Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BALVEPT D.O.O.
Sedež ali naslov: TRSTANJAKOVA ULICA 50
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5930898000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca usposabljanj kandidatov na področju upravljanja z dvigali, strojnikov ter dela z motornimi žagami

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizacija in izvedba teoretičnih in praktičnih usposabljanj ter pre
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ropjstni podatki, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, številke stacionarnih ali mobilnih telefonov, e mail naslovi, davčne številke, številke osebnih računov, naslov delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki se posredujejo delodajalcem, ki so delavce napotili na posamezna usposabljanja. V posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve, inšpekcijskim službam, pristojnim državnim organom, sodišču, zavarovalnici, pooblaščenemu odvetniku, tožilstvu, Zavod za varstvo pri delu. Drugim institucijam, ki imajo za njihovo zbiranje zakonsko podlago, pogodbeno razmerje ali osebno privolitev osebe. Računovodske in finančne storitve: ZVING, Zver Stanko s.p., Gomilice 134, 9224 Turnišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepiz za varovanje osebnih podatkov v družbi BALVEPT d.o.o., Trstenjakova ulica 50, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil "Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)", Uradni list R Slovenije št.: 86/2004
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca usposabljanja kmetovalcev za delo in ravnanje z nevarnimi snovmi v kmetijstvu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Civilne osebe - kmetovalci kot udeleženci usposabljanj s področja dela in ravnanja z nevarnimi snovmi v kmetijstvu. Zaposelni delavci v družbah s področja izvajanja kmetijske dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizacija in
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov stalnega ali začasnega bivališča, številka stacionarnega ali mobilnega telefona, e-mail naslov, davčna številk,a številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za varstvo okolja, Zavod za zdravstveno varstvo, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V spornih primerih pristojne inšpekcijske službe, policija, tožilstvo, pooblaščenemu odvetniku, sodnemu izvedencu in pristojnemu sodišču in drugihm institucijam, ki imajo za njihovo zbiranje zakonsko podlago, pogodbeno razmerje ali osebno privolitev osebe. Računovodstke in finančne storitve: ZVING, Stanko Zver s.p., Gomilice 134, 9224 Turnišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepiz za varovanje osebnih podatkov v družbi BALVEPT d.o.o., Trstenjakova ulica 50, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil "Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)", Uradni list RS št.: 86/2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Udeleženci usposabljanj s področja varstva pri delu - zaposleni pri poslovnih partnerjih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcih - pogodbenih poslovnih partnerjih družbe. Druge civilne osebe zainteresirane za usposabljanje na področju varstva pri delu in požarnega varstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizacija in izvedba usposabljanj ter preverjanja znanja s področja vars
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, kvalifikacija, šolska izobrazba, specialna znanja in delovne izkušnje, poklic, delovne izkušnje, naslov prebivališča, številka stacionarnega telefona, številka GSM telefona, podatki o delodajalcu, podatki o delovnem mestu, podatki o zdravstvenih in drugih omejitvah pri delu, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Računovodske in finančne storitve: ZVING, Zver Stanko s.p., Gomilice 134, 9224 Turnišče. Delodajalci kot pogodbeni partnerji družbe za potrebe varstva pri delu in zdravstvenega varstva zaposlenih. V spornih primerih pooblaščeni odvetnik, sodišče, policija, notar. Pristojne komisije in organi za ugotavljanje preostale delovne zmožnosti in stopnje invalidnosti delavcev pri ZPIZ in zdravstvenih ustanovah ter zravniki. Drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje in obdelovo osebnih podatkov zakonsko ali pogodbeno podalgo ali osebno privolitev oseb.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih ukrepiz za varovanje osebnih podatkov v družbi BALVEPT d.o.o., Trstenjakova ulica 50, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil "Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)", Uradni list RS št.: 86/2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca fizičnih oseb, pri katerih so bile opravljane meritve električnih in strelovodnih napeljav.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Civilne osebe kot naročniki storitev meritev električnih in strelovodnih napeljav.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Realizacija naročil in dogovorjenih poslov za posamezne naročnike. Usklajevanje časo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, številka stacionarnega telefona, številka GSM telefona, elektronski naslov, davčna številka, številka osebnega računa, številka faks aparata, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: V skladu s pogodbenimi določili naročnikom naročenih del ali storitev. V spornih primerih pooblaščenemu odvetniku, sodnemu izvedencu in pristojnemu sodišču, pristojnim inšpekcijskim službam, policiji, tožilstvu in drugih institucijam, ki imajo na njihovo zbiranje zakonsko podlago, pogodbeno razmerje ali osebno privolitev osebe. Računovodske in finančne storitve: ZVING, Stanko Zver s.p., Gomilice 134, 9224 Turnišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi BALVEPT d.o.o, Trstenjakova ulica 50, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil "Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)", Urani list RS št.: 86/2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca strank - fizičnih oseb naročnikov meritev prezračevalnih naprav - kmetovalci, lastniki farm in lastniki stanovanjskih objektov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Civilne osebe kot naročniki storitev meritev prezračevalnih naprav.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Realizacija naročil in dogovorjenih poslov za posamezne stranke. Usklajevanje časovn
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, številka stacionarnega telefona, številka GSM telefona, elektronski naslov, davčna številka, številka osebnega računa, številka faks aparata, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: V skladu s pogodbenimi določili naročnikom naročenih del ali storitev. V spornih primerih pooblaščenemu odvetniku, sodnemu izvedencu in pristojnemu sodišču, pristojnim inšpekcijskim službam, policiji, tožilstvu, in drugim institucijam, ki imajo za njihovo zbiranje zakonsko podlago, pogodbeno razmerje ali osebno privolitev osebe. Računvodske in finančne storitve: ZVING, Zver Stanko s.p., Gomilice 134, 9224 Turnišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podtkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi BALVEPT d.o.o., Trstenjakova ulica 50, 9000 Murska Sobota ter ob neposrendi in primerni uporabi določil "Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)" Urani list RS št. 86/2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam