Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HSE INVEST, DRUŽBA ZA INŽENIRING IN IZGRADNJO ENERGETSKIH OBJEKTOV D.O.O.
Sedež ali naslov: Obrežna ulica 170a
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1574256000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic in sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, statistično spremljanje,..
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra) spol, zakonski stan, samohranilec/ka, dekliški priimek, očetovo ime, državljanstvo, telefonska številka, funkcionalna znanja, prevoz na delo, relacija prevoza na delo, telesna okvara, podatki o družinskih članih: ime in priimek, EMŠO, invalidnost ali telesna okvara, potrdila o šolanju za zavarovane polnoletne otroke, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov (HSE Invest d.o.o.), pooblaščeni delavci družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari, pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čelna ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, delavci po pogodbi o delu, dijaki in študenti na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)podatki o delavcu: •osebno ime, •kraj rojstva, •država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, •enotna matična številka občana, •davčna številka, •državljanstvo, •naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), •naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), •izobrazba, •ali je delavec invalid, •kategorija invalidnosti, •številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: •plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; •zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; •izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; •neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: •prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; •plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca podatkov (HSE Invest d.o.o.), pooblaščeni delavci družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Davčni urad Maribor, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti in dijaki na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,...
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca podatkov (HSE Invest d.o.o.), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov (HSE Invest d.o.o.), Inštitut za varnost pri deli in varstvo okolja Maribor p. o., pooblaščeni zdravnik - zasebna ambulanta dr. Radakovič, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu in požarne varnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov (HSE Invest d.o.o.), inštitut za varnost pri deli in varstvo okolja Maribor p. o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih omarah, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o dijakih in študentih na delovni praksi in počitnoškem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki v družbi opravljajo delovno prakso in počitniško delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, ime šole, program in smer šolanja, letnik šolanja, številka transakcijskega računa ter naziv banke
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov ( HSE Invest d.o.o.) in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o prispelih vlogah za delo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki so v družbo posredovali prošnje za delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja izbora bodočih sodelavcev družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov bivališča, telefonska številka, zaključena izobrazba, delovne izkušnje, ostali podatki, ki jih je iskalec v prošnji navedel
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov (HSE Invest d.o.o.) in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni ognjevarni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenco o izobraževanju zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki imajo z družbo sklenjeno delovno razmerje in se izobražujejo ob delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova izobraževanja in izvajanje izobraževanja • zagotavljanje statističnega spremljanja ter • potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • splošni podatki: ime in priimek, kraj rojstva, davčna številka, stalno in začasno prebivališče; • podatki o izobraževanju: ime šole, program in smer šolanja, letnik šolanja, potrdilo o vpisu.
 • Uporabniki zbirke: • vodstveni kader, v obsegu, ki je potreben za izvajanje njihovih nalog • delavci družbe, pristojni za področje kadrov • drugi uporabniki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe družbe, pristojne za splošne in pravne zadeve (izobraževanje kadrov); pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je mogoč le z uporabo gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, poklic, državljanstvo, strokovna usposobljenost, delovno mesto,vrsta zaposlitve, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) b) podatki o poškodbi delavcu: • delo, ki ga opravljal ob nezgodi • koliko ur je delal tistega dne • narava poškodbe • poškodovani del telesa • ali je bila poškodba smrtna • podlaga zavarovanja • podatki o poškodbi pri delu • kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva • kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo • ali je oseba izgubila življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod • vir nesreče • vzrok nesreče • ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen • uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, inštitut za varnost pri deli in varstvo okolja Maribor p. o.• Inšpektorat RS za delo • Zavod za zdravstveno zavarovanje • drugi uporabniki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih omarah, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o kontaktnih osebah poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poslovni partnerji družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontakt s poslovnimi partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naziv pravne ali fizične osebe, pri kateri je oseba zaposlena oseba, telefonska številka, drug podatek, ki ga oseba sama pusti pooblaščeni osebi družbe
 • Uporabniki zbirke: • delavci družbe, pristojni za nabavo • vodstveni delavci družbe v okviru opravljanja svoje funkcije • osebe, ki jih direktor družbe za to posebej pisno pooblasti • drugi uporabniki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Bazo podatkov je vključena v celovit dokumentarni sistem družbe. Dostop v celoviti dokumentarni sistem družbe, kjer se zavajajo podatki je mogoč le z dodeljenimi administrativnimi pravicami s strani predstavnika vodstva. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o potnih nalogih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vozniki in sovozniki službenih vozil, zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence potnih nalogov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o vrsti in namembnosti prevoza, času veljavnosti potnega naloga, imenu in priimku voznika/sopotnika, naslovu voznika/sopotnika, delovnem mestu voznika/sopotnika, glavni podatki o začetku, smeri in zaključku vožnje, registrski označbi vozila, stanju kilometrskega števca ob začetku in zaključku vožnje, številu prevoženih kilometrov/potniških kilometrov, podatki o prevoznih stroških/dnevnicah, žigu in podpisu pooblaščene osebe, ki je izdala dokument,
 • Uporabniki zbirke: • Delavec družbe, pristojen za upravljanje z voznim parkom • vodstveni delavci družbe v okviru opravljanja svoje funkcije • osebe, ki jih direktor družbe za to posebej pooblasti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe družbe, pristojne za upravljanje z voznim parkom. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o delovršnih in avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podjemniki in avtorji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pogodbenih pravic in obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, Naziv banke, kjer ima podjemnik oz. avtor odprt TRR, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščenih delavcev upravljavca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Dostop v celoviti dokumentarni sistem družbe HSE Invest d.o.o., kjer se zavajajo podatki je mogoč le z dodeljenimi administrativnimi pravicami s strani predstavnika vodstva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova opravljanja funkcije člana nadzornega sveta
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, kjer ima član nadzornega sveta odprt TRR, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščenih delavcev upravljavca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč le z uporabo gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam