Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER VRHNIKA - IDRIJA
Sedež ali naslov: ULICA IX. KORPUSA 17
Poštna številka: 5280
Kraj: IDRIJA
Matična številka: 2025949000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. čl. Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/2006), v nadaljevanju ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Varstveno delovnem centru Vrhnika-Idrija, zavarovani in vzdrževani družinski člani-otroci, delavci, ki opravljajo delo po pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Vrhnika - Idrija, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, SPIZ, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC VI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradni podatki, ki jih vodijo SPIZ, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O UPORABNIKIH V DNEVNEM VARSTVU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Dogovor o opravljanju storitev vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalnega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki, starši oz. zakoniti zastopniki, sorodniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti, določene z zakonom o socialnem varstvu, za načrtovanje politike socialnega varstva, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku -priimek in ime, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega bivališča, evidenca začasnega bivališča, datum vstopa in izstopa iz VDC, številka osebne dokumenta, davčna številka, številka zdravstvene kartice, številka pokojninske zadeve, številka hranilne knjižice in banke, evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti uporabnikov in seznam staršev, ki imajo podaljšanje roditeljske pravice, izobrazba, stopnja prizadetosti (izvid in mnenje), evidenca prisotnosti in odsotnosti, evidenca opravljenega dela in višina izplačanih nagrad, individualni programi z evalvacijo, poročila,imena izbranega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa, evidenca odvajanja uporabnikov, evidenca o vrsti prehrane in število obrokov varovancev, evidenca uporabnikov, ki imajo epileptične napade, evidenca menstruacije varovank, evidenca predpisane terapije za uporabnike,-knjiga – predaja službe (opažanja o posameznih varovancih), evidenca aplikacija zdravil – mazil Podatki o starših oz zakonitih zastopnikih -priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, poklic, zaposlitev, telefonske številke, podatki o socialno ekonomskem stanju družine Podatki o sorodnikih -priimek in ime, rojstni podatki, stalno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, telefonske številke
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Vrhnika - Idrija, pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se vodi v enotah vdc v osebni mapi uporabnika, v ognjevarni in zaklenjeni omari. postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC Vrhnika - Idrija.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradna evidenca, ki jo vodijo Centri za socialno delo in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O UPORABNIKIH V INSTITUCIONALNEM VARSTVU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Dogovor o opravljanju storitev vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalnega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki, starši oz. zakoniti zastopniki, sorodniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti, določene z zakonom o socialnem varstvu, za načrtovanje politike socialnega varstva, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku -priimek in ime, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega bivališča, evidenca začasnega bivališča, datum vstopa in izstopa iz VDC, številka osebne dokumenta, davčna številka, številka zdravstvene kartice, številka pokojninske zadeve, številka hranilne knjižice in banke, evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti uporabnikov in seznam staršev, ki imajo podaljšanje roditeljske pravice, izobrazba, stopnja prizadetosti (izvid in mnenje), evidenca prisotnosti in odsotnosti, individualni programi z evalvacijo, poročila, imena izbranega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa, evidenca uporabnikov razporejenih v ustrezno nego, seznam zdravstvenih izkaznic in zdravstvenih kartic, poimenski seznam inkontinentnih uporabnikov, evidenca odvajanja in kopanja uporabnikov, evidenca o vrsti prehrane in število obrokov varovancev, evidenca uporabnikov, ki imajo epileptične napade -evidenca menstruacije varovank, evidenca predpisane terapije za uporabnike, evidenca o specialističnih pregledih, na katere so uporabniki naročeni, -knjiga – predaja službe (opažanja o posameznih varovancih) -ortopedski pripomočki varovancev, evidenca prevezov, aplikacija zdravil – mazil Podatki o starših oz zakonitih zastopnikih -priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, poklic, zaposlitev, telefonske številke, Podatki o sorodnikih -priimek in ime, rojstni podatki, stalno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, telefonske številke
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Vrhnika - Idrija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, CSD, pooblaščene banke, Zveza Sožitje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se vodi v enotah vdc v osebni mapi uporabnika, v ognjevarni in zaklenjeni omari. postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC Vrhnika - Idrija.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradna evidenca, ki jo vodijo Centri za socialno delo in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. čl. Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/2006), v nadaljevanju ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v zavodu, delavci na podlagi pogodbe o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kot določa ZEPDSV, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: 1.) PODATKI IZ PLAČILNE LISTE : a) Podatki o delavcu: - priimek in ime, - datum in kraj rojstva, - EMŠO, - davčna številka, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) Podatki o plačah in nadomestilih plač za vsak posamezen mesec: - neto plača (za tekoči mesec, za nadomestila plač), - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - znesek za izplačilo; c) Podatki o prispevkih za socialno varnost, ki bremenijo delavca – zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti; d) Podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - plačila za dodatno pokojninsko zavarovanje, - regres za letni dopust; 2.) PODATKI O STROŠKIH DELA, KI NISO RAZVIDNI IZ PLAČILNE LISTE: – jubilejna nagrada, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela (potni stroški, dnevnice…); 3.) PODATKI O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST, KI BREMENIJO DELODAJALCA (zbir podatkov za posamezen mesec) – RAZVIDNI IZ REKAPITULACIJE OBRAČUNA PLAČ : – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti; 4.) PODATKI O DOHODNINI – poimenski seznami delavcev z bruto zaslužki in odtegnjeno dohodnino.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Vrhnika - Idrija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod RS za zaposlovanje, ZPIZ, DURS, UJP, AJPES, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Pooblaščena banka, Kapitalska družba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC VI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradni podatki, ki jih vodijo ZPIZ, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA UDELEŽENCEV JAVNIH DEL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter prva točka 6. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci javnih del v skladu s pogodbo med Zavodom za zaposlovanje RS in VDC Vrhnika - Idrija
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za načrtovanje in izvajanje dela v VDC Vrhnika - Idrija, za uveljavljanje pravic udeležencev, tudi za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V posebni evidenci so zbrani naslednji podatki: - program, odobren s strani Zavoda za zaposlovanje RS, - delež sofinanciranja, - odobrena stopnja izobrazbe, vezana na program, - ime in priimek ter poklic udeleženca, - vodja programa, - mentor, - veljavnost pogodbe, - drugo. V mapah oz. spisih posameznih udeležencev pa se nahajajo še drugi podatki o udeležencu: - EMŠO, - datum in kraj rojstva, - stalno prebivališče udeleženca javnih del, - začasno prebivališče udeleženca javnih del, - državljanstvo, - podatki o delovnem času, - razporeditev delovnega časa, - kraj opravljanja dela, - podatki o plačilu, - podatki o številu dni dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Vrhnika - Idrija, ki obdelujejo in se pri svojem delu srečujejo s podatki o udeležencih javnih del (direktorica, tajnica, vodja finančno računovodske službe), Zavod za zaposlovanje RS, financerji dejavnosti in sofinancerji programa, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni kovinski omari. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC VI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA SKLENJENIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi pogodbeniki, ki so z VDC Vrhnika - Idrija sklenili kakršnokoli pogodbo (pogodbo o poslovnem sodelovanju, pogodbo o delu, avtorsko pogodbo …).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Oznaka firme oziroma ime in priimek pogodbene stranke, - pravnoorganizacijska oblika družbe (če gre za družbo), - naslov pogodbene stranke, - ime in priimek kontaktne osebe, - elektronski naslov, telefon in faks kontaktne osebe, - davčna številka pogodbenika, - matična številka pogodbenika, - EMŠO (če gre za fizično osebo), - številka TRR, - podatki o ceni, popustih, rokih plačila in drugih plačilnih pogojih, - kraj dela, delovne naloge, višina honorarja (pri pogodbah o delu in avtorskih pogodbah), - ime in priimek odgovorne osebe za podpis pogodbe, - datum sklenitve in prenehanja pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Vrhnika - Idrija, ki obdelujejo in se pri svojem delu srečujejo s podatki iz sklenjenih pogodb; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC VI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PRIHODOV IN ODHODOV Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Tretja točka 6. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v VDC Vrhnika- Idrija, osebe, ki opravljajo javna dela v VDC Vrhnika - Idrija, osebe na usposabljanju v VDC Vrhnika – Idrija, prostovoljci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda (obračun plač, stroškov, pregled nad prisotnostjo oziroma odsotnostjo delavcev …), za uveljavljanje pravic delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum, ime in priimek, čas prihoda na delo, čas odhoda z dela, podpis.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Vrhnika - Idrija, ki obdelujejo in se pri svojem delu srečujejo s podatki o izrabi delovnega časa (direktorica, delavci računovodstva, tajnica).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC VI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA IZOBRAŽEVANJ DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 44. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v VDC Vrhnika- Idrija
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uresničevanje pravic delavcev v skladu s kolektivno pogodbo ter za potrebe zavoda (pregled nad številom dni izobraževanja za vsakega posameznega delavca, pregled nad stroški izobraževanj).
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, - datum izobraževanja, - tema izobraževanja, - kraj izvajanja izobraževanja, - trajanje (število dni) izobraževanja, - stroški izobraževanja (kotizacije, dnevnice, potni stroški, nočnina).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Vrhnika - Idrija, Socialna zbornica Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC VI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PREDHODNIH IN PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev, delavci v javnih delih in delavci na usposabljanju (le predhodni zdravstveni pregled).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, - enotna matična številka občana (EMŠO), - datum rojstva, - stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), - invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), - poklic, - stopnja izobrazbe, - datum zaposlitve v zavodu, - delovno mesto in kratek opis delovnega procesa, - izpostavljenost tveganjem na delovnem mestu, - datum opravljene izjave o varnosti z oceno tveganja, - posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, - napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, - izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, - rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, - morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, - razlog morebitne nepodanosti ocene, - podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Vrhnika - Idrija: direktorica, tajnica, računovodski delavci, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC VI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02-ZGO-1), 32. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, - delovno mesto, dela in naloge, - opis odgovornosti v procesu zagotavljanja požarne varnosti, - datum in kraj izobraževanja in datum opravljanja preizkusa, - podatek, ali je delavec preizkus opravil, - oseba, ki je praktično usposabljala delavca, - pooblaščene osebe za zagotavljanje varstva pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Vrhnika - Idrija, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC VI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA DOBAVITELJEV IN ODJEMALCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o odvetništvu, pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, dobavitelji, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo, obdelave preteklega
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -splošni podatki o stranki: oznaka, vrsta, naziv (firma oz. ime in priimek), kontaktna oseba, status zavezanca za DDV, tip osebe (pravna, fizična), davčna številka, identifikacijska številka za DDV, naslov (ulica, hišna številka, država, poštna številka, pošta), telefon, faks, e-pošta, -podatki za prodajo: omejitev neplačanih obveznosti, omejitev zapadlih obveznosti, splošni popust, splošni plačilni rok, število izstavljenih računov, rabat, vrednost izstavljenih računov, veljaven cenik, -ostali podatki: EMŠO, matična številka, bančni račun, banka pri kateri je odprt račun, oznaka za razvrstitev za finančna poročila AJPES
 • Uporabniki zbirke: -Davčna uprava Republike Slovenije; -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC VI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih naročilih – ZJN-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 36-/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe (samostojni podjetniki), ki oddajo javno ponudbo na razpisu za javna naročila Varstveno delovnega centra Vrhnika – Idrija
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira najboljšega ponudnika
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Oznaka firme oziroma ime in priimek ponudnika, - pravnoorganizacijska oblika, - naslov ponudnika, - številka TRR, - ime in priimek kontaktne osebe za ponudbo, - elektronski naslov, telefon in faks kontaktne osebe, - davčna številka ponudnika, - matična številka ponudnika, - ime in priimek odgovorne osebe za podpis pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Osebne podatke, vsebovane v zbirki, uporablja samo naročnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je 20.02.2007 sprejel svet VDC VI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam