Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PAROS FRS D.O.O.
Sedež ali naslov: Osojnikova cesta 22
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 2190222000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV.

 • Pravna podlaga (neobvezno): PISNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTUDENTI IN DIJAKI,KI NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE OPRAVLJAJO DELO V DRUŽBI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE S ŠTUDENTSKIM SERVISOM ZA OBRAČUN ŠTUDENTSKEGA IN DIJAŠKEGA DELA.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA,ŠTEVILKA ŠTUDENTSKE NAPOTNICE,DAVČNA ŠTEVILKA DIJAKA ALI ŠTUDENTA,NAZIV ŠOLE ALI UNIVERZE,TELEFONSKA ŠTEVILKA.
 • Uporabniki zbirke: DRUŽBA PAROS FRS d.o.o.,ŠTUDENTSKI SERVIS IN NAPODLAGI POSEBNE ZAHTEVETUDI DRUGI UPORABNIKI,KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU ALI OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: NOSILCI OSEBNIH PODATKOV SE HRANIJO V ELEKTRONSKI OBLIKI.DOSTOP DO ZBIRKE IMAJO LE ZAPOSLENI.DOSTOP JE OMEJEN S POSEBNO KODO OZIROMA GESLOM.OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V POSEBNI OMARI,ZAPRTI S KLJUČAVNICO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK IZ TRETJEGA ODSTAVKA PETEGA ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV NI POTREBEN.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI KUPCI IN DOBAVITELJI,KI SAMOSTOJNO OPRAVLJAJO DEJAVNOST.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA VZDRŽEVANJE IN IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI,ZA OBVEŠČANJE STRANK O POSLOVNIH DOGODKIH,POVEZANIH S POSLOVANJEM.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,POLNI NAZIV DEJAVNOSTI,NASLOV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI,NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA,DAVČNA ŠTEVILKA,TELEFONSKA ŠTEVILKA.ŠTEVILKA FAKSA ALI ELEKTRONSKI NASLOV.
 • Uporabniki zbirke: DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI,KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU,OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI,V KATERIH SE NAHAJAJO NOSLICI OSEBNIH PODATKOV,KI SO POVEZANI Z ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV TER RAČUANLNIŠKA OPREMA,KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV,SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO,ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU,KO V NJIH NI ZAPOSLENIH.ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV,KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRAMOV IN PODATKOV.SISTEM GESEL OMOGOČA TUDI POZNEJŠE UGOTAVLJANJE,KDAJ SO BILI POSAMEZNI PODATKI UPORABLJENI ALI VNEŠENI V ZBIRKO PODATKOV IN KDO JE TO STORIL IN SICER ZA OBDOBJE,ZA KATERO SE POSAMEZNI PODATKI SHRANJUJEJO.OSEBNE PODATKE LAHKO OBDELUJEJO LE OSEBE,KI JIH JE ZA OBDELAVO POOBLASTIL PREDSTOJNIK.PAPIRNI NOSILCI OSEBNIH PODATKOV,KI SLUŽIJO ZA VNOS OSEBNIH PODATKOV V RAČUNALNIŠKO VODENO ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV,IZPISI PODATKOV IZ RAČUNALNIŠKE ZBIRKE PODATKOV TER DISKETE IN DISKI,KI SE NANAŠAJO NA ZBIRKO PODATKOV,SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO V OMARE.POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5.ČLENA ZAKONA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH PRI STRANKAH ZA OBRAČUN PLAČ IN KADROVSKE ZADEVE.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. IN 7. ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA.POGODBENO RAZMERJE,SKLENJENO S POGODBO O VODENJU RAČUNOVODSKIH POSLOV IN KADROVSKIH ZADEV MED IZVAJALCEM IN UPORABNIKI NAŠIH STORITEV.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OSEBE,ZAPOSLENE PRI POGODBENIH STRANKAH.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODBE O ZAPOLSITVI,ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA,DRUGE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA,NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno,do odhoda delavca v pokoj.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME,EMŠO,DAVČNA ŠTEVILKA,KRAJ,OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA,STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE,KRAJ DELA,POKLIC,ŠOLSKA IZOBRAZBA,STROKOVNA IZOBRAZBA,STROKOVNA USPOSOBLJENOST,DELOVNE NALOGE,DELOVNI ČAS,ZAVAROVALNA DOBA,ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS,INVALID ALI UPOKOJENEC,IME DRUGEGA DELODAJALCA PRI KATEREM JE DELAVEC ZAPOSLEN,UKVARJANJE Z DOPOLNILNIM DELOM,DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA,DATUM PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA,RAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA,DEJAVNOST DELODAJALCA.
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE,ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE. NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI,KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU,OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJJEO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5.ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam