Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Center za socialno delo Radovljica
Sedež ali naslov: Kopališka 10
Poštna številka: 4240
Kraj: Radovljica
Matična številka: 5230128000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Uporabniki zbirke: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: glej CENTRI ZA SOCIALNO DELO
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja video nadzora.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 11.,12. in 74. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1, Uradni list RS št. 17/2011).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, uporabniki storitev Centra za socialno delo, obiskovalci in tehnični vzdrževalci sistema.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanja življenja in zdravja ljudi, varovanje nepremičnine in opreme, varovanje osebnih in tajnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se hranijo največ trideset dni, izvoženi posnetki pa največ eno leto od nastanka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznika ali skupin ljudi, ki se pridobijo s sistemom video nadzora.
 • Uporabniki zbirke: Direktor Centra za socialno delo Radovljica, namestnik direktorja ali druga oseba, ki nadomešča direktorja, javni uslužbenci, ki so pooblaščeni za izvajanje nadzora nad uporabo video sistema in operaterji sistema.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki imajo oznako tajnosti "interno". Posamezni izredni dogodki se po odredbi pristojne osebe shranijo na prenosnem mediju, le-ta pa v posebnem spisu. O vseh tako shranjenih posnetkih se vodi posebna evidenca o datumu in uri posnetka, številki kamere, kratki vsebini posnetka, mestu hrambe posnetka, datumu uničenja posnetka, ime osebe, ki je to odredila in ime osebe, ki je izvedla snemanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam