Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Sedež ali naslov: Slovenska 58
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5227992000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7.in 47 člen, Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS št.86/04), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstven
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedenski), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen čas nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o delavcih-invalidih: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Elektra Ljubljana d.d. - Informatika d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v kadrovski službi, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezav.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen, Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno-letni zbir izplačanih plač.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, Podatki o bruto plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Elektra Ljubljana d.d. Informatika d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjavarni omari v arhivu OE RFS, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o štipendiranju (Ur. l. RS št. 48/99, št. 64/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Štipendiranje dijakov in študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, zavod, kjer se izobražuje, letnik izobraževanja, številka pogodbe, datum pogodbe, čas štipendiranja, poklic, za katerega se izobražuje, uspeh, osnova za štipendijo, znesek izplačane štipendije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Elektra Ljubljana d.d. Informatika d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v kadrovski službi, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen, Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01), Navodilo o načinu prijavljanja in
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi koliko ur je delal tistega dne ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat narava poškodbe poškodovani del telesa ali je bila poškodba smrtna Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, čas dneva, kje se je pripetila nesreča; na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Elektra Ljubljana d.d. v službi VZD.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v SVZD družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, obiskovalci, študenti na praksi in delu preko ŠS, čistilke, varnostniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek Čas prihoda, razlog vstopa v prostore družbe in čas odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Elektra Ljubljana d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v kadrovski službi družbe in na strežniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA VIDEO IN AVDIO POSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in zaposleni, oziroma osebe, ki se nahajajo v poslovnih prostorih družbe ali pridejo v telefonski stik z zaposlenimi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe ter ugotavljanje vzrokov in posledic škodnih dejanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni za neobdelane podatke, 1 mesec po prenehanju potrebe za podatke, ki so predmet obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij, zvočni zapis pogovora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Elektra Ljubljana d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v zaklenjenih prostorih oziroma na medeijih, ki so dostopni samo pooblaščenim osebam, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA UPORABNIKOV STORITEV ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. l. RS 117/2002), Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l.RS 126/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev Elektro Ljubljana d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje računov in drugih dokumentov uporabnikom storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek uporabnika oziroma naziv Naslov Pošta Zavezanci za DDV – identifikacijska številka za DDV (obvezen podatek) Opcijski osebni podatki: Davčna številka EMŠO Telefon Telefaks Številka transakcijskega oziroma osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Elektra Ljubljana d.d., Informatika d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor RTV Slovenija v skladu z zakonom o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na zavarovanih lokacijah na distribucijskih enotah Kočevje, Novo mesto in Trbovlje, Ljubljana mesto in Ljubljana okolica ter pripadajočih nadzorništvih, kot tudi na na lokaciji Slovenska 58, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava z registrom zavezancev za DDV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam