Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PINDŽA, JAVNO KOMUNALNO IN GOSTINSKO PODJETJE D.O.O.
Sedež ali naslov: Gornji Petrovci 31/d
Poštna številka: 9203
Kraj: Petrovci
Matična številka: 1637177000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o uporabnikih storitev oskrbe s pitno vodo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Odlok o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi (Ur.list RS št. 87/99, 39/03,66/03)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki priključeni na javno vodovodno omrežje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun komunalnih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra uporabnika, ime in priimek, naslov, lokacija odjemnega mesta, davčna številka, EMŠO, znesek poravnanih in znesek neporavnanih obveznosti, poraba vode
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o., drugi uporavniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o. Osebni podatki v papirni obliki se shranjujejo v zakljenjenih omarah v prostorih podjetja Pindža, d.o.o. Dostop do podatkov vodenih v računalnik je zavarovan z gesli. Prostori v katerih se nahajajo zbirke podatkov in računalniška oprema ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osbnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Pindža, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS št. 56/99, 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic delavca, za izvedbo preventivnih in korektivnih ukrepov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki delavca, delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba, vrsta poškodbe, poškodovani del telesa, čas in kraj poškodbe, vir in vzrok poškodbe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o., pooblaščenec za varnost in zdravje pri delu, pristojne institucije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o. Osebni podatki v papirni obliki se shranjujejo v zakljenjenih omarah v prostorih podjetja Pindža, d.o.o. Dostop do podatkov vodenih v računalnik je zavarovan z gesli. Prostori v katerih se nahajajo zbirke podatkov in računalniška oprema ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osbnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Pindža, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.list RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakšni koli drugi pravni podlagi opravljajo dela za delodajalca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, izvajanje pogodbe za opravljanje dela za delodajalca na kakršni koli drugi pravni podlagi, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) podatki o delavcu: osebno ime, datum in kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba b.)podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za skelnitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja delo c.) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad Republike Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 84/04) oziroma drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o. Osebni podatki v papirni obliki se shranjujejo v zakljenjenih omarah v prostorih podjetja Pindža, d.o.o. Dostop do podatkov vodenih v računalnik je zavarovan z gesli. Prostori v katerih se nahajajo zbirke podatkov in računalniška oprema ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osbnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Pindža, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki dobavljajo material, opremo ali storitve podjetju Pindža, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ni podatka
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja, naslov podjetja, telefon, telefax, poslovni organ, transakcijski račun, davčna številka, matična številka, osnovni kapital, registerski vložek
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04) oziroma drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o. Osebni podatki v papirni obliki se shranjujejo v zakljenjenih omarah v prostorih podjetja Pindža, d.o.o. Dostop do podatkov vodenih v računalnik je zavarovan z gesli. Prostori v katerih se nahajajo zbirke podatkov in računalniška oprema ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osbnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Pindža, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in /ali storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka (ID za DDV), postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o. Osebni podatki v papirni obliki se shranjujejo v zakljenjenih omarah v prostorih podjetja Pindža, d.o.o. Dostop do podatkov vodenih v računalnik je zavarovan z gesli. Prostori v katerih se nahajajo zbirke podatkov in računalniška oprema ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osbnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Pindža, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposabljanju za varnost in zdravje pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Pindža, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti z delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, program usposabljanja, datum usposabljanja, izvajalec usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o., izvajalci usposabljanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o. Osebni podatki v papirni obliki se shranjujejo v zakljenjenih omarah v prostorih podjetja Pindža, d.o.o. Dostop do podatkov vodenih v računalnik je zavarovan z gesli. Prostori v katerih se nahajajo zbirke podatkov in računalniška oprema ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osbnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Pindža, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravi podlagi
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) podatki o delavcu: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča b.) podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega pregleda, datum predvidenega naslednjega pregleda c.) dodatni podatki iz napotnice: dekliški priimek, EMŠO, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, delovno mesto, datum izjave o varnosti z oceno tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj izdaje napotnice, datum izdaje napotnice d.) dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: status, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi, kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o. in drugi uporabniki pooblaščeni z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o. Osebni podatki v papirni obliki se shranjujejo v zakljenjenih omarah v prostorih podjetja Pindža, d.o.o. Dostop do podatkov vodenih v računalnik je zavarovan z gesli. Prostori v katerih se nahajajo zbirke podatkov in računalniška oprema ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osbnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Pindža, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca članov nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta podjetja Pindža, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled nad članstvom
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja članstva
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni podatki, članstvo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Pinžda, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o. Osebni podatki v papirni obliki se shranjujejo v zakljenjenih omarah v prostorih podjetja Pindža, d.o.o. Dostop do podatkov vodenih v računalnik je zavarovan z gesli. Prostori v katerih se nahajajo zbirke podatkov in računalniška oprema ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osbnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Pindža, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o etažnih lastnikih in najemnikih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: etažni lastniki in drugi uporabniki stanovanj v upravljanju podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: osnova za obračun stroškov upravljanja, obračunavanje rezervnega sklada
 • Rok hrambe (neobvezno): -
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, velikost etažne lastnine, velikost stanovanja, točkovalni zapis, korekcijski faktor, vrednost neprofitne najemnine, število oseb v stanovanju, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci podjetja Pindža, d.o.o. Osebni podatki v papirni obliki se shranjujejo v zakljenjenih omarah v prostorih podjetja Pindža, d.o.o. Dostop do podatkov vodenih v računalnik je zavarovan z gesli. Prostori v katerih se nahajajo zbirke podatkov in računalniška oprema ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Pindža, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam