Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALPINUM HOTELI D.O.O.
Sedež ali naslov: Ribčev laz 51
Poštna številka: 4265
Kraj: Bohinjsko jezero
Matična številka: 5285194000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja -uveljavljanje pravic iz sistema zdravstvenega in socialnega zavarovanja, socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če nima EMŠO,kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,enotna matična številka občana,davčna številka,državljanstvo,naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),izobrazba,ali je delavec invalid,kategorija invalidnosti,ali je delavec delno upokojen, b)podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):vrsta delovnega dovoljenja,datum izdaje delovnega dovoljenja,datum izteka delovnega dovoljenja,številka delovnega dovoljenja,organ, ki je izdal delovno dovoljenje c)podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,datum nastopa dela,vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,poklic, ki ga opravlja delavec,strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,število ur tedenskega rednega delovnega časa,razporeditev delovnega časa,kraj, kjer delavec opravlja delo,ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvidatum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci strokovnih služb družbe, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod RS za zaposlovanje, -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, -Statistični urad RS, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se hrani v zaklenjeni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -ureja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)podatki o delavcu:osebno ime, datum rojstva, če nima EMŠO,kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,enotna matična številka občana,davčna številka,državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, državanaslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),izobrazba,ali je delavec invalid,kategorija invalidnosti,številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca;zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač;izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja;neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci strokovnih služb družbe, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod RS za zaposlovanje, -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, -Davčna uprava RS -Statistični urad RS, -Banke in druge finančne ustanove -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se hrani v zaklenjeni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, nezaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -u
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime,podatki o številu ur,skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij oz. organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci strokovnih služb družbe -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod RS za zaposlovanje, -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, -Davčna uprava RS -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se hrani v zaklenjeni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, delavci po pogodbi o delu, študenti in dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov zdravstvenega varstva, varstva pred požarom in nesreč pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto in opis dela, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oz. delovna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; morebitne omejitve periodičnost, vrsta in način usposabljanja, datum opravljanja strokovnega izpita oz. zdravniškega pregleda, ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, podatki o nesrečah pri delu.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci strokovnih služb družbe -pooblaščeni zdravnik -izvajalci usposabljanja -Zavod za zdravstveno zavarovanje, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, -Zavarovalnice -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala, evidenca nesreč pri delu, potrdila o opravljenem usposabljanju, preizkusi praktičnega znanja se hranijo v posebnih fasciklih oz. osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba, napotnica študentskega servisa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki sklenejo pogodbo o delu, pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb, študentje, dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), davčna št. stalno ali začasno prebivališče, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja oz. plačila
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci strokovnih služb družbe -Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, -Zavod za zdravstveno zavarovanje -Avtorska agencija RS -Študentski servisi -Davčna uprava RS -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe in napotnice študentskih servisov, se hranijo v posebnih fasciklih oz. osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini in Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti iz dohodninskih olajšav -uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja -uveljavljanje pravic iz sistema zdravstvenega in socialnega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključku pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, sorodstvo, otrok do 15.leta, do 18 leta oz.26. leta, ki se šola, otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo, zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, rojstni list, potrdilo o skupnem prebivališču, potrdilo o šolanju.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci strokovnih služb družbe, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Davčni urad Republike Slovenije -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v osebni mapi zaposlenega delavca oz. fasciklu v zaklenjeni omari, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca pogodb o poslovnem sodelovanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o poslovnem sodelovanju, kupoprodajna pogodba, alotmanska pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti in pooblaščeni predstavniki poslovnih partnerjev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključku pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, pridobljen naziv strokovne izobrazbe, funkcija, ki jo opravlja, (v primerih, da je poslovni partner fizična oseba), naslov, davčna številka, EMŠO oz. matična številka.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci strokovnih služb družbe, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v fasciklih oz mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Katalog evidence gostov hotela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Rezervacija, vavčer, naročilnica,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gosti, ki prenočujejo v nastanitvenih objektih, gostje, ki koristijo hotelske storitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega in dogovornega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključku pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO ali datum rojstva, številka in vrsta osebnega dokumenta, stalno ali začasno prebivališče, datum prijave, datum odjave, številka sobe, znesek plačila.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci strokovnih služb družbe, -Ministrstvo za notranje zadeve - policija, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki - recepcija, so neprekinjeno odprti 24 ur, vse dni v tednu in so fizično varovani. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (potni list, osebna izkaznica oz. drug dokument) se hranijo v recepciji. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam