Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME NOVO MESTO
Sedež ali naslov: Na Loko 2
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 2195992000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81.a, 82.a, 83. in 84. člen Zakona o Visokem šolstvu ( Ur. l. RS, št. 119/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Visoki šoli za tehnologije in sisteme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime (dekliški priimek ), spol, datum rojstva, kraj in občina rojstva, stalno bivališče, začasno bivališče, EMŠO, davčna številka, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vloga za izvolitev v naziv, sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, poročilo komisije, soglasje senata, sklep o izvolitvi, doba izvolitve, habilitacijsko področje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog preneganja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Vsa dokumentacija se nahaja v posebni kovinski ognjevarni omari, ki se sproti zaklepa. Do nje ima dostop le tajnik in vodstvo šole.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci na Visoki šoli za tehnologije in sisteme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, ime in priimek delavca, delovno mesto, datum teoretičnega usposabljanja in datum preizkusa znanja, datum veljavnosti preizkusa znanja. Priloga, ki je del evidence: potrdilo o teoretičnem in praktičnem usposabljanju in preizkusu usposobljenosti za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Izvajalec teoretičnega usposabljanja in teoretičnega preizkusa usposabljanja, na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci šole.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prijavljenih študentov za vpis in vpisanih študentov na dodiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81., 82., 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje dodiplomskega študija (redni študij, izredni študij).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca prijavljenih študentov za vpis se hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov, evidenca vpisanih študentov se hrani trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, spol, ime in priimek študenta ( za študentke tudi dekliški priimek), datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občanov, državljanstvo, podatki o vpisu, podatki o bivanju in prehrani med študijem, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, študijski program, podatki o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vas dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci referata za študentske zadeve. Po dokončanju študija se vsa dokumentacija hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Visoki šoli za tehnologije in sisteme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in dolžnosti delodajalcev v zvezi z varnim in zdravim delom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, ime in priimek zaposlenega, delovno mesto, datum zadnjega zdravniškega pregleda, datum predvidenega naslednjega zdravniškega pregleda, zdravstvene omejitve, kategorija invalidnosti. Priloge, ki so del evidence: napotnica na zdravniški pregled, zdravniško spričevalo, odločba o priznani invalidnosti.
 • Uporabniki zbirke: Medicina dela, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci šole, do podatkov v elektronsi obliki dostopajo le pooblaščeni delavci s pomočjo osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so utrpeli poškodbo pri delu ali jim je bila ugotovljena poklicna bolezen.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, ime in priimek poškodovanca, datum nezgode, kraj nezgode, vrsta poškodbe, bolniški stalež. V prijavo poškodbe pri delu se vpisujejo podatki o oškodovancu, o poškodbi na delu, o neposrednem vodji, podatki o očividcu, poročilo zdravnika, ki je poškodovanca pregledal, mnenje inšpektorja dela.
 • Uporabniki zbirke: Statistični urad RS, Inšpektorat RS za delo, policija, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci šole.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81.a, 82.a, 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Visoki šoli za tehnologije in sisteme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek (tudi dekliški) in ime, spol, datum rojstva, kraj in občina rojstva, stalno bivališče, začasno bivališče, EMŠO, davčna številka, kraj dela, poklic, izobrazba, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti (akt o sistemizaciji delovnih mest), razpis delovnega mesta, sklep o izbiri kandidata, pogodba o zaposlitvi, delovni čas v urah na teden, zaposlenost za določen/ nedoločen čas, zaposlenost s krajšim delovni časom, status invalida, status upokojenca, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, odločba o plači, sklep o letnem dopustu, soglasje delodajaca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, strokovna usposobljenosti, vloga za izvolitev v naziv, sklep senata o imenovanju komisije, poročilo komisije, soglasje senata, sklep o izvolitvi v naziv, doba izvolitve, habilitirano področje, predlog za napredovanje, sklep o napredovanju, delavčev delovni čas in njegova izraba, tedenska pedagoška obveznost, opravljene ure po mesecih, letni dopust in njegova izraba, odsotnost zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odstotnost zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega pasa, podatki o delovni ter zavarovalni dobi, poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatki o določitvi plače oziroma honorarja, podatki o bruto plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo), podatki o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), podatki o izplačanih nadomiestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja, število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje, Davčni urad RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Osebni karton študenta na dodiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. , 82., 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti dodiplomskega študija, vpisani v študijski program, ki ga izvaja Visoka šola za tehnologije in sisteme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidence se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta ( za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, študijski program, način študija, podatki po posebnih predpisih, podatki o zaposlitvi, podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci v referatu za študentske zadeve. Po dokončanju študija se vsa dokumentacija hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari. Do podatkov v elektronski obliki dostopajo le pooblaščeni delavci v referatu s pomočjo osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena na dodiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81., 82., 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS., št. 119/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti dodiplomskega študija vpisani v študijski program, ki ga izvaja šola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidence se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, ime in priimek študenta, spol, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatek ali študent izpit opravlja prvič ali ga ponavja, ter ocena, dosežena pri izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci v referatu za študentske zadeve. Vsa dokumentacija se hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari. Do podatkov v elektronski obliki dostopajo le pooblaščeni delavci v referatu s pomočjo osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Elektronska evidenca prihodov in odhodov zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Visoki šoli za tehnologije in sisteme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, čas prihoda na delo, čas odhoda na malico in prihoda z malice, čs službenega odhoda in prihoda, odhod na službeno potovanje, medfazni odhod, odhod k zdravniku, dopust, privaten izhod, koriščenje ur, najava službenega odhoda, najava bolniške, najava porodniškega dopusta, najava neplačanega dopusta, neopravičen izostanek, saldo ur, najava letnega dopusta, najava koriščenja ur, izredni odhod.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Do podatkov imajo dostop le zaposlene osebe, ki imajo za to posebno pooblastilo. Dostop je možen le preko osebnega gesla na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam