Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): jožef dulc
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INSTALACIJE JOŽEF DULC S.P.
Sedež ali naslov: STRANJE PRI ŠKOCJANU 7
Poštna številka: 8275
Kraj: ŠKOCJAN
Matična številka: 5444332000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06), 13.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32.člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) oziroma drugi predpisi
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)Podatki o delavcu: -osebno ime,- datum rojstva, če nima EMŠO, -kraj rojstva, -država rojstva, če je kraj rojstva tujina, -enotna matična številka občana, -davčna številka, -državljanstvo, -naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države , država),-naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države , država ), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen. b) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: -datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, -vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, -razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, -poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, -razporeditev delovnega časa, -kraj kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. c) Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: -datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Podjetja Instalacije Jožef Dulc s.p.,- Zavod za Pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)oziroma drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zakljenjeni omari v pisarni vodja računovodstav in financ družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidence o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št.40/06), 16.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialneg avarstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: -osebno ime, datum rojstva, če nima EMŠO, -kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, -naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), -naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države , država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen,- številka transakcijskega računa na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki.b) Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz.pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časomo polnega, bruto plača za izplačilo za delo preko polnega delovnega časa/nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; -zaostala izplačila in nadometsila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz.pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, - izredno izplačilo/ izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; -neto plača/ za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/. plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, c) Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravinina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: -prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje,. -plačani prispevki v breme zavarovanca:plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za straševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe Instalacije Jožef Dulc s.p.,- drugi uporabnikiv skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l., št.86/04) oziroma drugi predpisi, - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zakljenjeni omari v pisarni vodja računovodstva in financ, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopiki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe +
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, kandidati za zaposlitev v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela, napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih delavnih zahtev za navedeno delavno mesto, podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Instalacije Jožef Dulc s.p., - pooblaščeni zdravnik družbe Aristotel, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo se hranijo v osebni mapi zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni omari v pisarni vodja računovodstva in financ, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniški obliki je avtoriziran. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št.40/06), 18.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejaje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32.člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katerega se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure za katere se prejema nadomestila plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure , za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Instalacije Jožef Dulc s.p., -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.86/04) oziroma drugi predpisi ter Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št.0/2006)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zakljenjeni omari v pisarni vodja računovodstva in financ, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam