Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Andrej Kovačič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZOBNA AMBULANTA KOVAČIČ ANDREJ, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov: Kogovškova ul.1
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1460102000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca obravnavanih pacientov- zdravstveni kartoni

 • Pravna podlaga (neobvezno): opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti in posledično s tem, obravnava pacientov, njihovih osebnih podatkov, diagnoz, poteka zdravljenja,…
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obravnavani pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zdravstvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): trajen
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic osebnih podatkov posameznika iz 30. in 32.člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP, naslov, telefonske številke, EMŠO, št.zdravstvenega zavarovanja, lečeči zdravnik, razlog obravnave, zdravstvena diagnoza, načrtovane storitve, anamnestični podatki, status ob sprejemu, izvedene terapije, status ob odpustu, napotitve k drugim specialistom, predpisana zdravila, izvidi in rentgenske slike.
 • Uporabniki zbirke: Kovačič Andrej- zobna ambulanta, Doc.dr. Igor Potočnik,dr.dent.med., Ko-dent d.o.o., KORA DENS d.o.o., ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago ali po osebni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih so nosilci osebnih podatkov so povezani z zbirko osebnih podatkov in računalniško opremo. Prostori in računalniška oprema, ki služi za obdelavo in hrambo osebnih podatkov, so izven delovnega časa in v času, ko ni v prostoru zaposlenih zaklenjeni. Pisni dokumenti, elektronski nosilci in ostali pomembni podatki, so arhivirani na treh računalnikih, z dostopom omejenim računalnikom- dostop mogoč samo direktorju. Računalniški in elektronski nosilci podatkov so zavarovani s sistemom za identifikacijo, avtorizacijo In kriptiranjem programov, oskrbnik programa Vrhniški DENT 2000 i.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni nobenega zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti in posledično s tem, zaposlovanje delavcev v zasebni ambulanti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajen
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP, naslov, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, državljanstvo, izobrazba, številka TRR, način prihoda na delo, dohodnina, šifra poklica, šifra delovnega mesta, bruto urna postavka, stroškovno mesto, letni dopust, delovna doba pred nastopom dela, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o delu, poklic, ki ga opravlja, število ur tedenskega delavnika, razporeditev delovnega časa, podatki o prenehanju pogodbe o delu-datum, načini, status-, število otrok, telefonske številke,
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Kovačič Andrej- zobna ambulanta, drugi uporabniki v skladu z ZVOP oz drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki zaposlenih so hranjeni v personalnih mapah delavcev, le ti v fasciklih in v omari, ki je zaklenjena, dostop do te omare in fasciklov ima samo direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki, se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni nobenega zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o dijaškem in študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002 in 7/2006) Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list SR, št. 56/99 s spremembami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic dijakov in študentov, ki izhajajo iz opravljanja dela..
 • Rok hrambe (neobvezno): trajen
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika po 3. in 4. odst.19,30. in 32.člena ZVOP (Ur.l.RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča, izobrazba, telefonske številke, število opravljenih ur po posamezni napotnici) podatki o opravljanju dela (vrsta dela, datum pričetka in prenehanja dela, število opravljenih ur)
 • Uporabniki zbirke: Študentski servis, Računovodstvo, Kovačič Andrej-zobna ambulanta, drugi uporabniki v skladu z ZVOP oz drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ti podatki so hranjeni v personalnih mapah dijakov in študentov, le ti v fasciklih in v omari, ki je zaklenjena, dostop do te omare in fasciklov ima samo direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki, se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni nobenega zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o dobaviteljih in poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001 s spremembami), pogodbeno razmerje oziroma osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji in poslovni partnerji oz pooblaščene osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe opravljanja storitev upravljavca in vodenje poslovnih stikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajen
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika po 3. in 4. odst.19,30. in 32.člena ZVOP (Ur.l.RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o dobaviteljih in poslovnih partnerjih (ime in priimek, datum rojstva – neobvezno, telefonska številka, elektronski naslov – neobvezno, funkcija v pravnem subjektu – neobvezno) podatki o sodelovanju
 • Uporabniki zbirke: Računovodski servis, Kovačič Andrej-zobna ambulanta, drugi uporabniki v skladu z ZVOP oz drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ti podatki so hranjeni v mapah dobaviteljev, le ti v fasciklih in v omari, ki je zaklenjena, dostop do te omare in fasciklov ima samo direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki, se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni nobenega zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št.56/ 1999) in osebna privolitev posameznika .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poškodovani zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpis obrazca ER-8..
 • Rok hrambe (neobvezno): trajen
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika po 3. in 4. odst.19,30. in 32.člena ZVOP (Ur.l.RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP, naslov, EMŠO, kraj rojstva, izobrazba, šifra poklica, šifra delovnega mesta, poklic, ki ga opravlja, opis in čas poškodbe, poročilo zdravnika, mnenje inšpektorja ali pooblaščene organizacije za izvajanje VPD.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni zdravnik, Inšpektor za delo, Kovačič Andrej- zobna ambulanta, drugi uporabniki v skladu z ZVOP oz drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ti podatki o zaposlenih so hranjeni v personalnih mapah delavcev, le ti v fasciklih in v omari, ki je zaklenjena, dostop do te omare in fasciklov ima samo direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki, se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni nobenega zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o periodičnih zdravniških pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št.56/ 1999) in osebna privolitev posameznika .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pravočasno pošiljanje delavca na pregled.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajen
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika po 3. in 4. odst.19,30. in 32.člena ZVOP (Ur.l.RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP, naslov, EMŠO, kraj rojstva, šifra poklica, šifra delovnega mesta, datum nastopa dela, poklic, ki ga opravlja, število ur tedenskega delavnika, razporeditev delovnega časa
 • Uporabniki zbirke: Ustrezen ZD- izbrani zdravnik MD, Kovačič Andrej- zobna ambulanta, drugi uporabniki v skladu z ZVOP oz drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ti podatki o zaposlenih so hranjeni v personalnih mapah delavcev, le ti v fasciklih in v omari, ki je zaklenjena, dostop do te omare in fasciklov ima samo direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki, se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni nobenega zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o preizkusih znanja iz VPD

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št.56/ 1999) in osebna privolitev posameznika .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pravočasno izvajanje preizkusov znanja delavcev iz VPD
 • Rok hrambe (neobvezno): trajen
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika po 3. in 4. odst.19,30. in 32.člena ZVOP (Ur.l.RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP, naslov, EMŠO, kraj rojstva, šifra poklica, šifra delovnega mesta, poklic, ki ga opravlja, št. Testne pole, datum preizkusa, datum ponovnega preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeno podjetje za izvajanje preizkusov znanja iz VPD, Kovačič Andrej- zobna ambulanta, drugi uporabniki v skladu z ZVOP oz drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ti podatki o zaposlenih so hranjeni v personalnih mapah delavcev, le ti v fasciklih in v omari, ki je zaklenjena, dostop do te omare in fasciklov ima samo direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki, se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni nobenega zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o stroških dela in izrabi del.časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6.člen ZEDSV (Ur.l.RS št.40/ 2006) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje obračuna in izplačila plač zaposlenih, pokojninske osnove ter odmero dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajen
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika po 3. in 4. odst.19,30. in 32.člena ZVOP (Ur.l.RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP, naslov, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, državljanstvo, izobrazba, številka TRR, način prihoda na delo, dohodnina, šifra poklica, šifra delovnega mesta, bruto urna postavka, stroškovno mesto, letni dopust, delovna doba pred nastopom dela, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o delu, poklic, ki ga opravlja, število ur tedenskega delavnika, št.ur s polnim delovnim časom, nadurno delo, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca ter/ali v breme drugih organizacij, razporeditev delovnega časa, podatki o prenehanju pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Računovodski servis, Kovačič Andrej- zobna ambulanta, drugi uporabniki v skladu z ZVOP oz drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ti podatki zaposlenih so hranjeni v personalnih mapah delavcev, le ti v fasciklih in v omari, ki je zaklenjena, dostop do te omare in fasciklov ima samo direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki, se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni nobenega zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam