Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEMS, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: TREBINJSKA ULICA 003
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5816572000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, rojstni podatki, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna uposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, prijave in odjave v obvezno zdravstveno zavarovanje družinskih članov zaposlenega, prijave in odjave v dodatno zdravstveno zavarovanje zaposlenih, drugi podatki v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih oz. Zakonom o evidencah na področju dela
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja PEMS d.o.o.. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.L.RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni direktorja podjetja in v bazi podatkov vodenih v računalniku z dostopom uporabniškega gesla. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki-ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra). Podatki o delovnem času- a)možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom); b)skupaj opravljene ure:dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke; c)skupaj neopravljene ure; č)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje , ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo;d)neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih;e)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; f)neopravljene ure brez nadomestila plače; g)ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: a)izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; b)plače iz dobička; c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; č)nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo; druga nadomestila; d)nadomestila neto plače v breme drugih;e)neto plače iz dobička; f)prejemki delavca:za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; g)podatki o upravno izplačilnih prepovedi na plačo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja PEMS d.o.o.. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.L.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni direktorja podjetja in v bazi podatkov vodenih v računalniku z dostopom uporabniškega gesla. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, trokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); Podatki o poškodovanem delavcu: a)delo, ki ha je opravljal ob nezgodi, b)koliko ur je delal tistega dne, c)ali se je že kdaj poškodoval, č) narava poškodbe, d) poškodovani del telesa, e) ali je bila poškodba smrtna, f) podlaga zavarovanja; Podatki o poškodbah pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča:datum, dan v tednu, doba dneva, b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo, č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, e) vir nesreče, f) vzrok nesreče, g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, h) uporaba osebnih varnostnih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja PEMS d.o.o.. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni direktorja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam