Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): verovškova 66
Naziv ali firma: LAJOVIC TUBA embalaža, d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5042968000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani zaposlenih delavcev, bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osnovni podatki: ime in priimek; dekliški priimek; očetovo oz. materino ime; spol; enotna matična številka občana; davčna številka; kraj, občina in država rojstva; državljanstvo; številka osebnega delovnega dovoljenja; stan (zakonski); datum izteka delovnega dovoljenja; stalno in začasno bivališče; telefonska številka. - podatki o družinskih članih zaposlenega: enotna matična številka občana; priimek; ime; spol; datum rojstva; sorodstveno razmerje; zavarovanje po zaposlenem (da , ne). - podatki o izobrazbi: poklic; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost; opravljene oblike dodatnega izobraževanja in usposabljanja (tečaji, seminarji); znanje tujih jezikov; obvladovanje programskih orodij - podatki o delu: kraj dela; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko ; poln/krajši/skrajšan); status; izmensko delo; delovna doba; zavarovalna doba; benificirana delovna doba. - podatki o delovnem mestu: kraj dela; naziv delovnega mesta; datum nastopa dela na delovnem mestu; datum prenehanja dela na delovnem mestu; delovni čas; oblika delovnega razmerja (za nedoločen ali določen čas); datum prenehanja delovnega razmerja. - podatki o invalidnosti: kategorija; odstotek okvare; datum nastanka okvare: datum nastanka invalidnosti; opis omejitev pri delu. - podatki o zdravstveni zmožnosti za delo: zdravstveni pregled/mesecev; datum zadnjega pregleda; ugotovitve medicine dela; datum naslednjega pregleda; ime in priimek osebnega zdravnika; zdravstvena ustanova. - podatki o varnosti in zdravju pri delu: datum pouka iz varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije; datum pouka iz dela z nevarnimi snovmi; številka delovne obleke in obutve. - ostali podatki: delovna knjižica (registrska številka; datum izdaje); ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen; ukvarjanje z dopolnilnim delom; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; razlog prenehanja delovnega razmerja; dejavnost delodajalca (šifra);
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni (personalni) mapi delavca, v zaklenjenih vodotesnih in ognja varnih omarah v pisarni vodje kadrovske službe upravljalca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet marca 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni delavci in upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač in osebnih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: matična številka; ime in priimek; delovno mesto; enotna matična številka občana; davčna številka; naslov stalnega bivališča (ulica in hišna številka); poštna številka in kraj; občina (šifra, naziv); davčni urad (šifra, naziv); stroškovno mesto; zahtevana strokovna usposobljenost; delovna doba pred zaposlitvijo v Lajovic Tubi; delovna doba v Lajovic Tubi pred zaposlitvijo; datum vstopa v delovno razmerje; osnovna bruto plača; dieta (da, ne); član sindikata (da, ne); prevoz na delo; vzdrževani družinski člani (za akontiranje dohodnine); osebni bančni račun. - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim, krajšim in skrajšanim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure; ure čakanja na delo; ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta; ure počitka ob državnih praznikih in dela prostih dnevih po zakonu; ure odsotnosti z nadomestilom plače; ure za strokovno izobraževanje in usposabljanje; ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije; drugo e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, ure skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, ure očetovskega dopusta) g) neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. - podatki o plačah: a) izplačana plača: za delo s polnim, krajšim ali skrajšanim delovnim časom; za delo v podaljšanem delovnem času b) plača iz dobička c) neto plače: za delo s polnim, krajšim ali skrajšanim delovnim časom; za delo v podaljšanem delovnem času d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo; druga nadomestila e) nadomestila neto plače v breme drugih f) neto plača iz dobička g) drugi prejemki delavca: za solidarnostno pomoč; za odpravnino; za jubilejno nagrado; za regres za letni dopust ; drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. - 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognja varnih omarah v finančno-računovodskem sektorju. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki obračunavajo plače oziroma druge osebne prejemke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet marca 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu; neposredni vodja poškodovanega delavca; očividec nezgode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o poškodovancu: ime in priimek; spol; enotna matična številka občana; državljanstvo; stalno prebivališče (naselje, občina); datum rojstva; zaposlitveni status; vrsta zaposlitve; polni delovni čas; zakonski stan; poklic; šolska izobrazba delavca; delovno mesto; število ur dela do poškodbe; - podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je poškodba pripetila (datum; dan v tednu; ura); kje se je poškodba pripetila; vrsta poškodbe; oblika poškodbe; poškodovani del telesa; delovno okolje; delovni proces; specifična aktivnost v času poškodbe; vzrok poškodbe; način poškodbe; materialni povzročitelj poškodbe; koliko oseb se je poškodovalo; koliko oseb je podleglo poškodbam; ali je bila nudena prva pomoč; pričakovani bolniški stalež - podatki o neposrednem vodji in o očividcu: ime in priimek; naslov stalnega prebivališča; občina.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - osebni zdravnik poškodovanega delavca, - inšpektor za delo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorju »poškodbe pri delu« v sektorju kadrovskih in skupnih zadev. Registratorji se hranijo pri administratorju sektorja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci upravljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet marca 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci, invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali obstaja neposredna nevarnost,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz invalidskega zavarovanja ter iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: ime in priimek; spol; enotna matična številka občana; datum rojstva; kraj, občina in država rojstva; stalno prebivališče in naslov (kraj, občina); poklic; šolska izobrazba; podlaga zavarovanja; sektor . - datum priznanja pravice; - datum začetka uveljavljanja pravice; - datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni (personalni) mapi delavca, v zaklenjenih vodotesnih in ognja varnih omarah v pisarni vodje kadrovske službe upravljalca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence in delavci, ki obračunavajo plače. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet marca 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz štipendijske pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - spol; - enotna matična številka občana; - davčna številka; - datum rojstva; - naslov stalnega bivališča; - vrsta štipendije; - šola, usmeritev, program, smer, vrsta izobraževalnega programa; - letnik izobraževanja; - letnik pridobitve štipendije; - znesek štipendije; - status oseb, ki vzdržujejo štipendista; - bivanje štipendista v času šolanja; - bančni osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - Statistični urad Republike Slovenije - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorju »štipendisti«, v zaklenjenih vodotesnih in ognja varnih omarah v pisarni vodje kadrovske službe upravljalca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet marca 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vstopov in izstopov iz poslovnih prostorov podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in obiskovalci (stranke podjetja, poslovni partnerji, serviserji, ipd.), ki vstopajo v podjetje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v prostorih podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) evidenca strank: datum; ime in priimek; vrsta obiska (službeno/privatno); razlog vstopa; ura prihoda; ura odhoda; ime in priimek delavca, ki ga je sprejel b) evidenca delovnega časa: datum; ime in priimek delavca; čas prihoda; čas odhoda; podpis varnostnika c) evidenca prihodov in odhodov delavcev med delovnim časom: datum; ime in priimek delavca; razlog; ura prihoda; ura odhoda d) evidenca telefonskih klicev prek centrale iz podjetja: datum; ime in priimek kličočega; interna telefonska številka, s katere kliče; klicana številka; klic vezan na interno številko e) evidenca prometa/vstopa in izstopa z motornimi vozili: datum; prevoznik-naziv; registrska številka vozila; ura vstopa; ura izstopa; razlog.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - pooblaščeni delavci pogodbenika, ki zagotavlja oz. izvaja naloge varovanja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se vodijo in hranijo v evidenčnih knjigah. Evidenčne knjige se hranijo pri varnostniku in fizično varujejo 24 ur dnevno. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci upravljalca , ter pooblaščeni delavci pogodbenika , ki zagotavlja oz. izvaja naloge varovanja . Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet marca 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam