Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE D.D.
Sedež ali naslov: ERJAVČEVA ULICA 22
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 5229839000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ODJEMALCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) /EZ-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 27/2007), Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur.l. RS, št. 117/2002 (21/2003 - popr.)), pogodbeno razmerje med odjemalcem in distributerjem.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odjemalci električne energije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun dobave električne energije odjemalcem in njihova nedvoumna identifikacija, obveščanje in komuniciranje z odjemalci, raziskave trga.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo v skladu z 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (Ur.l. RS, št. 86/2004, 113/2005-ZInfP) .
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek odjemalca, naslov, pošta in poštna številka, davčna številka, telefonska številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Elektra Primorske, d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah in tudi v za to posebej prirejenih ognjevarnih AL omarah na lokacijah v Novi Gorici na Erjavčevi 24, v Sežani na Partizanski 47, v Kopru na Ulici 15. maja 15 in v Tolminu v Poljubinju 100. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore. Zbirka podatkov se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2) in v sistemu za obvladovanje podatkov o odjemalcih v prostorih Informacijskega centra Elektro Primorske. Prostori na Hajdrihovi 2 so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in delno kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov. Varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci. Lokalne kopije podatkov o odjemalcih električne energije so shranjene v strežnikih v prostorih službe za informatiko v Novi Gorici. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva, ki ga je sprejel direktor družbe Elektro Primorska, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava z registrom zavezancev za DDV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VIDEONADZOROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Nadzor vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov – 75. člen(ZVOP, Ur.l. RS, št.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi, ki vstopajo v uradne službene prostore ali se zadržujejo na službenih dvoriščih, skladiščih….
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov zaradi varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas posnetka
 • Uporabniki zbirke: Elektro Primorska, d.d. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov,so varovani s pristopno kontrolo. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe in je možen preko posebnih gesel na osebnih računalnikih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva, ki ga je sprejel direktor družbe Elektro Primorska,d .d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Izvajalec videonadzora po pogodbi.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zdrav
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci fizičnih oseb, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu, in njihovi drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, • prijava v dodatno zdravstveno zavarovanje, • olajšava za dohodnino, • odmera letnega dopusta, . • kolektivno nezgodno zavarovanje družinskih članov,
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • družinski člani zaposlenega: evidenčna številka zaposlenega, evidenčna številka družinskega člana, EMŠO družinskega člana, priimek družinskega člana, ime družinskega člana, spol družinskega člana, datum rojstva družinskega člana, sorodstveno razmerje družinskega člana, kraj rojstva družinskega člana, vzdrževan družinski član, potrdilo o šolanju, zaposlitev družinskega člana, • osnovno zdravstveno .zavarovanje družinskega člana: datum pričetka zavarovanja, datum zaključka zavarovanja, družinski član – invalid, vrsta zavarovanja, • dodatno zdravstveno zavarovanje družinskega člana: vrsta zavarovanja, datum začetka zavarovanja, datum zaključka zavarovanja, • davčna številka, naslov bivališča (ulica, številka, poštna številka, kraj).
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Davčna uprava RS, • izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna), • izvajalci kolektivnega nezgodnega zavarovanja družinskih članov (Zavarovalnica Maribor) • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija delavcev (personalne mape) se nahajajo v zaprtih in za to posebej prirejenih ognjevarnih AL omarah, ki so zaklenjene: 1. v Novi Gorici, Erjavčeva 24 v pisarni št. 13 I/n2; dostop v delovnem času imata referentka za kadre in tajnica – administratorka, vodja oddelka splošnega sektorja Gorica in direktorica splošnega sektorja; 2. v Sežani, Partizanska 47; dostop v delovnem času imajo tajnica – administratorka, administratorka in vodja oddelka splošnega sektorja v Sežani; 3. v Kopru, Ulica 15. maja 15; dostop v delovnem času imajo tajnica – administrator in vodja oddelka splošnega sektorja v Kopru, 4. v Tolminu, Poljubinj 100; dostop v delovnem času imata tajnica – administratorka, administratorka in vodja oddelka splošnega sektorja v Tolminu; Stavbe so fizično varovane; v delovnem času imajo dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci. Pisna dokumentacija upokojenih delavcev in bivših zaposlenih (neaktivne personalne mape) se hrani v zaklenjenih prostorih arhivov na istih lokacijah v posebnih ognjevarnih kovinskih omarah. Izven rednega delovnega časa dostop v arhiv ni dovoljen. Prostori so, razen v Sežani, varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore. Relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • Lokalne kopije kadrovskih baz podatkov so shranjene v strežnikih v prostorih službe za informatiko v Novi Gorici. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa. Podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov. Varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 172. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02), Podjetniška kolektivna pogodba družbe Elektro Primorska, d.d., pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izobraževanje, izpopolnjevanje in usp
 • Rok hrambe (neobvezno): Posamezni podatki o izobraževanju se vpišejo v evidenco zaposlenih (trajna hramba),• ostali podatki: 5 let (do preteka zastaralnih rokov glede morebitnih zahtevkov iz pogodbe o izobraževanju, terjatve iz delovnopravnega razmerja zastarajo v 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • izobraževanje ob delu: pogodba o izobraževanju ob delu, evidenčna številka zaposlenega, datum pogodbe, številka pogodbe, datum začetka študija ob delu, datum zaključka študija ob delu, datum dejanskega zaključka, oznaka pogodbe, • študij: vrsta šole, naziv šole, smer šole, poklic po zavodu za zaposlovanje, poklicna skupina, strokovna izobrazba, zahteva zaradi delovnega mesta, občina šole, izvajalec izobraževanja, • letnik študija: letnik, šolsko leto, uspeh, opravljene obveznosti, mirovanje študija od, mirovanje študija do, vzrok mirovanja študija, • poraba študijskega dopusta: leto-mesec porabe, število porabljenih dni, • funkcionalno izobraževanje: evidenčna številka zaposlenega, področje izobraževanja, vrsta izobraževanja, datum začetka izobraževanja, datum zaključka izobraževanja, vrednost izobraževanja, izvajalec izobraževanja, kraj izobraževanja, datum izpita, številka potrdila, zahteva zaradi delovnega mesta
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija delavcev (personalne mape) se nahajajo v zaprtih in za to posebej prirejenih ognjevarnih AL omarah, ki so zaklenjene: 1. v Novi Gorici, Erjavčeva 24 v pisarni št. 13 I/n2; dostop v delovnem času imata referentka za kadre in tajnica – administratorka, vodja oddelka splošnega sektorja Gorica in direktorica splošnega sektorja; 2. v Sežani, Partizanska 47; dostop v delovnem času imajo tajnica – administratorka, administratorka in vodja oddelka splošnega sektorja v Sežani; 3. v Kopru, Ulica 15. maja 15; dostop v delovnem času imajo tajnica – administrator in vodja oddelka splošnega sektorja v Kopru, 4. v Tolminu, Poljubinj 100; dostop v delovnem času imata tajnica – administratorka, administratorka in vodja oddelka splošnega sektorja v Tolminu; Stavbe so fizično varovane; v delovnem času imajo dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci. Pisna dokumentacija upokojenih delavcev in bivših zaposlenih (neaktivne personalne mape) se hrani v zaklenjenih prostorih arhivov na istih lokacijah v posebnih ognjevarnih kovinskih omarah. Izven rednega delovnega časa dostop v arhiv ni dovoljen. Prostori so, razen v Sežani, varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore. Relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci. • Lokalne kopije kadrovskih baz podatkov so shranjene v strežnikih v prostorih službe za informatiko v Novi Gorici. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa. Podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov. Varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva, ki ga je sprejel direktor družbe Elektro Primorska,d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O ŠTIPENDISTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 55. in 68. člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, Ur.l. 107/2006), Podjetniška kolektivna pogodba družbe Elektro Primorska, d.d., Pravilnik o štipendiranju Elektro Primorske, d.d.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti upravljalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe o štipendiranju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preteka zastaralnih rokov z zvezi z zahtevki iz pogodbe o štipendiranju (5 let).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • štipendisti: status osebe, ev.št.štipendista, priimek, ime, spol, emšo, davčna št., datum rojstva, država rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, ime očeta/matere, stan, rojstni priimek, samohranilec, državljanstvo • pogodba za štipendijo: datum pogodbe, org.enota, letnik (ko je postal štipendist), leto vpisa v 1.letnik, štipendija od, štipendija do, osnova za štipendijo v %, bivanje med šolanjem, dodatek za bivanje v %, način izplačila, prevozni stroški, datum spremembe, datum prenehanja statusa, aneks k pogodbi • aneks k štip.pogodbi: številka aneksa k pogodbi, datum podpisa aneksa, • študij: vrsta šole, naziv šole, smer šole, poklic po zavodu za zaposlovanje, poklicna skupina, strokovna izobrazba, zahteva zaradi delovnega mesta, občina šole, izvajalec izobraževanja, • letnik študija: letnik, šolsko leto, uspeh, opravljene obveznosti, mirovanje študija od, mirovanje študija do, vzrok mirovanja študija, • izplačilo štipendije: mesec-leto štipendije, datum nakazila, znesek za uspeh, znesek poračuna, znesek za prevoz, znesek za bivanje, skupaj znesek štipendije, • skupni del za izračun štipendije: mesec-leto štipendije, sedež or.enotenalogodajalec, namen nakazila, sklic na št. Obremenitve, datum valutacije, šifra 1, šifra 2, šifra 3, sklic na št., kraj, datum, • transakcijski račun štipendista: šifra lastnika, vrsta računa, številka računa
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija štipendistov (personalne mape) se nahajajo v zaprtih in za to posebej prirejenih ognjevarnih AL omarah, ki so zaklenjene v Novi Gorici, Erjavčeva 24 v pisarni št. 13 I/n2; dostop v delovnem času imata referentka za kadre in tajnica – administratorka, vodja oddelka splošnega sektorja Gorica. Izven rednega delovnega časa dostop v arhiv ni dovoljen. Stavbe so fizično varovane; v delovnem času imajo dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, relacijska zbirka podatkov aplikacij Relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva, ki ga je sprejel direktor Elektro Primorske, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vodenje evidence: 1. odst. 46. člena (zbiranje podatkov), 120. -124. člen (pripravniki), 224.-226. člen (delovna knjižica) Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02) ter 1, 6. in 7. člen (hramba podatkov)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki), nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom, • posredovanje podatkov sindikatom, • prijava v 24 urno kolektivno nezgodno zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Domači zaposleni: trajna hramba na podlagi 8. člena Zakona o evidencah na področju dela (ZEPD, Ur.l. SFRJ, št. 17/1990, RS, št. 65/2000),•
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osnovni podatki: ev.št.zaposlenega, priimek, ime, spol, emšo, davčna št., datum rojstva, država rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, rojstni priimek, samohranilec, državljanstvo, • dejanska izobrazba: poklic po zavodu o zaposlovanju, šola, smer izobrazbe, leto pridobitve izobrazbe, način pridobitve izobrazbe, strokovna izobrazba, šolska izobrazba, naziv šole (konkretna šola), smer šole, • naslov: vrsta prebivališča, naselje, ulica, hišna številka, občina, krajevna skupnost, pošta, • zaposlitev: datum zaposlitve, status zaposlitve, org.enota zaposlitve, lokacija zaposlitve, vrsta delovnega časa, datum prenehanja zaposlitve, vzrok prenehanja zaposlitve, • razporeditev: datum razporeditve, delovno mesto, vzrok razporeditve, org.enota razporeditve, lokacija razporeditve, plačilni razred, rel.razmerje plačilnega razreda, rel.razmerje - razlika1, rel.razmerje - razlika2, koeficient zmanjšanja, izplačilno mesto, izmensko delo, indikator-manager, zahtevana izobrazba, odgovornost, pooblastilo, datum prenehanja razporeditve, • podlaga za zavarovanje: datum zaposlitve, podlaga za zavarovanje, datum spremembe zavarovanja, vzrok spremembe zavarovanja, datum zaposlitve glede na veljavni m1/m2 • uvajanje v delo: delovno mesto, uvajanje od, uvajanje do, ev-št.mentorja, • pripravnik: datum pripravništva od, datum pripravništva do, org.enota, vrsta pripravništva, čas pripravništva, način financiranja, ev.št.mentorja, • delovna doba: delovna doba do vstopa, pokojninska doba do vstopa, delovna doba v združbi do vstopa, delovna doba v tujini do vstopa, datum vnesenih podatkov, izračunana delovna doba v združbi, izračunana pokojninska doba, izračunan % dodatka na del.dobo, datum izračuna, • olajšava delavca: vrsta olajšave, • prevoz delavca : relacija prevoza, • osebni dokumenti: vrsta dokumenta, številka dokumenta, občina izdaje dokumenta, datum izdaje dokumenta, kategorija voz.izpita, • invalidnost zaposlenega: kategorija invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, datum prenehanja invalidnosti, številka odločbe, šifra invalidnosti, vzrok invalidnosti, vrsta invalidnosti za m obrazce, telesna okvara zaposlenega, šifra telesne okvare, datum nastanka tel.okvare, datum prenehanja tel.okvare, številka odločbe, postrežnina, šifra telesne okvare vrsta tel.okvare za m obrazec, invalidi-kvota, •, • kršitev del.obveznosti: vrsta kršitve, vrsta ukrepa, datum ukrepa, predlagatelj ukrepa, • letni dopust zaposlenega: leto dopusta, datum izračuna, osnova za dopust, dopust iz del.dobe, dopust iz tar.razreda, dopust za delo v dveh turnusih, dopust za nevni, nočni turnus, dopust za stalno delo na terenu, dopsut za stalno delo z računal., dopust za invalide pod 60%, dopust za samohranilce, dopust za starše, dopust za manj kot 18 let, dopust za več kot 50 let, dopust za invalide nad 60%, dopust za nego dr.članov, dopust za dežurstvo, skupaj dni, sprememba(+/-) • poraba letnega dopusta: leto-mesec porabe, število por.dni, prenos letnega dopusta, leto prenesenega dopusta iz leta, leto prenesenega dopusta v leto, število dni • očetovski dopust: datum začetka očet.dopusta, datum zaključka očet.dopusta, • poraba očetovskega dopusta: leto-mesec porabe, število dni, • poraba izrednega dopusta: leto-mesec porabe, število dni, • transakcijski račun zaposlenega: šifra lastnika, vrsta računa, številka računa, • dodatno pokojninsko zavarovanje: šifra pokoj.načrta, šifra police, številka police, datum vstopa v zavarovanje, po minim.premiji, premija, premija delavca, premija delodajalca, datum prenehanja/mirovanja, vzrok prenehanja/mirovanja, • kolektivno nezgodno zavarovanje : ime, priimek, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, naslov bivališča (ulica, številka, poštna številka, kraj), transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • KAD (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje), • Vzajemna (dodatno zdravstveno zavarovanje), • Zavarovalnica Slovenica (24 urno kolektivno nezgodno zavarovanje), • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija delavcev (osebne mape) se nahajajo v zaprtih in za to posebej prirejenih ognjevarnih AL omarah, ki so zaklenjene: 1. v Novi Gorici, Erjavčeva 24 v pisarni št. 13 I/n2; dostop v delovnem času imata referentka za kadre in tajnica – administratorka, vodja oddelka splošnega sektorja Gorica in direktorica splošnega sektorja; 2. v Sežani, Partizanska 47; dostop v delovnem času imajo tajnica – administratorka, administratorka in vodja oddelka splošnega sektorja v Sežani; 3. v Kopru, Ulica 15. maja 15; dostop v delovnem času imajo tajnica – administrator in vodja oddelka splošnega sektorja v Kopru, 4. v Tolminu, Poljubinj 100; dostop v delovnem času imata tajnica – administratorka, administratorka in vodja oddelka splošnega sektorja v Tolminu; Stavbe so fizično varovane; v delovnem času imajo dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci. Pisna dokumentacija upokojenih delavcev in bivših zaposlenih (neaktivne personalne mape) se hrani v zaklenjenih prostorih arhivov na istih lokacijah v posebnih ognjevarnih kovinskih omarah. Izven rednega delovnega časa dostop v arhiv ni dovoljen. Prostori so, razen v Sežani, varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore. Relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci. • Lokalne kopije kadrovskih baz podatkov so shranjene v strežnikih v prostorih službe za informatiko v Novi Gorici. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa. Podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov. Varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva, ki ga je sprejel direktor družbe Elektro Primorska, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zaklona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99), 7. člen Pravilnika o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99) in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas veljavnosti posameznega zdravniškega spričevala.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi. • zdravniški pregled : ime in priimek, zap.št.pregleda, datum napotitve, vzrok za zdravniški pregled, datum zdr.spričevala, izpolnjevanje zdr.zahtev, veljavnost pregleda • omejitev medicine dela : zap.št.omejitve, omejitev, vrsta omejitve, vzrok neizpolnjevanja zdr.zahtev, predlagano drugo delo
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija delavcev (personalne mape) se nahajajo v omarah, ki so zaklenjene: 1. v Novi Gorici, Erjavčeva 24; dostop v delovnem času imata pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Gorica in delavec Vodenja VPD in PV; 2. v Sežani, Partizanska 47; dostop v delovnem času ima pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Sežana; 3. v Kopru, Ulica 15. maja 15; dostop v delovnem času ima pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Koper; 4. v Tolminu, Poljubinj 100; dostop v delovnem času ima pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Tolmin. Stavbe so fizično varovane; v delovnem času imajo dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci. Pisna dokumentacija upokojenih delavcev in bivših zaposlenih (neaktivne personalne mape) se hrani v zaklenjenih prostorih arhivov na istih lokacijah v posebnih ognjevarnih kovinskih omarah. Izven rednega delovnega časa dostop v arhiv ni dovoljen. Prostori so, razen v Sežani, varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore. Relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci. • Lokalne kopije kadrovskih baz podatkov so shranjene v strežnikih v prostorih službe za informatiko v Novi Gorici. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa. Podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov. Varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva, ki ga je sprejel direktor družbe Elektro Primorska, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99), 5. člen Pravilnika o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje usposabljanja delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99) in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega opravljanja dela za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas veljavnosti posameznega zdravniškega spričevala.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Seznam delavcev, ki so prejeli izkaznice (šifra, ime in priimek delavca, datum izdaje, datum izpita, pooblastilo, podpis), • Seznam delavcev, ki so prejeli izkaznice (šifra, ime in priimek delavca, datum izdaje, datum izpita, tip izpita, pooblastilo, veljavnost), • Seznam delavcev z datumom poteka veljavnosti izkaznice ((šifra, ime in priimek delavca, tip izpita – pooblastilo, datum preteka veljavnosti), • Zapisnik o praktičnem preizkusu usposobljenosti za varno delo ( priimek in ime, skupina, izjava, podpis, datum, priimek in ime nadrejenega vodja, podpis nadrejenega vodja, delovišče, izbrane teme praktičnega preizkusa, predlog tipa pooblastila za delavca), test za preizkus znanja iz varstva pri delu ( datum opravljanja, delovno mesto, tip izpita, test,datum, test izpolnil, izpitna komisija, število napak, test je opravil-a, testa ni opravil-a)
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija delavcev (personalne mape) se nahajajo v omarah, ki so zaklenjene: 1. v Novi Gorici, Erjavčeva 24; dostop v delovnem času imata pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Gorica in delavec Vodenja VPD in PV; 2. v Sežani, Partizanska 47; dostop v delovnem času ima pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Sežana; 3. v Kopru, Ulica 15. maja 15; dostop v delovnem času ima pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Koper; 4. v Tolminu, Poljubinj 100; dostop v delovnem času ima pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Tolmin. Stavbe so fizično varovane; v delovnem času imajo dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci. Pisna dokumentacija upokojenih delavcev in bivših zaposlenih (neaktivne personalne mape) se hrani v zaklenjenih prostorih arhivov na istih lokacijah v posebnih ognjevarnih kovinskih omarah. Izven rednega delovnega časa dostop v arhiv ni dovoljen. Prostori so, razen v Sežani, varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore. Relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci. • Lokalne kopije kadrovskih baz podatkov so shranjene v strežnikih v prostorih službe za informatiko v Novi Gorici. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa. Podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov. Varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva, ki ga je sprejel direktor družbe Elektro Primorska, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99), 8., 9. in 10. člen Pravilnika o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom določa zakonodaja,
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do preteka zastaralnih rokov v zvezi z posamezno poškodbo pri delu, kolektivno nezgodo, nevarnim pojavom, ugotovljeno poklicno boleznijo oz. boleznijo v zvezi z delom (terjatve iz delovnopravnega razmerja zastarajo v 5 letih po 20
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov - ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu; oblika – zunanji vzrok poškodbe, vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče; podatki o očividcu - ime in priimek, stalno prebivališče; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, • podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan (samski, poročen, razvezan, vdovec, neznano), poklic, šolska izobrazba delavca, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja, • podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu, • podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni (Priloga 1 k Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni, Ur. l. RS, št. 85 / 03), druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,..), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, • Inšpektorat za delo RS, • pooblaščeni zdravnik medicine dela, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija delavcev (personalne mape) se nahajajo v omarah, ki so zaklenjene: 1. v Novi Gorici, Erjavčeva 24; dostop v delovnem času imata pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Gorica in delavec Vodenja VPD in PV; 2. v Sežani, Partizanska 47; dostop v delovnem času ima pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Sežana; 3. v Kopru, Ulica 15. maja 15; dostop v delovnem času ima pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Koper; 4. v Tolminu, Poljubinj 100; dostop v delovnem času ima pooblaščenec za VPD in PV za lokacijo Tolmin. Stavbe so fizično varovane; v delovnem času imajo dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci. Pisna dokumentacija upokojenih delavcev in bivših zaposlenih (neaktivne personalne mape) se hrani v zaklenjenih prostorih arhivov na istih lokacijah v posebnih ognjevarnih kovinskih omarah. Izven rednega delovnega časa dostop v arhiv ni dovoljen. Prostori so, razen v Sežani, varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore. Relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • Lokalne kopije kadrovskih baz podatkov so shranjene v strežnikih v prostorih službe za informatiko v Novi Gorici. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa. Podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov. Varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva, ki ga je sprejel direktor družbe Elektro Primorska, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O ČASU PRIHODA IN ODHODA Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Nadzor delodajalca nad časom prihoda in odhoda zaposlenih (4. člen) v poslovno stavbo : 7. odst. 214. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje časa prihoda/izhoda zaposlenih v poslovno stavbo
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum, čas prihoda/izhoda v poslovno stavbo, vrsta prihoda/izhoda, matična številka delavca, matična številka nadrejenega delavcu, številka službenega telefona delavca, naslov elektronske pošte delavca, razporeditev (glede na sektor),.registracijska skupina(skupina, ki je delavcu dodeljena za registracijo delovnega časa), pristopna skupina (glede na dovoljenje za vstop v poslovnem prostore
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov o času prihoda in odhoda z dela se nahaja na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22 na strežnikih v prostorih službe za informatiko. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa. Podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostora imajo le posamezni zaposleni delavci iz Elektro Primorske Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva, ki ga je sprejel direktor družbe Elektro Primorska,d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. ZBIRKA IZDANIH SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV NA ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): 71. člen Energetskega zakona (EZ-UPB2; Ur. l. RS št.:27/2007
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki odjemajo ali v omrežje oddajajo električno energijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o lastništvu priključka na elektroenergetsko omrežje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neomejeno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP 1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vlagatelj/Pooblaščenec: ime in priimek, naslov; Lastnik SZP: ime in priimek, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeno osebje podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v elektronski obliki na strežnikih pri Informatika, d.d. v varovanih prostorih. Mape z vlogo, pridobljenimi podatki in izdanim soglasjem za priključitev se hranijo v zaklenjenih omarah pri referentih za soglasja in v arhivu v varovanih prostorih na sedežu družbe in na lokacijah Koper, Nova Gorica, Sežana in Tolmin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega odstavka 5. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA UDELEŽENCEV IN NAGRAJENCEV V NAGRADNIH IGRAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago predstavlja osebna pr
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci in nagrajenci v nagradnih igrah, ki jih organizira Elektro Primorska d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1. Udeleženci v nagradnih igrah: Osebne po
 • Rok hrambe (neobvezno): 1. Udeleženci v nagradnih igrah: Osebni podatki se hranijo v skladu z 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1) Ur.l. RS, št. 94/2007 do preklica oz. največ za dobo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Udeleženci nagradne igre: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, naslov elektronske pošte. 2. Nagrajenci nagradne igre: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, davčna številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Elektro Primorske d.d. ter Davčna uprava Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah in tudi v za to posebej prirejenih ognjevarnih AL omarah v Novi Gorici na Erjavčevi 24. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore. Zbirka podatkov se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2) in v sistemu za obvladovanje podatkov o odjemalcih v prostorih Informacijskega centra Elektro Primorske. Prostori na Hajdrihovi 2 so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in delno kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov. Varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci. Lokalne kopije podatkov o odjemalcih električne energije so shranjene v strežnikih v prostorih službe za informatiko v Novi Gorici. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam