Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGIP SLOVENIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: TRG REPUBLIKE 3
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5865441000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dijakov in študentov, napotenih na delo k upravljavcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje, napoteni na delo k upravljavcu, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek; ime; datum rojstva; davčna številka; številka osebnega dokumenta; številka napotnice; organizacija, ki napotuje; šola/fakulteta, ki jo dijak/študent obiskuje; datum napotitve na delo; datum začetka opravljanja dela; datum zaključka opravljanja dela; vrsta dela; število opravljenih ur v posameznem obdobju dela; urna postavka (znesek) v posameznem obdobju dela; znesek plačila v posameznem obdobju dela;
 • Uporabniki zbirke: organizacija, ki napotuje (posredovanje podatkov o plačilu, zaradi izdaje računa);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 26.3.2007;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Alessio Lilli, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o avtorjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogodbeni sodelavci, ki z upravljavcem sodelujejo na podlagi avtorskih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: splošni podatki (ime in priimek; naslov; davčna številka; številka transakcijskega računa; banka, ki vodi transakcijski račun), podatki o sklenjeni pogodbi (predmet pogodbe oz. vrsta dela; trajanje pogodbe; znesek neto honorarja; datum izplačila honorarja);
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije (DURS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 26.3.2007;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Alessio Lilli, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca imetnikov plačilne kartice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: imetniki kartice, vozniki, ki uporabljajo kartico
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek imetnika; ime in priimek voznika, ki uporablja kartico; naslov; davčna številka; EMŠO; številka transakcijskega računa; banka, ki vodi transakcijski račun; podatki o sklenjeni pogodbi (predmet pogodbe oz. vrsta dela); trajanje pogodbe; znesek neto honorarja; datum izplačila honorarja; podatki o plačilni sposobnosti (morebitna blokada transakcijskega računa, vložena tožba, predlog za izvršbo ali drugo pravno sredstvo)
 • Uporabniki zbirke: podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 26.3.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih in pogodbenih sodelavcih najemnikov bencinskih servisov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so v delovnem ali drugem pogodbenem razmerju z najemniki bencinskih servisov, ki so v lasti upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pregled upravljavca nad poslovanjem najemnikov bencinskih servisov; preverjanje mesečnih poročil, ki jih upravljavcu pošiljajo najemniki bencinskih servisov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače: bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila; plača; nadomestilo plače; izredno izplačilo; podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; solidarnostna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje; podatki o številu ur: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa; podatki o dopustu: število dni dopusta; število izkoriščenih dni; število dni dopusta iz preteklega leta); podatki o izobraževanju/usposabljanju: kraj in datum izobraževanja; naziv izobraževanja; trajanje; pridobljena izobrazba oz. naziv; trajanje odsotnosti z dela; plačnik izobraževanja; morebitna delavčeva obveznost zaradi izobraževanja; podatki o usposabljanju za varno delo: datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja; datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa; podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih: opis delovnega procesa; delovna oprema; predmeti dela; izpostavljenost tveganjem; varnostni ukrepi; kraj izdaje napotnice; datum izdaje napotnice; status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami; predlagano drugo delo; razlog za morebitno neizdano oceno; predlagani ukrepi; kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 26.3.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam