Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Sedež ali naslov: Miklošičeva 24
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5554195000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 79.b člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C in 111/13 – ZMEPIZ-1; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ), - 90. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11 in 96/12 – ZPIZ-2; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), - 30. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13; v nadaljnjem besedilu: ZUPJS)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovane osebe: zavarovanci in njihovi družinski člani, ki so uživalci pravic iz OZZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O ZAVAROVANIH OSEBAH: - osebno ime, - identifikacijska številka (ZZZS številka), - številka kartice zdravstvenega zavarovanja, - EMŠO, - stalno oziroma začasno prebivališče, - datum smrti, - državljanstvo, - poklic, ki ga opravlja, - številka delovnega dovoljenja in datum poteka veljave delovnega dovoljenja, - podatki o zavarovanju, - IP številka, - kategorija invalidnosti (I, II, III), - podatki o družinskem članu (osebno ime, EMŠO, naslov, zavarovanje družinskega člana, sorodstveni odnos do nosilca zavarovanja, datum veljave potrdila o šolanju), - podatki o osebnem zdravniku zavarovane osebe, - podatki o obravnavi pred imenovanim zdravnikom ZZZS oziroma zdravstveno komisijo ZZZS, - podatki o zdravstvenih storitvah, - podatki o poškodbah po tretji osebi, - podatki o denarnih dajatvah, - podatki o predpisanih medicinskih pripomočkih in prejetih medicinskih pripomočkih, - podatki o predpisanih zdravilih na recept in izdanih zdravilih na recept, - podatki o zdravstvenem stanju, vključno z diagnozo, - podatki o začasni zadržanosti od dela - podatki o številki odločbe centra za socialno delo, datumu izdaje odločbe in obdobju priznane pravice za zavarovane osebe, ki so upravičene do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje po 30. členu ZUPJS.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant, - Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, - Nacionalni inštitut za javno zdravje, - drugi organi in organizacije, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oziroma nalog, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti ZZZS, - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS ima pravico iz centralnega registra prebivalstva brezplačno dobiti naslednje podatke o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja (79.a člen ZZVZZ): - kraj rojstva, - državljanstvo, - stalno in začasno prebivališče, - zakonski stan, - šolska izobrazba, - EMŠO matere, - EMŠO očeta, - EMŠO zakonca, - EMŠO otrok, - davčno številko. Za vodenje evidenc in izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ima ZZZS pravico uporabljati tudi podatke iz uradnih evidenc podatkov, navedenih v 8. členu Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06; v nadaljnjem besedilu: ZEPDSV): - poslovni register Slovenije, - davčni register, - evidenca o davkih, - knjigovodska evidenca. Za namene izvajanja vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje ZZZS pridobiva podatke tudi iz evidence študentov in diplomantov ter centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca o zavezancih za prispevek

 • Pravna podlaga (neobvezno): 79.b člen ZZVZZ.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za prispevek obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijska številka (ZZZS številka), - davčna številka, - registrska številka zavoda, - firma oziroma ime, - sedež oziroma naslov, - šifra dejavnosti, - datum začetka – konca dejavnosti, - matična številka iz registra poslovnih subjektov, - datum vpisa v sodni register, - podatki o zasebnem zavezancu (osebno ime, EMŠO), - številka poslovnega računa oziroma drugega računa, preko katerega posluje, - datum začetka in datum prenehanja zavezanosti za plačilo prispevka, - datum in vzrok spremembe, - število zaposlenih, - vrsta registra in vrsta zavezanosti, - podatki o prispevku, - podatki o poškodbah pri delu in poklicnih bolezni.
 • Uporabniki zbirke: - organi in organizacije, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oziroma nalog, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti ZZZS, - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS uporablja evidence s področja zdravstvenega varstva v skladu s posebnim zakonom (76. člen ZZVZZ). Za vodenje evidenc in izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ima ZZZS pravico uporabljati tudi podatke iz uradnih evidenc podatkov, navedenih v 8. členu ZEPDSV: - poslovni register Slovenije, - davčni register, - evidenca o davkih, - knjigovodska evidenca.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izvajalcih zdravstvene dejavnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 79.b člen ZZVZZ
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci zdravstvene dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijska številka (ZZZS številka), - davčna številka, - šifra izvajalca, - naziv izvajalca (polni in skrajšani), - naslov izvajalca, - tip izvajalca, - oznaka pravnega statusa (javni, zasebni), - šifra in naziv zdravstvene dejavnosti, - datum začetka oziroma prenehanja poslovanja, - številka poslovnega računa, - podatki o pogodbi, sklenjeni z izvajalcem, - imetnik profesionalne kartice, - seznam zdravnikov pri izvajalcu, - za zasebne izvajalce še osebno ime ter EMŠO in podatki o koncesiji, - matična številka iz Poslovnega registra Slovenije, - poklicna kvalifikacija zdravstvenega delavca pri izvajalcu, - elektronska pošta in telefon zdravstvenega delavca pri izvajalcu.
 • Uporabniki zbirke: - organi in organizacije, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oziroma nalog, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS uporablja evidence s področja zdravstvenega varstva v skladu s posebnim zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih Zavoda

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 7. člen ZEPDSV , - 48. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1), - 20. in 51. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), - 38. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13), - 39. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06), - 82. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13), - 84. in 90. člen ZZRZI, - 151. člen Kolektivne pogodbe delavcev zdravstvenega zavarovanja, - 3. in 8. člen Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03), - 14. člen Navodila o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij (Uradni list RS, št. 15/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v ZZZS, delavci, zaposleni po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, študenti, kandidati za razpisano prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): - za zaposlene delavce: trajno, - za delavce, zaposlene po pogodbi o delu in avtorskih pogodbah: 10 let, - za študente: 10 let, - za osebe, ki se javijo na razpisano delovno mesto: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O ZAPOSLENIH V ZAVODU: - matična številka, - osebno ime, - datum in kraj rojstva, - spol, - EMŠO, - naslov bivališča (stalno, začasno), - poklic in izobrazba, - državljanstvo, - davčna izpostava, - davčna številka, - številka kartice zdravstvenega zavarovanja, - številka osebnega dokumenta, - bančni podatki, - samohranilec (da/ne), - datum prve zaposlitve, predhodne zaposlitve, - datum zaposlitve v ZZZS, - oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), - družinski člani (ime in priimek, spol, davčna št., EMŠO, zavarovan (da/ne)), - razporeditve na DM v ZZZS (datum razporeditve, notranja organizacijska enota, osnovni plačilni razred DM, osnovni tarifni količnik DM, plačilni razred, dodatki, število napredovanj, količnik z napredovanji, posebne zadolžitve) - delovna uspešnost, - nadurno delo, - izobraževanja in usposabljanja ter študij ob delu, - zdravstveni pregledi (datum), - letni dopust, - prisotnost na delu, delovni čas (ur tedensko), - zapisi letnih razgovorov. PODATKI O ZAPOSLENIH INVALIDIH: - odločba o invalidnosti, - kategorija invalidnosti, - vrsta in vzrok invalidnosti, - omejitve dela, - št. odločbe ZPIZ-a, - stopnja telesne okvare, - datum pridobitve statusa. PODATKI O DELAVCIH, ZAPOSLENIH PO POGODBAH O DELU IN AVTORSKIH POGODBAH: - osebno ime, - EMŠO, - datum rojstva, - davčna številka, - naslov, - spol, - bančni podatki. PODATKI O ŠTUDENTIH: - osebno ime, - EMŠO, - datum rojstva, - davčna številka, - naslov, - spol. PODATKI O POSLOVNIH PARTNERJIH: - naziv in/ali ime odgovorne osebe, - zakoniti zastopnik, - naslov, - predmet sodelovanja (upravni odbor, pogodba, javno naročilo). PODATKI O KANDIDATIH ZA RAZPISANO PROSTO DELOVNO MESTO: - osebno ime in naslov, - razpisano DM.
 • Uporabniki zbirke: Delavci ZZZS, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oziroma nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti ZZZS, - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - ZDR-1, - ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovnega časa ZZZS in opredeljevanje vrste delovnega časa, dela prostih dni, službene in druge odsotnosti ter evidentiranje prisotnosti in odsotnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek zaposlenega, študenta - organizacijska enota, v kateri je delavec zaposlen, - številka evidenčne kartice, - podatki o številu opravljenih ur v obdobju, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljeno število nadur, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Delavci ZZZS, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oziroma nalog, oddelki za obračun plač.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti ZZZS, - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - ZDR-1, - ZEPDSV, - ostala zakonodaja z delovno pravnega področja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v ZZZS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega varstva in socialnega zavarovanja, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki zaposlenega in številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in osebni prejemki - Delovno mesto zaposlenega - Zavarovalna doba - Dejavnost delodajalca (šifra) - Podatki o delovnem času: skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme podjetja, ure letnega dopusta, praznikov, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme ZZZS, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače. - Izplačane plače: za delo s polnim in krajšim delovnim časom, za nadurno delo. - Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila. - Podatki o drugih prejemkih zaposlenega: regres za letni dopust, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, ostali stroški dela.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Davčni urad RS, AJPES, ZPIZ, Prva pokojninska družba, prostovoljne zdravstvene zavarovalnice, SURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti ZZZS, - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varnosti in zdravju pri delu(Uradni list RS, št. 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v ZZZS, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, za druge v zakonu določene namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskih raziskovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih (opravljeni in ponovni) obstaja v okviru evidence o zaposlenih delavcih. Vodijo se sledeči podatki: ime in priimek zaposlenega, datum zdravstvenega pregleda, vrsta pregleda, omejitev za delo, delovno mesto zaposlenega. - Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja se vodi v okviru evidence o opravljenih izobraževanjih za določenega delavca v posameznem letu. Evidenca se vodi v okviru evidence o izobraževanju zaposlenih delavcev, in sicer: ime in priimek, naziv izobraževanja Usposabljanje za izpit iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, kraj, datum začetka in datum konca izobraževanja, cena izobraževanja, izvajalec izobraževanja, trajanje. - Evidenca o poškodbah pri delu. Obrazec Prijava poškodbe pri delu, IVZRS-IRSD, ver. 02: ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, datum prijave poškodbe, datum, ura in kraj poškodbe, vrsta poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje in delovni proces, vzrok in način poškodbe, materialni povzročitelj, opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež, podatki o prijavitelju.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Davčni urad RS, AJPES, ZPIZ, Prva pokojninska družba, prostovoljne zdravstvene zavarovalnice, SURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti ZZZS, - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 74., 75. in 83. člen ZVOP-1 ter 4. člen ZDR.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu, delavci zaposleni po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, študenti, kandidati za razpisano prosto delovno mesto, stranke Zavoda, obiskovalci prostorov v Zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - varovanje življenja posameznikov, varovanje premičnin in nepremičnin. ohranjanje reda v prostorih Zavoda, evidenca obiskovalcev v poslovnih prostorih Zavoda ter evidenca prisotnosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki iz evidence vstopov in izstopov se hranijo eno leto. Video posnetki se hranijo največ 7 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime zaposlenih in obiskovalcev varovanih prostorov - ura vstopa/izstopa - video nadzor
 • Uporabniki zbirke: Organi v sestavi Zavoda, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oz. nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o zavarovanih osebah, ki so upravičene do plačila razlike do polne vrednosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 24. in 79.b člen ZZVZZ, - 29. člen ZUPJS.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovane osebe, ki so upravičene do plačila razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna po 29. členu ZUPJS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje izvajalcem zdravstvenih storitev podatek, da je oseba upravičena do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - EMŠO, - številka odločbe centra za socialno delo, - datum izdaje odločbe centra za socialno delo , - obdobje, za katerega je priznana pravica do kritja razlike do polne vrednosti
 • Uporabniki zbirke: - izvajalci zdravstvenih storitev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti ZZZS, - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS pridobiva podatke za evidenco upravičencev do plačila razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam