SKAG in delež lastništva, promet z delnicami SKAG) - Podatkov o povezanih osebah (naslovi družb, matične št., davčne št., lastniški deleži)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci BPT d.d. , družba TRUDEN&TRUDEN d.o.o. (po pog.o vodenju poslovnih knjig) drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v prostorih splošno kadrovske službe BPT d.d., in v prostorih družbe TRUDEN&TRUDEN d.o.o., kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku in v arhivu družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidence v zvezi s trženjem in nabavo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci , dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Trženje in nabava
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatkov o potencialnih strankah in prejemnikih novic (ime priimek, naslov, datum rojstva, tel št. e-mail) - Podatki o kontaktnih osebah pri kupcih in dobaviteljih (ime in priimek, tel.št. , e-mail, GSM)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BPT d.d. , TRUDEN&TRUDEN d.o.o. (po pog. o vodenju poslovnih knjiga) - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v prostorih družbe TRUDEN&TRUDEN d.o.o., pisarni vodja splošno kadrovske službe in arhivu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam