Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LJUDSKA UNIVERZA OBČINE ŠENTJUR
Sedež ali naslov: Mestni trg 5
Poštna številka: 3230
Kraj: Šentjur
Matična številka: 5611300000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osebnih podatkov zaposlenih kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti(Ur.L. RS, št.40/06, 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v ustanovi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajnje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. do prenehanja delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, datum rojstva, EMŠO, izobrazba, poklic, številka del. knjižicedatum podpisa pogodbe o zaposlitvi, datum opravljanja VPD in VPP
 • Uporabniki zbirke: Ljudska univerza Šentjur, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišča, Zavod RS za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronsko: centralni računalnik, nedostopno nepooblaščenim osebam, osebna gesla; Ročno vodenje: v personalni mapi, v zavarovanem prostoru Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne, 3.1.2007 izdala LU Šentjur.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca osebnih podatkov zaposlenih iz VPD in VPP

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v ustanovi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov in kraj bivanja, poklic, delovno mesto, datum opravljanja izpita VPD in VPP
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišča, Egal d.o.o
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahaja evidenca se izven delovnega časa zaklepa; elektronsko vodenje: v centralnem računalniku, nedostopen nepooblaščeni osebi, osebna gesla postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, kii ga je dne 3.1.2007 sprejela LU Šentjur.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo, z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca slušateljev neformalnega izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi Pravilnika o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih, se vodi evidenca o udeležencih izobraževanja. Osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci neformalnega izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o izobraževanju, neposredno trženje, obveščanje o dejavnostih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stopnja izobrazbe, naslov in kraj bivanja, podjetje zaposlitve
 • Uporabniki zbirke: Ljudska univerza Šentjur
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo elektronsko vodenje: centralni računalnik, nedostopen nepooblašlenim osebam zaščitev z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradno evidenco o izdanih potrdilih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc o opravljenih delovnih urah
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno hranjenje
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zbrani: - v elektronski obliki - v pisni obliki Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu, Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezni z evidenco zaposlenih in evidenco o stroških dela.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti(Ur.L. RS, št.40/06, 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno hranjenje
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: -plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: osebnih podatkov: - pooblaščeni delavci, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci in pooblaščeni računovodski servis
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z evidenco zaposlenih - kadrovsko evidenco
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca osebnih podatkov strokovnih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o delu, sodelovanju....
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci, vpisani v izobraževanja in ostale dejavnosti an Ljudski univerzi Šentjur
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc strokovnih sodelavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Hranjenje glede na pravilnik o vodenju evidenc v izobraževanju odraslih in glede na zahteve posameznih projektov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek, ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo - naslov stalnega prebivališča/naslov začasnega prebivališča - poklic, stopnja izobrazbe - za potrebe projektov ostali podatki (EMŠO, DŠ)
 • Uporabniki zbirke: Ljudska univerza Šentjur, pristojna ministrstva, lokalna skupnost
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zbrani: - v elektronski obliki Podatki se hranijo v posebnih registrih izobraževanj in v elektronski obliki na računalniku v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z evidenco izdanih potrdil in evidenco pogodb o delu.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca osebnih podatkov udeležencev izobraževanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci, vpisani v izobraževanja in ostale dejavnosti na Ljudski univerzi Šentjur
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc udeležencev izobraževanj in za izdajo potrdil o opravljenem izobraževanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Hranjenje glede na pravilnik o vodenju evidenc v izobraževanju odraslih in glede na zahteve posameznih projektov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek, ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo - naslov stalnega prebivališča/naslov začasnega prebivališča - poklic, delovno mesto, stopnja izobrazbe - za potrebe projektov ostali podatki (EMŠO, DŠ)
 • Uporabniki zbirke: Ljudska univerza Šentjur, pristojna ministrstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zbrani: - v obliki prijavnic na izobraževanje - v elektronski obliki Podatki se hranijo v posebnih registrih izobraževanj in v elektronski obliki na računalniku v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se navezujejo na evidenco o izdanih potrdilih
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca izdanih potrdil udeležencev izobraževanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci, ki so pridobili potrdila na Ljudski univerzi Šentjur
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc izdanih potrdil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno hranjenje
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek, ime, datum in kraj rojstva
 • Uporabniki zbirke: Ljudska univerza Šentjur, pristojna ministrstva, ustanovitelj
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje glede na pravilnik o vodenju evidenc v izobraževanju odraslih in glede na zahteve posameznih projektov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki osebnih podatkov udeležencev izobraževanj.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o stroških dela iz naziva avtorskih in podjemnih pogodb o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti(Ur.L. RS, št.40/06, 13. člen), Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (UR.l. RS, št. 16/2007-UPB3 in spremembe)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji strokovni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic strokovnih sodelavcev, ki izhajajo iz pogodb, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno hranjenje
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) podatki o izplačanih honorarjih, ki bremenijo delodajalca: -honorar za opravljeno delo po pogodbi, c) podatki o drugih stroških dela: dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci in pooblaščeni računovodski servis
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se nanašajo na evidence osebnih podatkih strokovnih sodelavcev.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam