Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LARES NEPREMIČNINSKA DRUŽBA D.O.O.
Sedež ali naslov: Štihova ulica 001
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1868586000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene osebe v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni zaposleni, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do teh podatkov imajo le delavci, ki uporabljajo osebne podatke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročiteljev in drugih strank.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - prodajalci oziroma najemodajalci, ki so obenem
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o posredovanju, izpeljava postopka nakupa, prodaje, najema, vknjižb v zemljiško knjigo, priprava drugih listin za naročnike.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu z ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o naročiteljih (spol, DŠ, ime, priimek, naslov, telefon, št..osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, EMŠO, kraj rojstva, št. OR s podatki banke). - podatki o lastništvu, davčne in druge obveznosti, podatki iz pogodb (tudi javne narave).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposleni, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško ter ročno. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah po številkah zaključenih pogodb oziroma po datumih odpovedi posredniške ponudbe, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do teh podatkov imajo le delavci, ki uporabljajo osebne podatke. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov datotečnega sistema in podatkovnega skladišča. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov ali spremenjeni in kdo je to storil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Osnovni osebni podatki zaključenih pogodb se povezujejo z javnimi evidencami (Skupna baza podatkov o posredovanju v prometu z nepremičninami) po 27. členu Zakona o nepremičninskem poslovanju. - Zemljiška knjiga, MF DURS, Upravne enote.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pogodbenih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo pogodbeno delo za Nepremičninsko družbo LARES d.o.o. in pravne ali fizične osebe za katere LARES Nepremičninska družba d.o.o. opravlja delo po pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pogodbeno izvajanje del, za pogodbeno plačilo opravljenih del, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic in obveznosti družbe, na katero se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime ali naziv družbe ali s.p.-ja, osebe, ki zastopa pravno ali fizično osebo (EMŠO), davčna številka, identifikacijska številka za DDV, naslov, številka TRR, naziv banke pogodbenika, datum sklenitve pogodbenega razmerja, pogodbe z vsebino pogodbenega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah in se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do teh podatkov imajo le delavci, ki uporabljajo osebne podatke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam