Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEHPRO, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., POSTOJNA
Sedež ali naslov: TRŽAŠKA CESTA 50 A
Poštna številka: 6230
Kraj: POSTOJNA
Matična številka: 2193396000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • f
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR in ko
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Osnovni podatki: Matična številka, Spol, Status osebe, Priimek delavca, Ime delavca, Emšo, Datum rojstva, Kraj rojstva, Država rojstva, Državljanstvo, Priimek ob rojstvu, Ime očeta, Ime matere, matična številka, Šifra davčnega urada, Davčna številka, Znanstveni naziv, Strokovni naziv, Organizacijska enota, Delovno mesto, Kraj opravljanja dela, Neposredni vodja, Interna telefonska številka, Olajšava, Dohodnina tujci, • E-mail, internet: E-mail, Telefon, Mobilni telefon, Dopust – dodatni dnevi, Datum začetka mandata, Datum zaključka mandata, Delo ob sobotah, Nočno delo, Delovno razmerje, Matična številka delavca, Priimek delavca, Ime delavca • Vrsta delovnega razmerja: Šifra – vrsta delovnega razmerja, Vrsta delovnega razmerja, Datum sklenitve, Datum sklenitve delovnega razmerja, Datum sklenitve poz, Poskusno delo, Stalnost, Obvestilo o sklenitvi, Vzrok sklenitve poz za dč, Datum pogodbe od, Datum pogodbe do, Objava, Način objave razpisa dm, Datum objave razpisa, • Prenehanje: Vzrok prenehanja, Datum prenehanja, Prenehanje dr, Razlog prenehanja, Vrsta odpovedi, Razlog odpovedi, Razlog na strani delavca, Razlog na strani delodajalca, Datum odpovedi, Številka sklepa odpovedi, • Bivališče – prihod na delovno mesto: Matična številka, Priimek delavca, Ime delavca, Vnos bivališča, Datum spremembe, Naslov, Pošta, Občina, Krajevna skupnost, Država, Telefon, Oddaljenost v km, Stalno bivališče, Aktivno • Vnos prihoda na delo: Način prihoda, Šifra relacije, Relacija, Datum začetka, Oddaljenost v km ,Vozovnica, Aktivno, • Družinski člani: Matična številka delavca, Priimek delavca, Ime delavca, • Družinski člani: Šifra sorodstveno razmerje, Sorodstveno razmerje, Priimek, Ime, Emšo, Datum rojstva, Kraj rojstva, Olajšava za dohodnino, Status zavarovanja, Status varovanja, Poklic, Vrsta šole, Potrdilo o šolanju, • Predhodne zaposlitve: Matična številka, Priimek delavca, Ime delavca, Datum začetka zaposlitve, Datum zaključka zaposlitve, Predhodna zaposlitev, Klasifikacija poklica, Zaposlitev, Delovni čas ur/mesec, Zaposlen v podjetju d/n, Stalnost, Delovna doba – let, Mesecev, Dni, Vrsta delovnega razmerja, Vzrok prenehanja delovnega razmerja, • Delovna doba: Matična številka, Status osebe, Priimek delavca, Ime delavca, Ll Mm, Dd, • Članstvo, funkcije: Matična številka delavca, Priimek delavca, Ime delavca, Članstvo v organizaciji, Šifra funkcije, Naziv funkcije, Datum začetka mandata, Datum zaključka mandata, Višina članarine, Višina obroka, Za obračun od, Indikator obračuna za od, • Varstvo pri delu: Matična številka, Status osebe, Priimek delavca, Ime delavca, Šifra dm, • Zdravstveni pregledi in osebna varovalna oprema predvidena za delovno mesto: Šifra varstva pri delu, Naziv varstva pri delu • – zdravstveni pregledi: Šifra zdravstvenega pregleda, Vrsta zdravstvenega pregleda, Datum zdravstvenega pregleda, Datum naslednjega pregleda, Datum poteka • – osebna varovalna oprema: Šifra varovalne opreme, Vrsta varovalne opreme, Datum izdaje, Količina, Velikost, Varianta, • Porodniška: Matična številka delavca, Status osebe, Priimek delavca, Ime delavca, Šifra vrste porodniškega dopusta, Naziv vrste porodniškega dopusta, Datum začetka, Datum zaključka, • Prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja: Šifra vrste pokojninskega zavarovanja, Naziv vrste pokojninskega zavarovanja, • Zdravstveno zavarovanje: Šifra vrste zdravstvenega zavarovanja, Naziv vrste zdravstvenega zavarovanja, • Ugodnosti – bonitete: Vrsta (naziv) ugodnosti, Datum začetka, Datum zaključka, Vrednost • Dokumenti: Vrsta dokumenta, Številka dokumenta, Datum veljavnosti, Datum izdaje, Občina izdaje, Opomba • Bančni računi: Zaporedna številka, Vrsta bančnega računa, Številka bančnega računa, Naziv banke, Partija, Osebni račun, Model za sklicno številko, Sklic na številko, Šifra za plačilni nalog, Odstotek nakazila na računu, Znesek nakazila na računu, Aktivnost • Licence: Šifra vrsta licence, Vrsta licence, Datum izdaje, Datum izpita, Številka licence, Datum vloge, Datum omejitve, Opis omejitve, Datum prepovedi, Opis prepovedi • Zadolžitve sredstev: Matična številka, Priimek delavca, Ime delavca, Vrsta delovnega sredstva, Datum izdaje, Število enot, Velikost, Ean • Vrsta delovne opreme: Datum zadolžitve, Število enot, • Pooblastila delavcem: Matična številka, Delovno mesto, Priimek delavca, Ime delavca, Organizacijska enota • Pristojnosti dm: Delovno mesto pristojnosti – naslov lista, Delovno mesto, Pozicija, Vrsta pristojnosti, Vrsta pristojnosti dokumenta, Vrsta dokumenta i, Vrsta dokumenta ii, Vrsta dokumenta iii, Vrsta dokumenta iv, Limit, Vrsta valute, Trajanje pooblastila, Datum dodelitve pristojnosti, Trajanje pooblastila, Datum poteka pristojnosti, Opomba • Štipendisti, praktikanti: Matična številka, Priimek, Ime • Podatki o štipendiji: Številka pogodbe, Sklenjena od, Sklenjena do, Znesek štipendije, Povprečna ocena, Vzdrževalec štipendista, Naziv šole, Naslov šole, Pošta, Država, Bivališče v času šolanja, Vrsta šole, Smer šolanja, Poklic, Datum začetka šolanja, Letnik šolanja, Letnik začetka štipendije, Datum zaključka šolanja, Stimulacija dodatne štipendije, Vzrok mirovanja štipendije, Datum mirovanja od, Mirovanje do • Delo na praksi: Datum pričetka, Datum zaključka, Nagrada, Potni stroški, Stroški za prehrano, Stroški zavarovanja • Poskusno delo: Člani izpitne komisije za poskusno delo – naslov lista, Matična številka, Priimek delavca, Ime delavca • Odločbe – sklepi: Matična številka delavca
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • Skupna pokojninaska družba d.d. (dodatno pokojninsko),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 1. Personalne mape delavcev se nahajajo v prostorih kadrovske službe v zaklenjenih ognjevarnih omarah, prostori kadrovske službe se zaklepajo, dostop do podatkov imajo referenti za kadrovske in splošne zadeve ter samostojni kadrovski referenti ter vodja kadrovske službe ter izvršni direktor za upravljanje s človeškimi viri. 2. Arhiv prijav in odjav delavcev in vzdrževanih družinskih članov v različna zavarovanja se nahajajo v prostorih kadrovske službe v zaklenjenih ognjevarnih omarah, prostori kadrovske službe se zaklepajo, dostop do podatkov imajo referenti za kadrovske in splošne zadeve ter samostojni kadrovski referenti ter vodja kadrovske službe ter izvršni direktor za upravljanje s človeškimi viri. 3. Delavske knjižice se nahajajo v prostorih tajništva v zaklenjenem predalniku, prostori kadrovske službe se zaklepajo, dostop do podatkov imajo referenti za kadrovske in splošne zadeve ter samostojni kadrovski referenti ter vodja kadrovske službe ter izvršni direktor za upravljanje s človeškimi viri. 4. Arhiv stalne dokumentacije se nahaja na podstrešju, v zaklenjenih prostorih, vstop v arhiv ima le pooblaščena oseba po nalogu direktorja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, • olajšava za dohodnino, • odmera letnega dopusta, . • obdarovanja otrok zaposlenih. • kolektivno nezgodno zavarovanje družinskih članov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Družinski člani: Matična številka delavca, Priimek delavca, Ime delavca, • Družinski člani: Šifra sorodstveno razmerje, Sorodstveno razmerje, Priimek, Ime, Emšo, Datum rojstva, Kraj rojstva, Olajšava za dohodnino, Status zavarovanja, Status varovanja, Poklic, Vrsta šole, Potrdilo o šolanju,
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Davčna uprava RS, • izvajalci kolektivnega nezgodnega zavarovanja družinskih članov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v aplikaciji so varovani prek gesla za vstop v operacijski sistem in gesla za vstop v aplikacijo ter dostop do podatkov. Podatki v pisni obliki se nahajajo v omarah oz. predalčnikih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99) in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • seznam obdobnih zdravstvenih pregledov: ime in priimek delavca, vsi zdravniški pregledi (datum), roki, v katerih mora biti oseba poslana na specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi. • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v aplikaciji so varovani prek gesla za vstop v operacijski sistem in gesla za vstop v aplikacijo ter dostop do podatkov. Podatki v pisni obliki se nahajajo v omarah oz. predalčnikih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu,
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime, datum in kraj rojstva ter podatki o strokovni izobrazbi delavca, • roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, • podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oziroma naloge ter o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, • program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo z navedbo učne snovi in časa za posameznega delavca, • seznam oseb, ki so vodile usposobljanje in preizkuse znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; seznam vsebuje priimek in ime, strokovno izobrazbo in funkcijo oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja, • zapisnik o preizkusih znanja delavcev o varstvu pri delu, ki vsebuje osnovne podatke iz programa, seznam predavateljev, priimek in ime, strokovno izobrazbo z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpise članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo • Dijaki in študenti: priimek in ime, datum rojstva, dela za katera se je usposabljal, datum usposabljanja, zapisnik o teoretičnem in praktičnem usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom (datum, zap. št., čas usposabljanja, ime in priimek dijaka oz. študenta, datum rojstva, delovno mesto, tipično delovno mesto, lokacijo usposabljanja ter izvajalce oz. predavatelje usposabljanja) ter navodila in program usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v aplikaciji so varovani prek gesla za vstop v operacijski sistem in gesla za vstop v aplikacijo ter dostop do podatkov. Podatki v pisni obliki se nahajajo v omarah oz. predalčnikih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • letno poročanje za dohodnino, • letno poročanje za pokojninsko in invaldisko zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o zaposlenih: Št.,Ime osebe, Priimek, Delovno mesto, Naslov, Mesto, Poštna številka, Status, Datum neaktivnosti, Datum prenehanja, Šifra PZ, Šifra ----, Pripomba, Datum zadnje spremembe, SM v Strukturi DČ ,Zastopnik, Osebni račun, Šifra delovnega mesta, Vrsta konta za PN, Št. konta za PN, Številčna serija potrjenih, Številčna serija storniranih, Odstotek cene goriva, • Potni nalog – račun: Številka potnega naloga, Številka, Ime, Priimek, Naslov, Delavno mesto, Mesto, Poštna številka, Stranka1-Naziv, Stranka1-Naloga, Datum potnega naloga, Datum knjiženja, Registrska številka vozila, Znamka vozila, Tip vozila, Prevoženi kilometri, Službena last, Od dne, Do dne, Od ure, Do ure, Številčna serija, Številčna serija potrjenih, Številčna serija storniranih, Samodejno, Potrjen, Knjižen, Samo Kilometrina, Številka naloga, Znesek MIN akontacija, Znesek, Znesek - prevozni stroški, Znesek – dnevnice, Znesek - ostali stroški, Akontacija, Knjižen Znesek, Predknjižen Znesek, Številka konta, Vrsta konta, Storno, Št. storniranega dokumenta, Storniran, Št. storno dokumenta, Knjiženi kilometri, Stanje števca Šifra PZ, Šifra ----, Knjižna skupina, Šifra valute PN, Količnik valute PN, Znesek (PNVT), Znesek (PNVT v LVT), Center Odgovornosti, Šifra vzroka, Potni nalog običajen / izobr., Šifra načina plačila, Št. Protikonta, Vrsta Protikonta, Bančni račun, Zadržano, ID za prijavo, Oseba za odobritev, Poslano v odobritev, Odobren, Stroški v odobritev, Stroški odobreni, Oseba za odobritev stroškov, Status odobritve, Datum vnosa, Datum posl. v odobritev, Allocator Type, Allocator Code, - boniteta delavca: vrsta bonitete, znesek bonitete, - delo delavca: datum pozicije, vrsta dela, delovni nalog, vrsta sredstva, sredstvo, plačilo/dodatek, število ur plačila/dodatka, znesek plačila/dodatka, odstotek individualne stimulacije,
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • Davčna uprava RS, • Skupna pokojninska družba d.d. (dodatno pokojninsko zavarovanje)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v aplikaciji so varovani prek gesla za vstop v operacijski sistem in gesla za vstop v aplikacijo ter dostop do podatkov. Podatki v pisni obliki se nahajajo v omarah oz. predalčnikih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH POGODBAH IN POGODBAH O DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske in podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorske oz. podjemne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki na avtorski pogodbi: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, neto pogodbeni znesek, predmet dela, rok izvedbe • Podatki na pogodbi o delu: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, pogodbeni znesek, matična številka, bančni račun, predmet dela, rok izvedbe • Podatki o izplačilih: ime in priimek, naslov, znesek nakazila (honorar), datum nakazila
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • Zavod za zaposlovanje RS,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v aplikaciji so varovani prek gesla za vstop v operacijski sistem in gesla za vstop v aplikacijo ter dostop do podatkov. Podatki v pisni obliki se nahajajo v omarah oz. predalčnikih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zavarovanje za poškodbe pri delu dijaka oziroma študenta ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki s študentske napotnice: Splošni podatki: Ime, priimek, naslov (ulica, hišna številka, pošta), datum rojstva (dan, mesec, leto), EMŠO, davčna številka, vrsta študija, naziv izobraževalne ustanove, letnik študija, datum veljavnosti študentskega statusa (dan, mesec, leto), številka osebnega dokumenta, vrsta dela, datum opravljanja dela, število ur, urna postavka, dnevnik opravljenega dela
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v aplikaciji so varovani prek gesla za vstop v operacijski sistem in gesla za vstop v aplikacijo ter dostop do podatkov. Podatki v pisni obliki se nahajajo v omarah oz. predalčnikih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH ZA SKLENJENE POGODBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pogodbenih partnerjev upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • učinkovito izvajanje sklenjene pogodbe- vzpostavitev kontakta. • Vabila na razne prireditve in aktivnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, pogodbeni partner, pri katerem je zaposlena kontaktna oseba, delovno mesto, telefonska številka, fax, GSM številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v aplikaciji so varovani prek gesla za vstop v operacijski sistem in gesla za vstop v aplikacijo ter dostop do podatkov. Podatki v pisni obliki se nahajajo v omarah oz. predalčnikih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O ČASU PRIHODA IN ODHODA Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklen
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje prihoda in odhoda z dela zaposlenih,študentov, dijakov in drugih oseb, ki delajo v prostorih upravljavca na podlagi drugih pravnih naslovov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, datum, ura vstopa in izstopa, (namen začasnega izhoda), organizacijska enota, vzrok odsotnosti
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v aplikaciji so varovani prek gesla za vstop v operacijski sistem in gesla za vstop v aplikacijo ter dostop do podatkov. Podatki v pisni obliki se nahajajo v omarah oz. predalčnikih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI TELEFONA, MOBITELA, AVTOMOBILA OZ. DRUGIH SREDSTEV DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo tudi v zasebne namene
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence danih sredstev v uporabo • vodenje evidence in analiza stroškov povezavnih z uporabo sredstev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o uporabi mobitela: Ime, priimek, telefonska številka, znesek • podatki o uporabi avtomobilov: Ime, priimek, vrsta vozila, reg. številka, stroški servisa, stroški goriva, drugi stroški, prevoženi kilometri, količina goriva, poraba goriva ( v l/100 km), prevoženi kilometri v službene namene, stroški skupaj, stroški na km • podatki o uporabi računalniki in računalniška oprema:
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v aplikaciji so varovani prek gesla za vstop v operacijski sistem in gesla za vstop v aplikacijo ter dostop do podatkov. Podatki v pisni obliki se nahajajo v omarah oz. predalčnikih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam