Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RCL INT. D.O.O.
Sedež ali naslov: Alešovčeva 50
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5941113000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pavna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: ZVOP-1, pogodba o delovnem razmerju, 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ št. 17/90), osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ktegorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: zaposleni v RCL INT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave; osebni podatki se zbirajo, shranjujejo in obdelujejo z namenom izvajanja pogodbe o zaposlitvi, obračuna plač in z delom povezanih poročil državnim organom
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov: trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravno podlago omejitev; pravice posameznikov niso omejene
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: ime, priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, državljanstvo, narodnost, EMŠO, DŠ, kraj, telefonska številka, številka transakcijskega računa, kraj dela, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, razlog njegovega prenehanja, podatki o delovni knjižici in preteklih zaposlitvah, podatki o vzdrževanih družinskih članih: priimek, ime, EMŠO, DŠ, družinsko razmerje, od dne; podatki o rednih preventivnih zdravstvenih pregledih, podatki o kreditih: številka pogodbe, datum pogodbe, vrsta odtegljaja, tip kredita, znesek obroka, višina kredita, število obrokov; podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca ter podatki o izplačilih na podlagi delovne uspešnosti v bruto in neto zneskih, podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; prispevki v breme delodajalca in zavarovanca
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke ne obstajajo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: RCL INT d.o.o. na podlagi ZVOP-1 zastopnika ne potrebuje.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o delu preko avtorskih pogodb, delovršnih pogodb, o najemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: ZVOP-1, pogodba o avtorskem delu, delovršna pogodba, pogodba o najemu poslovnih prostorov, osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, najemodajalci RCL INT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo, shranjujejo in obdelujejo z namenom izvajanja avtorskih in delovršnih pogodb ter najemnih pogodb, obračuna pogodbenih obveznosti in poročanja državnim organom
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let, oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov niso omejene
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, EMŠO, DŠ, kraj, telefonska številka, številka transakcijskega računa, kraj opravljanja pogodbenega dela, delovne naloge, rok izvršitve dela, datum sklenitve in prenehanja pogodbenega razmerja
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke ne obstajajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: RCL INT d.o.o. na podlagi ZVOP-1 zastopnika ne potrebuje.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev podjetja RCL INT d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1, osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci – fizične osebe podjetja RCL INT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo, shranjujejo in obdelujejo z namenom fakturiranja
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let, oziroma do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov niso omejene
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega bivališča, DŠ
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke ne obstajajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: RCL INT d.o.o. na podlagi ZVOP-1 zastopnika ne potrebuje.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o delu dijakov in študentov na obvezni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1, pogodba o avtorskem delu, pogodba o opravljanju obvezne prakse, osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje, ki opravljajo pri RCL INT d.o.o. obvezno prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo, shranjujejo in obdelujejo z namenom izvajanja pogodb o delovni praksi, obračuna pogodbenih obveznosti in poročanja državnim organom
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let, oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov niso omejene
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, EMŠO, DŠ, številka transakcijskega računa, kraj opravljanja dela, delovne naloge, rok izvršitve dela, datum sklenitve in prenehanja pogodbenega razmerja
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke ne obstajajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: RCL INT d.o.o. na podlagi ZVOP-1 zastopnika ne potrebuje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam