Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Miha Dvojmoč s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MD SVETOVANJE, POIZVEDBE IN STORITVE, MIHA DVOJMOČ S.P.
Sedež ali naslov: Kotnikova 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3102033000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS štev.: 40/06 ter 65/00 - ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - priimek in ime, - EMŠO, - kraj rojstva, - davčna številka - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) - izobrazba b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljane del in nalog delavnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi - naziv delavnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi - število ur tedenskega rednega delovanega časa - razporeditev delovnega časa - kraj, kjer delavec opravlja delo c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - podatki prenehanja pogodbe o zaposlitvi - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci MD svetovanje, poizvedbe in storitve Miha Dvojmoč s.p., - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku v skladu s Pravilnikov o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-UPB-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: podatki o naročniku detektivske storitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po izpolnitvi pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naročniku detektivske storitve - ime in priimeki in naslov fizične osebe oziroma firme in sedež pravne osebe Podatki o pogodbi o opravljanju detektivske storitve - zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe Podatki o področju zbiranja informacij -navedba področja zbiranja podatkov iz 9. člena Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-UPB-1) in opis detektivske storitve oziroma predmeta pogodbe Podatki o pooblastilu stranke (zaporedna številka pooblastila, datum, obseg pooblastila) Datum izpolnitve pogodbe
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe MD svetovanje, poizvedbe in storitve, Miha Dvojmoč s.p. - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku v skladu s Pravilnikov o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-UPB-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zbiranje informaci o pravnih in fizičnih osebah v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti (ZDD-UPB-1)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivskih storitev v skladu s pogodbo in Zakonom o detektivski dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbe o detektivski dejavnosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vrsti zbranih informacij - področje zbiranja informacij, podatki o posamezni informaciji Podatki o posamezniku - priimek in ime - datum rojstva - davčna številka - EMŠO - stalno bivališlče in naslov - pošta - občina - lastništvo nepremičnin - poklic - šolska izobrazba - zaposlitev - lastništvo premičnin
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe MD svetovanje, poizvedbe in storitve, Miha Dvojmoč s.p. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o detektivski dejavnosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-UPB-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storici kaznivih dejan v po Kazenskem zakoniku
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zahtev Zakona o detektivski dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po vnosu podatkov o naznanitvi kaznivega dejanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o naznanitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (naslovnik sporočila, datum sporočila), znani podatki o kaznivam dejanju
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci MD svetovanje, poizvedbe in storitve, Miha Dvojmoč s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni kovinski omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca dolžnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki: Pravne osebe, ki ne poravanjo svojih obveznosti na podlagi verodostojne listine (računa) in nanjo ne podajo ugovora fizične osebe, ki ne poravnajo svojih obveznosti na podlagi verodostojne listine (računa) in nanjo ne podajo ugovora
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanja storitev izvensodne poravnave terjatev na podlagi izdane verodostojne listine (računa) ter pogodbe z lastnikom terjatve ter nadaljevanje postopka pred pristojnim sodiščem v primeru neuspeha
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno bivališče in naslov, lastništvo nepremičnine, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, zavarovalna doba, zaposlitev, podatki o družinskem statusu: podatki o otrocih, invalidnost, upokojitev, lastništvo premičnin - avto, bančni računi, deleži družabnika, ne-materializi vrednostni papirji
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci MD svetovanje, poizvedbe in storitve Miha Dvojmoč s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni pmari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS štev.:40/06 ter 65/00-ZZPPZ)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz opravljenega dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima delavec sklanjeno z družbo MD svetovanje, poizvedbe in storitve, Miha dvojmoč s.p.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: osebna številka, priimek in ime, kraj rojstva, spol, datum rojstva, davčna številka, številka transakcijskega računa, EMŠO, pošta, občina, datum vstopa, datum izstopa, razlog izstopa, način plačevanja, plačilni razred, stimulativni del plače, izplačilno mesto, delovno mesto, delovan doba - skupna, v podjetju, vrsta pogodbe, dekliški priimek ali priimek ob rojstvu, vrsta delovnega razmerja, način zaposlitve, izobrazba, stalno bivališče, začasno bivališče PODATKI O DELAVNEM ČASU: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odstotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure podorniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomstila plače, ure na delu daljšem od delovnega časa PODATKI O PLAČAH: izplačane plače (za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo), plače iz dobička, neto plače (za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije (za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila), nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca (za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci MD svetovanje, poizvedbe in storitve, Mih Dvojmoč s.p. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni kovinski omari in kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku v skladu s Pravilnikov o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca iz varstva in zdravja pri delu in o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (uradni list RS štev. 40/06 ter 65/00 - ZZPPZ)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz poškodbe pri delu ali na poti na delo oziroma z dela
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) PODATKI O POŠKODOVANEM DELAVCU: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je kdaj prej poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna PODATKI O POŠKODBI PRI DELU: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delovec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varnsotnih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varnostna oprame, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu)
 • Uporabniki zbirke: - poblaščeni delavci MD svetovanje, poizvedbe in storitve Miha Dvojmoč s.p. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiarn pristop v bazo osebnih podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam