Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOBROVITA D.O.O.
Sedež ali naslov: Tbilisijska ulica 87
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5695201000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zasebnih kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika ( naročilo storitev ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje s strani stranke naročenih storitev, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za potrebe trženja in promocije storitev in izdelkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ul RS, št. 86 /2004 ).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, davčna ali identifikacijska številka, telefonska številka, TRR ali osebni račun, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, vsi zaposleni v računovodstvu, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnati in elektronski obliki. Papirnati podatki so zavarovani v arhivu, ki se redno zaklepa, podatki v elektronski obliki pa so shranjeni na računalniku, do katerega se dostopa z geslom ter na različnih nosilcih (DAT,CD.DVD…), ki se nahajajo v zaklenjeni omari. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določbe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ul RS, št. 40/2006) ter Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ul RS, št. 21/2013).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, nekdanji zaposleni, upokojeni delavci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ul RS, št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Računovodstvo, uprava, direktor družbe, pooblaščeni kadrovski delavci ter drugi organi; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Določbe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), UR.L. RS, št. 40/2006 b) Osebna privolitev posameznika (8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 86/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, nekdanji zaposleni, upokojeni delavci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva. Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca, številka osebnega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki iz delovnega razmerja ter plačila po posebnih pogodbah; a) podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi: 1) možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); 2) skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), od tega: - dejansko opravljene ure, - ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, - ure ustavitve dela zaradi stavke; 3) skupaj neopravljene ure; 4) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: - ure letnega dopusta, - ure počitka ob državnih praznikih, - ure odsotnosti z nadomestilom plače, - ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije ali delodajalca, - drugo; 5) neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov; 6) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, od tega: - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, - ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; 7) neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače; 8) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; b) podatki o bruto plači delavca: 1) izplačana bruto plača, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); - za delo, daljše od polnega delovnega časa; 2) bruto plača iz dobička; 3) izplačana čista plača, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni ali skrajšani delovni čas); - za delo, daljše od polnega delovnega časa; 4) nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: - nadomestila čiste plače med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, - druga nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca; 5) nadomestila čiste plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev; 6) čista plača iz dobička; 7) neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev delodajalca, od tega: - za solidarnostno pomoč, - za odpravnino, - za jubilejne nagrade, - za regres za letni dopust, - drugo; 8) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje. c) podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem: 1) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, 2) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa; 3) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovski delavci, računovodstvo in uprava ter drugi uporabniki; Davčna uprava RS, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklenitev delovnega razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ter delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Stalno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o upravičencu: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, datum rojstva, stalno prebivališče, invalidnost (v primeru invalidnosti tudi stopnja invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, , stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti del, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca, napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovski delavci, računovodstvo, uprava in drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v osebi mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v kadrovski službi, z geslom zaščiten dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidence iz področja varnosti pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - Poškodbe pri delu: Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna , podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča; datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča,: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu. - Usposabljanje za varno delo in preizkusih praktičnega znanja ter usposabljanja varstva pred požari: Podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge, opis del oz. nalog z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oz. nalog, podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkuse znanja (ime in priimek, strokovna izobrazba in funkcija oz. dela ali naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja), zapisnik o preizkusu znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev (ime in priimek, strokovne izobrazba z navedbo konkretnih del oz. nalog, podpisi članov komisije).
 • Uporabniki zbirke: Kadrovski delavci, računovodstvo, uprava in drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni omari v kadrovski službi, z geslom zaščiten dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki sklenejo pogodbo o delu, delavci, ki sklenejo pogodbo o podjemnem delu, avtorskem delu, delavci, ki sklenejo pogodbo začasnega in občasnega dela upokojencev ter druge oblike delovšnih pogodb z podjetjem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o upravičencu: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela
 • Uporabniki zbirke: Kadrovski delavci, računovodstvo, uprava in drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni omari v kadrovski službi, z geslom zaščiten dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe pri poslovnih partnerjih - pravnih osebah (npr. zunanji izvajalci, dobavitelji...)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje kontaktov za pridobitev ponudbe, potencialno sklepanje pogodb, izvajanje naročil, usklajevanje dobav in nabavnih pogojev - poslovno,vabila obveščanje, sporočila itd...
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, elektronski naslov, telefonska št. kontaktne osebe ter naziv podjetja
 • Uporabniki zbirke: Kadrovski delavci, računovodstvo in drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov zavarovane v zaklenjeni omari v kadrovski službi z geslom zaščiten dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določbe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ul RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač, za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Računovodstvo, uprava, direktor družbe ter ostali uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjenih prostorih. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v prostore. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam