Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LANCOM D.O.O.
Sedež ali naslov: Tržaška c. 63
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5317886000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih in njihovih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (URL SRFJ, št. 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju LANCom d.o.o. Maribor, družinski člani delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o., • za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, • za potrebe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • za potrebe zavarovalnice Vzajemna z.v.d, • za potrebe zavarovalnica Adriatic d.d., za potrebe zavarovalnice Triglav d.d., • za potrebe Zavarovalnice Maribor d.d., • za potrebe Davčnega urada Republike Slovenije • za potrebe sodelovanja v javnih razpisih • za potrebe Zdravstvenega zavoda Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da indentiteta delavca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o zaposlenih se trajno arhivirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek in rojstni priimek • Spol • Datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) • Državljanstvo • Enotna matična številka občana • Davčna številka • Stalno in začasno prebivališče (naslov, kraj, občina in država) • Telefonska številka • Elektronski naslov • Vzdrževani družinski člani (ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, razlog za vodenje podatkov: zdravstveno zavarovanje/davčna oljašava/obdarovanje) • Poklic • Šolska izobrazba • Strokovna izobrazba • Strokovna usposobljenost • Vrsta delovnega razmerja: zaposlitev za določen ali nedoločen čas • Datum sklenitve delovnega razmerja • Datum prenehanja delovnega razmerja • Razlog prenehanja delovnega razmerja • Trajanje poskusnega dela • Delovna knjižica • Skupna delovna doba do prihoda • Delovna doba v podjetju • Podatki za pokojninsko zavarovanje • Zavarovalna doba • Podatki o delovnem mestu (datum razporeditve, delovno mesto, stroškovno mesto) • Letni dopust (prenos dopusta iz preteklega leta, odobreni letni dopust po kriterijih, izraba letnega dopusta, izredni dopust, očetovski dopust, porodniška odsotnost) • Prostovoljno zdravstveno zavarovanje (številka police, ime zavarovalnice) • Nezgodno zavarovanje (številka police) • Invalidi: kategorija invalidnosti, datum pridobitve statusa, odločba • Podatki o dodatnih znanjih: vrsta, datum pridobitve, datum veljavnosti • Številka tekočega računa in naziv banke • Podatki o delavčevem delovnem času (ur tedensko) • Razporeditev na delovno mesto in plačilni razred • Zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda) • Izpit za zdravstvo pri delu (datum) • Kopije izvirnih listin, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco • Podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Adriatic d.d., Vzajemna z.v.d. , Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Maribor d.d., Davčni urad Republike Slovenije, Kapitalska družba in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, dobavitelji in kupci podjetja LANcom d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki poslovnih partnerjev, dobaviteljev in kupcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o., • za potrebe Davčnega urada Republike Slovenije • AJPES in pristojnega ministrstva • za potrebe sodelovanja v javnih razpisih • za potrebe Zdravstvenega zavoda Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da indentiteta poslovnega partnerja, dobavitelja ali kupca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o poslovnih partnerjih, dobaviteljih in kupcih se arhivirajo še najmanj 10 let po prekinitvi poslovnega odnosa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Naziv oziroma ime in priimek • Naslov • Država • Transakcijski račun in swift koda (dobavitelji in kupci) • ID za DDV ali davčna številka • Standardna klasifikacija dejavnosti • SKIS • Matična številka • Telefonska številka • Email naslov
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o., Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev poslovnega partnerja, dobavitelja ali kupca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o. za urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da indentiteta poslovnega partnerja, dobavitelja ali kupca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih se arhivirajo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Enotna matična številka • Državljanstvo • Datum rojstva • Stalno prebivališče • Številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce) • Invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti) • Poklic • Šolska izobrazba • Strokovna usposobljenost • Stroškovno mesto • Datum zaposlitve • Delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja) • Opis delovnega procesa • Delovna oprema in predmeti dela • Izpostavljenost tveganjem • Ukrepi na področju tehničnega varstva • Osebna varovalna oprema • Posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec • Neustreznost delovnega mesta oz. pripombe delodajalca • Napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca • Izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o., pooblaščeni zdravnik družbe, ZZZS, ZPIZ in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev zaposlenega delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca plač, prejemkov in drugih izplačil v zvezi z delom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Redno zaposleni delavci, zunanji sodelavci po avtorski pogodbi, zunanji sodelavci po podjemni pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev ter zunanjih sodelavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o., • za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, • za potrebe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • za potrebe Davčnega urada Republike Slovenije • za potrebe Zdravstvenega zavoda Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da indentiteta delavca oziroma zunanjega sodelavca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o zaposlenih se trajno arhivirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osnovni podatki • Identifikacijska številka delavca • Ime, priimek in rojstni priimek • Enotna matična številka občana • Davčna številka • Stalno prebivališče (naslov, kraj, občina in država) • Stroškovno mesto • Vrsta delovnega razmerja • Plača po pogodbi 2. Podatki obračuna plač • Vrsta plačila (redno delo, stimulacije, nadomestila, dodatek na delovno dobo) • Število ur/dni • Bruto in neto znesek plačila • Boniteta v bruto in neto znesku • Vrsta stroška v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, regres za prehrano) • Osnova • Neto znesek • Regres za letni dopust v bruto in neto znesku • Jubilejna nagrada • Odpravnina v bruto in neto znesku • Znesek prispevkov in dohodnine • Podatki o odtegljajih (opis odtegljaja, znesek, trajanje odtegljaja) • Premija za PDPZ v neto znesku • Znesek izplačila in številka osebnega računa za nakazilo • Podatki o dolgovih delavca (npr. kredit, preživninska obveznost, izvršba,…) • Upnik, višina dolga, leto in mesec začetka in konca odplačevanja dolga • Višina mesečnega obroka, številka partije in naziv banke 3. Podatki za ZPIZ (obrazec M4/8) • Matična številka delavca • Ime in priimek • Trajanje zavarovanja od do • Skupno število opravljenih ur rednega dela • Skupna bruto plača • Prispevki za pokojninsko zavarovanje iz plač in na plače • Število ur, za katere je bilo izplačano nadomestilo 4. Podatki za ZZZS • Matična številka delavca • Ime in priimek • Prvi dan zadržanosti iz dela • Delovni čas zaposlenega • Leto osnove za obračun bolniške • Skupno število opravljenih ur • Skupna bruto plača za opravljene ure • Urna postavka • Koeficient za obračun boleznine • Čas zadržanosti • Znesek vseh prispevkov na plače • Bruto nadomestilo za boleznino • Podatki iz bolniškega lista (ime in priimek delavca, bivališče, datum rojstva, registrska številka upravičenca, čas zadržanosti, število ur bolniške, vrsta bolezni)
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, , Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev zaposlenega delavca, zunanjega sodelavca po avtorski pogodbi, zunanjega sodelavca po podjemni pogodbi ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca službenih potovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Redno zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o službenih potovanjih se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o. za izpolnjevanje določb pogodbe o zaposlitvi glede obračuna stroškov v zvezi z delom
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o pristopih v poslovne prostore se arhivirajo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek delavca, ki je napoten na službeno pot • Naslov delavca • Delovno mesto • Namen potovanja • Kraj in država potovanja • Datum začetka in datum konca potovanja • Vrsta prevoznega sredstva (službenov vozilo/privatno vozilo: tip in reg. Št., ostalo) 2. Obračun stroškov za službeno potovanje • Ime in priimek delavca • Kraj in država potovanja • Datum in čas začetka poti • Datum in čas konca poti • Trajanje potovanja • Število, vrsta in višina dnevnic • Skupni znesek dnevnic • Prevozni stroški na potovanju (kilometrina za uporabo osebnega vozila, stroški bencina za službeno vozilo, cestnine, parkirnine, taksi,…) • Drugi stroški potovanja (prenočitev, telefon, vstopnine, reprezentanca,…) s potrdili • Skupni stroški potovanja • Že izplačana akontacija • Znesek za nakazilo/vračilo akontacije
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev zaposlenega.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o funkcionalnem izobraževanju, izobraževanju ob delu, usposabljanju in preverjanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o funkcionalnem izobraževanju, izobraževanju ob delu, usposabljanju in preverjanju znanja iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o. za urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti oz. dolžnosti iz pogodbenega razmerja. Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da indentiteta poslovnega partnerja, dobavitelja ali kupca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih se neobvezno arhivirajo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Enotna matična številka • Davčna številka • Stalno bivališče • Delovno mesto oz. delovne naloge • Kraj zapositve • Datum izobraževanja, usposabljanja in opravljanja preverjanja znanja • Uspešnost opravljenega izpita • Naziv šole • Naziv programa • Smer šolanja • Letnik šolanja • Zadnja dokončana šola • Znesek šolnine • Rok zaključka šolanja • Datum zaključka šolanja
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev zaposlenega oziroma štipendista ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti podjetja Lancom d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o., • za potrebe Davčnega urada Republike Slovenije • AJPES in pristojnega ministrstva Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da indentiteta štipendista ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o štipendistih se arhivirajo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Naziv oziroma ime in priimek • Stalno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država) • Telefon in elektronski naslov • Datum rojstva • Spol • Državljanstvo • Informacija o tem ali je študent zaposlen • Informacija o tem ali prejema še kako drugo štipendijo • Transakcijski račun in swift koda (dobavitelji in kupci) • ID za DDV ali davčna številka • Enotna matična številka občana • Ime visokošolskega zavoda, na katerega je študent vpisan • Ime študijskega programa, na katerega je študent vpisan • Kraj izvajanja študija • Registrska številka študenta • Letnik študija • Vrsta vpisa (vpis v letnik, ponavljanje letnika, zamenjava študijskega programa, nadaljevanje študija po merilih za prehode in vzporedni vpis) • Študijsko leto prvega vpisa
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o., Davčni urad Republike Slovenije, AJPES in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev štipendista ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študentje, dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o usposabljanju za varno delo in preizkusih znanja iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o. za urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da indentiteta poslovnega partnerja, dobavitelja ali kupca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih se neobvezno arhivirajo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Delovno mesto oz. delovne naloge • Datum izobraževanja, usposabljanja in opravljanja preverjanja znanja • Uspešnost opravljenega izpita
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev zaposlenega, študenta oziroma dijaka ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o vajencih in praktikantih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vajenci in praktikanti, ki opravljajo praktični pouk v podjetju Lancom d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki vajencev ali praktikantov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o., • za potrebe Davčnega urada Republike Slovenije • za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje • AJPES in pristojnega ministrstva Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da indentiteta praktikanta ali vajenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o študentih se arhivirajo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Naziv oziroma ime in priimek • Stalno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država) • Telefon in elektronski naslov • Datum rojstva • Spol • Državljanstvo • Transakcijski račun in swift koda (dobavitelji in kupci) • ID za DDV ali davčna številka • Enotna matična številka občana • Ime visokošolskega ali srednješolskega zavoda, na katerega je praktikant ali vajenec vpisan • Ime študijskega ali srednješolskega programa, na katerega je praktikant ali vajenec vpisan • Kraj izvajanja šolanja • Registrska številka študenta • Letnik študija • Vrsta vpisa (vpis v letnik)
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o., Davčni urad Republike Slovenije, AJPES in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev praktikanta oziroma vajenca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Redno zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o evidencah o poškodba pri delu se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o. za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o pristopih v poslovne prostore se arhivirajo neobvezno 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Priimek in ime • EMŠO • Poklic • Šolska izobrazba • Strokovna izobrazba • Strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del in nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja • Razporeditev • Delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu • Koliko časa ur in let oz. mesecev je opravljal delo na delovnem mestu, na katerem je bil poškodovan • Koliko ur je delal tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu • Ali je že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat • Narava poškodbe • Poškodovani del telesa • Ali je bila poškodba smrtna • Podlaga zavarovanja • Kdaj se je zgodila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva) • Kje se je zgodila nesreča (na kraju opravljanja del oziroma nalog, na poti na delo in iz dela, na službenem potovanju…) • Koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (skupaj s smrtno ponesrečenim) • Koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije • Ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu • Vir nesreče • Vzrok nesreče • Ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen • Uporaba osebnih varnostnih sredstev (ali je bila uporaba osebnih varnostnih sredstev odrejena, ali so bila uporabljena, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu) • Priimek in ime ter naslov priče nesreče • Spol • Število delovnih ur oziroma dni odsotnosti zaradi poškodbe • Naslov stalnega in začasnega bivališča delavca • Zakonski stan
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o., lečeči zdravnik delavca, ZZZS, Inšpektorat RS za delo, Statistični urad RS, zavarovalnice in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev zaposlenega.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca pristopov v poslovne prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Redno in pogodbeno zaposleni delavci, študenti in dijaki na učni praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki pristopov v poslovne prostore se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o. za ugotavljanje prisotnosti na delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o pristopih v poslovne prostore se arhivirajo neobvezno vsaj 3 mesece.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Številka pristopne kartice • Priimek in ime • Pooblastilo za pristopne urnik
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev zaposlenega, študenta ali dijaka na učni praksi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o nagrajencih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, dobavitelji in kupci kot fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki nagrajencev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za: • potrebe Lancom d.o.o., • za potrebe Davčnega urada Republike Slovenije Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da indentiteta poslovnega partnerja, dobavitelja ali kupca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o nagrajencih se arhivirajo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek nagrajenca • Naslov • Država • Transakcijski račun • davčna številka • vrsta in vrednost nagrade
 • Uporabniki zbirke: Lancom d.o.o., Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev poslovnega partnerja, dobavitelja ali kupca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je izven delovnega časa prostor zavarovan z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Lancom d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam