Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CEROD, CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI D.O.O., J.P.
Sedež ali naslov: KOČEVARJEVA ULICA 2
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 2156890000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (Ur. l. RS, št. 40/06, 16. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, davčna št., naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, izobrazba, številka transakcsijskega računa in banka pri kateri je račun odprt. Podatki o plačah: plača in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, podatki o drugih stroških dela; povračila stroškov v zvezi z delom, regres, jubilejne nagrade, plačilo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, stroški izobraževanja, davek na izplačane plače, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost.
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah v ognjevarni omari v pisarni direktorja na sedežu družbe, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): z zaposlovanjem novih oseb
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: direktor družbe, vodja pravno kadrovske službe, vodja finančno-računovodkse službe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06, 16. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu delovnih ur za posamezni mesec, opravljeno nadurno delo, ure, za katere se prejme nadomestilo plače v breme delodajalca oziroma v breme drugih organizacij.
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah v ognjevarni omari v pisarni direktorja na sedežu družbe, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimni evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe, vodja finančno računovdske službe, računovodja družbe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06, 39. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic, izobrazba. Podatki navedeni v oceni tveganja delovnega mesta:opis delovnega mesta, delovna oprema, tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve glede delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zbirnem fasciklu v pisarni vodje pravno kadrovske službe na sedežu družbe, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe, vodja pravno kadrovske službe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA USPOSABLJANJA ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti na obvezni praksi, študenti zaposleni preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic, izobrazba, datum opravljanja preizkusa znanja delavcev, oseba pooblaščena za izvajanje preizkusa znanja.
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, izvajalec usposabljanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zbirnem fasciklu v pisarni vodje pravno kadrovske službe na sedežu družbe, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe, vodja pravno kadrovske dužbe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti na obvezni praksi, študenti preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic, izobrazba, datum opravljanja preizkusa znanja delavcev, oseba poblaščena za izvajanje preizkusa znanja.
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, izvajalec usposabljanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zbirnem fasciklu v pisarni vodje pravno kadrovske službe na sedežu družbe, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe, vodja pravno kadrovske službe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam