Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Sodna ulica 14
Naziv ali firma: VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5105358000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Strokovni in administrativno tehnični delavci

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Strokovni in administrativno tehnični delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, izobrazba, stanovanje, telefonska številka, delovna doba, zakonsko stanje
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Sodniki Višjega sodišča v Mariboru

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodniki Višjega sodišča v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, izobrazba, stanovanje, telefonska številka, delovna doba, zakonsko stanje
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Sodniki porotniki Višjega sodišča v Mariboru

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodniki porotniki Višjega sodišča v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, izobrazba, stanovanje, telefonska številka, poklic, zaposlitev, zakonsko stanje
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. KADROVSKA EVIDENCA O ZAPOSLENIH NA VIŠJEM SODIŠČU V MARIBORU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na podro
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni višji sodniki (funkcionarji) in sodno osebje (javni uslužbenci) na Višjem sodišču v Mariboru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje učinkovite kadrovske politike in kadrovske funkcije, za posredovanje informacij za kadrovske odločit
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, EMŠO, datum, kraj in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, kraj dela, naziv najvišje dokončane šole, poklic, stopnja izobrazbe, naziv delovnega mesta oz. funkcije, datum izvolitve/imenovanja funkcionarja, pripravništvo, invalidnost, naziv dosedanjih delovnih mest, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba do sklenitve delovnega razmerja in skupna delovna doba, prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, letni dopust, družinski člani, število otrok do 15. leta otrokove starosti zaradi pravice do letnega dopusta, izraba letnega dopusta, odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, količnik in dodatki, vrsta delovnega razmerja, za določen/nedoločen čas, s polnim ali manj kot polnim delovnim časom, razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, prerazporeditve, napredovanja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, prenehanje in način prenehanja funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja urada predsednika in kadrovske službe, zaposleni za svoje kadrovske podatke, zaposleni v finančno računovodski službi, Ministrstvo za pravosodje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Osebni spisi zaposlenih so shranjeni v kovinski omari. Dostop do njih imajo le zaposleni v kadrovski službi. Vstop v kadrovski informacijski sistem v okviru aplikacije MFERAC – Kadrovska evidenca je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Omogočena je povezava s centralno kadrovsko evidenco Ministrstva za pravosodje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na podro
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni višji sodniki (funkcionarji) in sodno osebje (javni uslužbenci) na Višjem sodišču v Mariboru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izpolnjevanja obrazcev Zavoda za zaposlovanje (podatki o izplačanih plačah v obdobju 12 mesecev), izpolnjevanje vlog za kredite zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) podatki o delovnem času: a)možno število ur (s polnim ali s skrajšanim delovnim časom), b)skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c)skupaj neopravljene ure, d)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, e)neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, g)neopravljene ure brez nadomestila plače, h)ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. podatki o plačah: a)izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b)neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, c)nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, d)nadomestila neto plače v breme drugih, e)prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo. delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: a)število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, b)število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, c)odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, zaposleni za svoje kadrovske podatke, zaposleni v finančno računovodski službi, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št.86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v finančno računovodski službi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence in zaposleni v finančno računovodski službi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA KANDIDATOV ZA PROSTA DELOVNA MESTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - Ur.l. RS, št. 42/2002, 79/2006) in Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo (ZJU-UPB2 - Ur.l. RS, št. 32/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati prijavljeni na razpisano prosto delovno mesto na Višjem sodišču v Mariboru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba javnih natečajev in razpisov z namenom zagotovitve ustreznih kadrovskih virov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Obvezno do p
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, dosežena stopnja izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja, delovne izkušnje, podatki o nekaznovanosti, in podatki o tem ali je kandidat v kazenskem postopku, kadar se to zahteva, potrdilo o državljanstvu, znanje tujih jezikov.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja urada predsednika in kadrovske službe, člani natečajnih/izbirnih komisij.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O JAVNIH USLUŽBENCIH RAZPOREJENIH NA DELOVNO DOLŽNOST

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi, uradno prečiščeno besedilo (ZObr-UPB1 - Ur.l. RS, št. 103/2004), Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov (Ur.l. RS, št. 80/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci razporejeni na delovno dolžnost na Višjem sodišču v Mariboru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razporeditev javnih uslužbencev na delovno dolžnost za izvajanje nalog Višjega sodišča v Mariboru.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča, delovno mesto oziroma dolžnost na katero je razporejen, datum razporeditve.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o v
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu na Višjem sodišču v Mariboru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju nesreč pri delu, za potrebe statističnih analiz (identiteta zaposlenih ni razvidna), za inšpekcijo dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, dejavnost organizacije (šifra), - podatki o poškodovanem: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja; - podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vzrok nesreče f) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen g) ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, pooblaščeni delavec za varstvo pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ - Ur.l. RS, št. 106/1999, 72/2000, 81/2000, 124/2000, 109/2001, 83/2002 Odl.US: U-I-178/02-14, 108/2002, 110/2002-ZISDU-1, 112/2002 Skl.US: U-I-307/98-38, 40/2003 Odl.US: U-I-273/00-13, 63/2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Invalidi zaposleni na Višjem sodišču v Mariboru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju invalidnosti zaposlenih ter za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka, naslov, datum rojstva, datum nastopa dela, vzrok invalidnosti, kategorija invalidnosti, št. zadeve pri ZPIZ, datum nastanka invalidnosti, datum nastopa pravic iz invalidnosti, datum obravnave na invalidski komisiji, začetek postopka, ocena invalidnosti, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA OPRAVLJENIH USMERJENIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/2001) – čl. 39, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. Rs, št. 87/2002).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Višjem sodišču v Mariboru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju opravljenih zdravstvenih pregledov – načrtovanje datumov ponovnih zdravstvenih pregledov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto – naziv, datum pregleda, ugotovitve pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, strokovni delavec za varstvo in zdravje pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA OPRAVLJENIH USPOSABLJANJ ZA VARNO DELO IN

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/2001) – čl. 39.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Višjem sodišču v Mariboru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju opravljenih preizkusov znanja – načrtovanje datumov ponovnih preizkusov znanja – usposabljanj za varno delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto – naziv delovnega mesta, datum opravljenega preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, strokovni delavec za varstvo in zdravje pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA ODREJENIH URADNIH POTOVANJ – IZDANIH POTNIH NALOGOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Višjem sodišču v Mariboru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja števila službenih potovanj, analizo in načrtovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, kraj potovanja.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, računovodski delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam