Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: I-ROSE, D.O.O.
Sedež ali naslov: JAGOČE 3
Poštna številka: 3270
Kraj: LAŠKO
Matična številka: 5683840000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur/teden), zavarovalna doba, vrsta delovnega razmerja, idatum pričetka dela, datum prenehanja, razlog prenehanja delovnega razmerja, šifra dejavnosti delodajalca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci I-Rose, d.o.o. - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ZDR, ZPIZ, Zakonom o matični evidenci - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so tehnično varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZPIZ, Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači (stroški dela) zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah za področje dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci I-Rose, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, za potrebe ZPIZ.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), - podatki o delovnem času: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilo plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasen nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače, - ure na delo, daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah: - izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - plače iz dobička, - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - nadomestilo plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, - nadomestilo neto plače v breme drugih, - neto plače iz dobička, - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci I-Rose, d.o.o. - porabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so tehnično varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o študentih in dijakih za občasna dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti in dijaki, ki opravljajo občasna dela v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, bivališče datum pričetka sodelovanja in datum prenehanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja - pooblaščeni delavci Študentskega servisa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so tehnično varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preventivnem zdravniškem pregledu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 38. člen, 39. člen in 41. člen ZVZD (Ur. list RS št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) št. zdravniškega spričevala, (ki jo navede zdravnik) b) osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, c) podatki o zdravstvenem stanju: - izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM, - izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM z omejitvami, - začasno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM, - trajno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM, - predlagano drugo delo; d) datum opravljanja zdravniškega pregleda, e) datum izdaje zdravniškega spričevala, f) naziv pooblaščenega izvajalca in njegove odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci I-Rose, d.o.o. - uporabniki v skladu z ZVZD - drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so tehnično varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju in izobraževanju zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 172. člen ZDR (Ur. list RS št. 42/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) vrsta in naziv izobraževanja oz. usposabljanja b) osebni podatki delavca napotenega na izobraževanje: ime in priimek, delovno mesto, c) pridobljeno potrdilo oz. certifikat, če ima izobraževanje za posledico potrdilo oz. certifikat o pridobljenem znanju, d) datum in kraj izvedbe izobraževanja, e) trajanje izobraževanja oz. usposabljanja, f) naziv institucije, ki je izvajala izobraževanje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci I-Rose, d.o.o. - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so tehnično varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): 38., 39. in 41. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 56/99) ter 37. in 38. člen Zakona za varstvo pred požarom (Ur. list RS št. 64/95)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu ter PV
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - zaporedna številka izdanega potrdila o preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, - osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, - naziv družbe, kje je zaposlen delavec, - datum opravljanja preizkusa znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter PV, - veljavnost potrdila, - naziv pooblaščenega izvajalca in njegove odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci I-Rose, d.o.o. - uporabniki v skladu z ZVZD in Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih iz PV - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so tehnično varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06) ter 38., 39. in 40. člen ZVZD (Ur. list RS št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, šifra dejavnosti delodajalca; - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravlja ob nezgodi, b) koliko ur je delal tistega dne do poškodbe, c) ali je bil poškodovan na delovnem mestu in med delovnim časom, d) poškodovani del telesa, e) ali je bila poškodba smrtna, f) uporaba osebnih varovalnih ukrepov: ali je bila odrejena uporaba varnostnih naprav, osebna varovalna oprema, ali so bili izvedeni splošni in osebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu; - podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela oz. nazaj, na službenem potovanju, itd., koliko oseb je poškodovano, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, zunanji znak poškodbe, materialni povzročitelj poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe I-Rose, d.o.o. - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06) - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so tehnično varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o vzdrževanem družinskem članu

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06) - 109. člen Zakona o dohodnini - 159. člen ZDR (Ur. list RS št. 42/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vzdrževani člani zaposlenih delavcev družbe I-Rose, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač in letnega dopusta
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - delavec in vzdrževani družinski člani: ime in priimek, EMŠO, kraj, občina in država prebivališča, - opredelitev statusa vzdrževanega družinskega člana in iz njega izhajajoči zahtevani podatki po 109. členu ZDOH (zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima lastnih sredstev za preživljanje, otrok do 18. leta starosti; otrok do 26. leta starosti; če neprekinjeno ali s prekinitvijo do 1 leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov iz zaposlitve ali opravljanja dejavnosti; za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ne glede na starost; otrok starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben; če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši ali posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe I-Rose, d.o.o. - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in Zakona o dohodnini - uporabniki v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so tehnično varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca pogodbenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): -
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pravne in fizične osebe s sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju ali avtorsko pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti na osnovi pogodbe o sodelovanju in avtorske pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, bivališče, datum pričetka sodelovanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci I-Rose, d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so tehnično varovani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam