Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ERA D.D. VELENJE
Sedež ali naslov: PREŠERNOVA CESTA 10
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 5025923000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): "PISNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA"
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNI DOKUMENTI
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ, OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, KRAJ DELA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNO MESTO, DELOVNI ČAS (UR TEDENSKO), ZAVAROVALNA DOBA ,OBLIKA DELOVNEGA RAZMERJA (ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS), INVALID, IME DRUGEGA DELODAJALCA, PRI KATEREM JE DELAVEC ZAPOSLEN, UKVARJANJE Z DOPOLNILNIM DELOM, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, DATUM PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI UPRAVLJALCA OSEBNIH PODATKOV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKVO SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI, OBISKOVALCI, POSLOVNI PARTNERJI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PREMOŽENJA DRUŽBE
 • Rok hrambe (neobvezno): DO PREKLICA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ZAPOSLENIH IN POSAMEZNIKOV, KI NISO DELAVCI DRUŽBE, ČAS PRIHODA, NAMEN PRIHODA OZIROMA OBISKANA OSEBA, ČAS ODHODA
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI UPRAVLJAVCA IN DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU DRUŽBE O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBA O ŠTIPENDIRANJU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTIPENDISTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTOV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE, ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA, DAVČNA ŠTEVILKA, NAZIV IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE, PROGRAM IN SMER ŠOLANJA, LETNIK ŠOLANJA, PODATKI O OPRAVLJENIH POGODBENIH OBVEZNOSTIH, PRIČETEK IN KONEC IZOBRAŽEVANJA, ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA TER NAZIV BANKE, VIŠINA ŠTIPENDIJE.
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (URADNI LIST RS, ŠT. 56/99 IN 64/01), 39. ČLEN
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI DRUŽBE, KANDIDATI ZA ZAPOSLITEV V DRUŽBI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI DELAVCA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO), DRŽAVLJANSTVO, DATUM ROJSTVA, STALNO PREBIVALIŠČE OZIROMA NASLOV (KRAJ IN OBČINA), ŠTEVILKA DELOVNEGA DOVOLJENJA IN DATUM VELJAVNOSTI TEGA (ZA TUJCE), INVALIDNOST (V PRIMERU INVALIDNOSTI TUDI VRSTA INVALIDNOSTI), POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, STROŠKOVNO MESTO, DATUM ZAPOSLITVE, DELOVNO MESTO IN OPIS DELA (POMEMBNI PODATKI IZ OCENE TVEGANJA) NAPOTNICA OZIROMA ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO O OCENI DELOVNE ZMOŽNOSTI DELAVCA; MOREBITNE OMEJITVE OZIROMA NJIHOVO NEIZPOLNJEVANJE IN PREDLAGANO DRUGO DELO TER OMEJITVE, RAZLOG MOREBITNE NEPODANOSTI OCENE, PREDLAGANI UKREPI NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN PODATKI O ROKIH, V KATERIH MORAJO BITI DELAVCI POSLANI NA ZDRAVSTVENE PREGLEDE
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI ZDRAVNIK MEDICINE DELA, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE V PRIMERU NAPOTITVE DELAVCA NA INVALIDSKO KOMISIJO, IN DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O NAJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENEGA RAZMERJA; 30. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU (UR.L. RS, ŠT. 23/1999, 30/2002)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POGODBENE STRANKE NAJEMNIH IN DRUGIH POGODB (RAZEN POGODBE O ZAPOSLITVI)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI IN UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ NAJEMNIH IN DRUGIH POGODB
 • Rok hrambe (neobvezno): POGODBE SE HRANIJO NAJVEČ DESET LET PO POTEKU LETA, V KATEREM SO BILE UPORABLJENE ZA DAVČNE NAMENE (PO 63. ČLENU ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDAVP-1-UPB2, UR. L. RS, ŠT. 21/06 IN 30. ČLENU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU (UR.L. RS, ŠT. 23/1999, 30/2002)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, EMŠO, STATUS ZAVEZANCA ZA DDV, OSEBNI RAČUN, BANKA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, ELEKTRONSKI NASLOV, KONTAKTNA OSEBA PRI UPRAVLJAVCU, PODATKI ZA POSAMEZNI POSEL OZ. V POSAMEZNI POGODBI (PREDMET POGODBE, POGODBENA VREDNOST, ROK IZPLAČILA)
 • Uporabniki zbirke: DAVČNA UPRAVA RS, ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (UR. L. RS, ŠT. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA, DRUGE URADNE NAMENE IN UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) PODATKI O ZAVAROVANCU - NOSILCU PRAVIC IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, SPOL, DAN, MESEC IN LETO ROJSTVA, STALNO PREBIVALIŠČE IN NASLOV, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, PODLAGA ZA ZAVAROVANJE, B) PODATKI O ORGANIZACIJI OZIROMA DELODAJALCU) PODATKI O PREOSTALI DELOVNI ZMOŽNOSTI RAZPOREDITEV, PREKVALIFIKACIJA, DOKVALIFIKACIJA, DENARNO NADOMESTILO D) PODATKI O UVELJAVLJANJU PRAVIC DATUM PRIZNAVANJE PRAVICE, DATUMA ZAČETKA UVELJAVLJANJA PRAVICE, VRSTA PRAVICE, KI SE UVELJAVLJA, DATUM PRENEHANJA PRAVICE
 • Uporabniki zbirke: ZZZS; ZPIZ; IN DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KANDIDATI ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZBIRANJE KANDIDATOV ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA PO RAZPISU PROSTEGA DELOVNEGA MESTA, IZBIRANJE PRIMERNIH KANDIDATOV ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): DO 3 MESECE PO OBJAVI RAZPISA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA, DATUM ROJSTVA, KRAJ ROJSTVA, SPOL, TELEFONSKA ŠTEVILKA, POKLIC, IZOBRAZBA, DODATNA ZNANJA, DELOVNE IZKUŠNJE, DOSEDANJE ZAPOSLITVE, HOBIJI, FOTOKOPIJE PRILOG, OSTALI PODATKI, KI JIH KANDIDATI NAVAJAJO V PISNI OBLIKI NA PROŠNJAH, DATUM PROŠNJE
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS TER OSTALE DRŽAVNE INSTITUCIJE SKLADNO Z ZAKONODAJO; UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (UR.L. RS, ŠT. 56/1999, 64/2001)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO V DELOVNEM RAZMERJU NA PODLAGI SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI, ALI NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI OPRAVLJAJO DELO ZA DELODAJALCA IN OSEBE, KI PRI DELODAJALCU OPRAVLJAJO DELO ZARADI USPOSABLJANJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, IZVAJANJE POGODB ZA OPRAVLJANJE DELA ZA DELODAJALCA NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)PODATKI O DELAVCU: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, STALNO IN ZAČASNO BIVALIŠČE, KRAJ DELA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS (V URAH NA TEDEN), ZAVAROVALNA DOBA; b)PODATKI O POŠKODBI: DELO, KI GA JE DELAVEC OPRAVLJAL, KO SE JE ZGODILA POŠKODBA, KOLIKO UR JE DELAL DELAVEC TISTEGA DNE, KO SE JE ZGODILA POŠKODBA PRI DELU, ALI JE DELAVEC KDAJ PREJ DOŽIVEL POŠKODBO PRI DELU IN KOLIKOKRAT, NARAVA POŠKODBE, POŠKODOVANI DEL TELESA, ALI JE BILA POŠKODBA SMRTNA, PODLAGA ZAVAROVANJA; PODATKI O POŠKODBI PRI DELU: KDAJ SE JE ZGODILA POŠKODBA, KJE SE JE ZGODILA NESREČA, ŠTEVILO POŠKODOVANIH OSEB, KOLIKO OSEB JE IZGUBILO ŽIVLJENJE, ALI SE JE PODOBNA NESREČA ZGODILA ŽE PREJ NA ISTEM DELOVNEM MESTU, VIR NESREČE, VZROK NESREČE, ALI JE BILO UGOTOVLJENO, DA JE DELAVEC NA DELOVNEM MESTU OGROŽEN, UPORABA OSEBNIH VARSTVENIH SREDSTEV (ALI JE BILA ODREJENA UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV, ALI SO BILA UPORABLJENA ZAŠČITNA SREDSTVA, ALI SO BILI IZVEDENI SPLOŠNI IN POSEBNI UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU)
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBA OZIROMA OSEBNA PRIVOLITEV POSLOVNIH PARTNERJEV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POSLOVNI PARTNERJI (KONTAKTNE OSEBE PRAVNIH OSEB)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE RAZMERIJ S POTENCIALNIMI IN OBSTOJEČIMI KUPCI IN DOBAVITELJI
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK KONTAKTNE OSEBE, NASLOV, TELEFONSKA ŠTEVILKA, E-POŠTA, TELEFAKS, BANČNI RAČUN,DAVČNA ŠTEVILKA, STATUS DAVČNEGA (NE) ZAVEZANCA
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (UR.L. RS, ŠT.: 131/2006-ZPCP-2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO V DELOVNEM RAZMERJU NA PODLAGI SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI, ALI NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI OPRAVLJAJO DELO ZA DELODAJALCA IN OSEBE, KI PRI DELODAJALCU OPRAVLJAJO DELO ZARADI USPOSABLJANJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, OBRAČUN POTNIH STROŠKOV
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) POTNI NALOG: ŠTEVILKA NALOGA, KRAJ IZDAJE, DATUM IZDAJE,SMER VOŽNJE, IME IN PRIIMEK VOZNIKA, IME IN PRIIMEK SOVOZNIKA, ZNAMKA MOTORNEGA VOZILA, REGISTRSKA ŠTEVILKA MOTORNEGA VOZILA B)SEZNAM PODATKOV O PREVOZU: DATUM, KRAJ ODHODA,KRAJ PRIHODA,ČAS ODHODA, ČAS PRIHODA, C) DRUGI PODATKI O PREVOZU: STANJE ŠTEVCA NA ZAČETKU, STANJE ŠTEVCA NA KONCU, SKUPNO ŠT. PREVOŽENIH KM,
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O IZDANIH IN PREJTIH RAČUNIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (UR.L. RS, ŠT. 21/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPORABNIK STORITEV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZDAJA RAČUNOV, RAČUNOVODSKO KNJIŽENJE RAČUNOV
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA, POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA, ŠTEVILKA RAČUNA, DATUM IZDAJE RAČUNA, KRAJ IZDAJE RAČUNA, DATUM OPRAVLJENE OPRAVLJENE STORITVE, ROK PLAČILA, DATUM VALUTE, DAVČNA ŠTEVILKA (ID ZA DDV), POSTAVKE RAČUNA S KOLIČINO, CENAMI IN ZNESKI, SPECIFIKACIJA OBRAČUNANEGA DDV Z OSNOVAMI, SKUPNI ZNESEK RAČUNA
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V ZVEZI Z DELOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (UR. L. RS, ŠT. 40/06), 16. ČLEN
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, delavci zaposleni preko študentskih servisov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNE ANALIZE, ZA DRUGE V ZAKONU DOLOČENE NAMENE IN ZA UPRAVLJAVCE PRAVIC POSAMEZNIKA NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO
 • Rok hrambe (neobvezno): DO PREKLICA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA, DAVČNA ŠTEVILKA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNO MESTO, DELOVNI ČAS (UR TEDENSKO), ZAVAROVALNA DOBA, OSNOVA ZA PLAČO, ŠTEVILKA OSEBNEGA RAČUNA IN BANKE, PODATKI O DELOVNEM ČASU: a)MOŽNO ŠTEVILO UR (S POLNIM ALI KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM) b)SKUPAJ OPRAVLJENE URE: DEJANSKO OPRAVLJENE URE, URE ČAKANJA NA DELO, URE USTAVITVE ZARADI STAVKE c)SKUPAJ NEOPRAVLJENE URE d)SKUPAJ NEOPRAVLJENE URE Z NADOMESTILOM PLAČE V BREME ORGANIZACIJE: URE LETNEGA DOPUSTA, URE POČITKA OB PRAZNIKIH, URE ODSOTNOSTI Z NADOMESTILOM PLAČE, URE ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE, URE ZAČASNE NEZMOŽNOSTI ZA DELO V BREME ORGANIZACIJE, DRUGO e)NEOPRAVLJENE URE Z NADOMESTILOM PLAČE V BREME DRUGIH f)SKUPAJ NEOPRAVLJENE URE Z NADOMESTILOM PLAČE V BREME ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE: URE ZAČASNE NEZMOŽNOSTI ZA DELO, URE PORODNIŠKEGA DOPUSTA IN SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA STARŠEV Z OTROKOM g)NEOPRAVLJENE URE BREZ NADOMESTILA PLAČE h)URE NA DELU, DALJŠEM OD POLNEGA DELOVNEGA ČASA PODATKI O PLAČAH: a)IZPLAČANE PLAČE: ZA DELO S POLNIM ALI KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM, ZA NADURNO DELO, IZPLAČANE NAGRADE b)PLAČE IZ DOBIČKA c)NETO PLAČE: ZA DELO S POLNIM ALI KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM, ZA NADURNO DELO d)NADOMESTILO NETO PLAČE V BREME ORGANIZACIJE: ZA ZAČASNO NEZMOŽNOST ZA DELO, DRUGA NADOMESTILA e)NADOMESTILA NETO PLAČE V BREME DRUGIH f)NETO PLAČE IZ DOBIČKA g)PREJEMKI DELAVCA: ZA SOLIDARNOSTNE POMOČI, ODPRAVNINO, JUBILEJNE NAGRADE, REGRES, h)ŠTEVILO UR DELA ZA KATERO SE ŠTEJE ZAVAROVALNA DOBA S POVEČANJEM i)ŠTEVILO UR DELA, ZA KATERO SE ŠTEJE ZAVAROVALNA DOBA S POVEČANJEM PO POSEBNEM STATUSU ZAVAROVANCA j)ODSTOTEK POVEČANJA
 • Uporabniki zbirke: VODSTVO PODJETJA, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE , DURS NA PODLAGI IZRECEN ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA TER DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH ZNANJA TER USPOSABLJANJA DELAVCA ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (URADNI LIST RS, ŠT. 56/99 IN 64/01), 39. ČLEN ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM (UR.L. RS, ŠT. 3/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI DRUŽBE, ŠTUDENTI IN DIJAKI NA DELOVNI PRAKSI IN POČITNIŠKEM DELU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, DATUM PRIČETKA DELA IN MOREBITNEGA DELA IN MOREBITNEGA KONCA DELA, PODATKI O STROKOVNI IZOBRAZBI DELAVCA, PODATKI O MOREBITNEM PRERAZPOREJANJU DELAVCA NA DRUGO DELO OZIROMA NALOGE; OPIS DEL OZIROMA NALOG Z VIDIKA VARSTVA PRI DELU; ROKI PRIDOBIVANJA IN PREIZKUS ZNANJA DELAVCEV ZA VARNO OPRAVLJANJE DELA, VODENJE ALI NADZOROVANJE DEL OZIROMA NALOG; PODATKI O MOREBITNI IZVEDBI DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA IN UGOTAVLJANJA ZNANJA S PODROČJA VARSTVA PRI DELU, VKLJUČNO Z DOKUMENTACIJO PROGRAMA IN ČASA USPOSABLJANJA TER SEZNAMA OSEB, KI SO VODILE USPOSABLJANJA IN PREIZKUSE ZNANJA (NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA, STROKOVNE IZOBRAZBE IN FUNKCIJE, OZIROMA DELA OZIROMA NALOGE, KI JIH TA OSEBA POKLICNO OPRAVLJA); ZAPISNIK O PREIZKUSIH ZNANJA DELAVCEV (NAVEDBA OSNOVNIH PODATKOV IZ PROGRAMA, SEZNAM PREDAVATELJEV, NJIHOVA IMENA IN PRIIMKI, STROKOVNA IZOBRAZBE, Z NAVEDBO KONKRETNIH DEL OZIROMA NALOG, PODPISI ČLANOV KOMISIJE IN TESTNO TER MOREBITNO DRUGO GRADIVO), VRSTA, NAČIN IN PERIODIČNOST USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM TER DATUM ZDRAVNIŠKEGA PREGLEDA (PO PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM PA SE BODO ZBIRALI NASLEDNJI OSEBNI PODATKI: IME IN PRIIMEK, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, IZOBRAZBA, ZAPOSLITEV, VRSTA, NAČIN IN PERIODIČNOST USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM, VRSTA IN DATUM OPRAVLJANJA STROKOVNEGA IZPITA)
 • Uporabniki zbirke: IZVAJALCI USPOSABLJANJA IN DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ČLANI NADZORNEGA SVETA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVNEGA ODBORA
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO OD DATUMA IMENOVANJA DO RAZREŠITVE S FUNKCIJE OZIROMA ŠE DVE LETI PO IZTEKU MANDATA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA (EMŠO), STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE, DAVČNA ŠTEVILKA IN UPRAVNA ENOTA, TRR IN BANKA, PRI KATERI JE ODPRT, TELEFONSKA ŠTEVILKA, NA KATERI JE DOSEGLJIV
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04) TER PRAVILNIKOM DRUŽBE O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OZIROMA DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam