Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEBLO KOVINOPLSTIKA STORITVE, DRUŽBA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV IN OPRAVLJANJE STORITEV D.O.O.
Sedež ali naslov: Industrijska cesta 5, Kromberk
Poštna številka: 5000
Kraj: Nova Gorica
Matična številka: 5337402000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06), 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega sspremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu soebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanjstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) b) Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delavcu dovoljenja. c) Podatki o sklenjeni Pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za skelnitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Meblo Kovinoplastika storitve d.o.o., - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari, v pisarni kadrovske službe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so deločeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06), 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanja pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, - uveljavaljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu soebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanjstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki, podatki o vzdrževanih članih. b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto plača za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in andomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila), plača, zaostlao izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostne pomoči, odpravnina, stroški izobraževanja delavca, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani oz. odstopljeni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani oziroma odstopljeni prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani oziroma odstopljeni prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani oz. odstopljeni prispevki v breme zavarovanca, plačani oz. odstopljeni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani oz. odstopljeni prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani oz. odstopljeni prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; d) evidenca o izplačilu subvencije plač invalidov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Meblo Kovinoplastika storitve d.o.o., - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04) ozrioma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v finančno računovodski službi. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja. - Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu soebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur, s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Meblo Kovinoplastika storitve d.o.o..- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/05) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega delavca družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99 in 64/01), 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, kandidati za zaposlitev v družbi, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu soebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanjstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti le-tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavcev, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, morebitne omejitve, oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede ter mnenja in odločbe Invalidskih komisij.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci iz Meblo Kovinoplastika storitve d.o.o. - Pooblaščeni zdravnik Medicine dela, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja (če so dana oz. potrebna) se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v pisarni službe za varnost in zdravje pri delu in kadrovskega delavca, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni službe za varonost in zdravje pri delu. Dostop v bazo podatkov, vodnih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravlju pri delu (Ur. l. RS št. 96/99 in 64/01), 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu soebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum začetka dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oz. nalog; podatki o morebitni izvdbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodila usposabljanja in preizkuse znanja (navedba namena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije oziroma dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazba z navedbo konkretnih del in nalog, popisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci službe za varnost in zdravje pri delu, - izvajalci usposabljanja, pooblaščeni organi nadzora (delovna inšpekcija), - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni službe za varnost in zdravje pri delu kot tudi potrdila o opravljenem usposabljanju. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93, 87/01 in 110/02 - ZGO - 1), 32. in 33. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu soebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, izobrazba, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe za varnost in zdravje pri delu, - izvajalci usposabljanja, - pooblaščeni organ nadzora (požarna inšpekcija), - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, v zaklenjenih omarah, v pisarni službe varstva pri delu. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ št. 17/90, Ur. l. RS št. - stari št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93, 66/93 ter 65/00 - ZZ PPZ) 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu soebnih podatkov (Ur. l. RS - št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). - Podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, b)koliko ur je delal tistega dne, c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, č) narava poškodbe, d) poškodovani del telesa, e) ali je bila poškodba smrtna, f) podlaga zavarovanja. - Podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je nesreča pripetila: datum, dan v tednu, doba dneva, b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo. c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo, č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, e) vir nesreče, f) vzrok nesreče, g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, h) uporaba osebnih varnostnih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavec družbe v službi za varnost in zdravje pri delu, - pooblaščeni organi nadzora (delovna inšpekcija), - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni službe za varnost in zdravje pri delu. Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalnikih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS - stari 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00 - ZZ PPZ), 47. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS - št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice in datum prenehanja pravice; - vrsta pravice, ki se uveljavlja.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni zdravniki Medicine dela, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni omari, v pisarni službe za varnost in zdravje pri delu. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS. št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca delavcev, ki delajo preko študentskin in mladinskih servisev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Napotnice študentskih in mladinskih servisem.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe na delu preko študentskih in mladinskih servisev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe kadrovske evidence, za sestave poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS - št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, datum nastopa dela, datum zaključka dela, delovno mesto, stroškovno mesto, višina izplačila.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe. - Študentski in mladinski servisi, - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Napotnice in obračuni se hranijo v zaklenjeni omari v finančno-računovodski službi družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam