Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Sedež ali naslov: PREŠERNOVA 6
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1318861000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. Katalog evidence zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS št. 17/91, RS št. 13/93 ter 65/00-ZZPPZ, 7.člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, delavci po podjemnih pogodbah, avtorskih pogodbah in preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana. drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu šole, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 2. Katalog evidence o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ, 12.člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, pokliv, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra). * podatki o delovnem času: - število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), - skupaj opravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače, - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. * podatki o plačah: - izplačane plače: za delo s polnimali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, - nadomestila neto plače v breme drugih, - prejemki delavca: za solidarsnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu šole, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 3. Katalog evidence o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/l št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ, 16.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v ureh na teden), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra). * Podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, - ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, - narava poškodbe, - poškodovani del telesa, - ali je bila poškodba smrtna, - podlaga zavarovanja, - podatki o poškodbi pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni v tajništvu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. 4. Katalog evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/l št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 47.člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizacijji pravice iz preostale delovne zmožnosti. Delavci katerih delavna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavaraovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja. Datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana. Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu šole, kodiran dostop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. 5. Katalog evidence prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 86/04-ZVSI), 79. člen, Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01, 115/06, 1/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva pristojnega za srednje šolstvo, CPI. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana. Pooblaščeni delavci mo+inistrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni, ognjevarni omari v pisarni svetovalne službe v šoli, za udeležence izobraževanja odraslih pa v pisarni izobraževanja odraslih, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 6. Katalog evidence vpisanih ter evidence vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01, 115/06, 1/2007), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 86/04-ZVSI), 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki, vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, udeleženca izobraževanja odraslih, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v zbornici šole.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. 7. Katalog osebnega lista

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01, 115/06, 1/2007), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00), 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki, vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba, podatki o splošnem učnem uspehu, podatki o opravljenih izpitih, podatki o napredovanju, podatki o dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v razredni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pomočnice ravnateljice, za odrasle pri vodji izobraževanja odrasli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. 8. Katalog matične knjige

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01, 115/06, 1/2007), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00), 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki, vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, udeleženca izobraževanja odraslih, spol, datum rojstva.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari pri pomočnici ravnateljice oziroma pisarni izobraževanja odraslih, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. 9. Katalog evidence podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01, 115/06, 1/2007), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00), 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in šport. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v kabinetu učiteljev športne vzgoje v telovadnici v Narodnem domu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. 10. Katalog zapisnikov splošne in poklicne mature

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01, 115/06, 1/07), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/996, 44/00), 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki, vpisani udeleženci izobraževanja odraslih, občani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, udeleženca izobraževanja odraslih, občana, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Drugi uporabniki v skadu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v pisarni tajništva splošne in poklicne mature ter pisarni izobraževanja odrslih, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. 11. Katalog poročil o splošni in poklicni maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01, 115/06, 1/07), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju /Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00), 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki, vpisani udeleženci izobraževanja odraslih, občani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva pristojnega za srednje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, udeleženca izobraževanja odraslih, občana, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v pisarni tajništva splošne in poklicne mature, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. 12. Katalog zapisnikov o izpitih (prijava k izpitu, potek izpita, dosežena ocena)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00), Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01, 115/06, 1/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki, vpisani udeleženci izobraževanja odraslih, občani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, udeleženca izobraževanja odraslih, občana, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana, pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za srednje šolstvo. Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v pisarni pomočnice ravnateljice, v pisarni vodje izobraževanja odraslih, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. 13. Katalog evidence o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01, 115/06, 1/07), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00), 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od začetka obravnave do njenega zaključka, največ do konca šolskega leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, predhodno pridobljena izobrazba, družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij (centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic). Evidenca se vodi s pridobitvijo soglasja.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekkonomske šole Ljubljana, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke šole, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. 14. Katalog evidence odraslih, ki se izobražujejo in evidenca odraslih, ki opravljajo izpite

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00), 79. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani odrasli, ki se izobražujejo oziroma opravljajo izpite na Ekonomski šoli Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek odraslega, ki se izobražuje oziroma opravlja izpite, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Ljubljana, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vodje izobraževanja odraslih, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni omejitev.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam