Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIJAŠKI DOM VIČ
Sedež ali naslov: GERBIČEVA 51/A
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5050278000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O PRIJAVLJENIH KANDIDATIH ZA VPIS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih ( Ur.l. RS, št. 97/ 2006 ) in pisna privolitev staršev oz. pisna privolitev polnoletnega dijaka oz. študenta
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti višjih strokovnih šol vpisani v Dijaški dom Vič in starši oz. skrbniki dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za postopek vpisa v dijaški dom ter za potrebe vzgoje in za izvajanje z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejetiv
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum rojstva oz. EMŠO, kraj, občina, država rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, podatki o šolanju v prihodnjem šolskem letu, podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: ime, priimek, bivališče, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Dijaškega doma Vič ( vzgojitelji, vodstvo in svetovalna služba ). Pooblaščeni delavci MŠŠ. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v kovinski omari, na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov. Evidence se hranijo tudi v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke. S strani MŠŠ podatke obdelujejo pooblaščene osebe, ki imajo dostop zavarovan z geslom ( internetne aplikacije ).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VPISANIH DIJAKOV IN ŠTUDENTOV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

 • Pravna podlaga (neobvezno): PRAVILNIK O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH ( UR. L. RS, ŠT. 97 / 2006 ) in pisno soglasje staršev oz. polnoletnega dijaka oz. študenta.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vpisani v Dijaški dom Vič, študentje višjih strokovnih šol, vpisani v Dijaški dom Vič, študentje visokošolskih zavodov, nastanjeni v Dijaškem domu Vič, starši oz. zakoniti zastopniki dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vpis v Dijaški dom Vič, za oblikovanje vzgojnih skupin in za potrebe vzgoje in za izvajanje z zakonom določenih nalog.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku oz. študentu višje strokovne šole: ime, priimek, datum rojstva oz. EMŠO, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, naziv srednje šole in programa ter letnika, ki ga dijak obiskuje, državljanstvo, številka osebnega lista.Podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: ime, priimek, naslov bivališča, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Dijaškega doma Vič ( vzgojitelji, vodstvo, svetovalna delavka doma ), pooblaščeni delavci MŠŠ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v kovinski omari, obenem pa se vodi tudi elektronsko na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov. Pooblaščeni delavci MŠŠ imajo dostop do podatkov zavarovan z gelsom ( internetne aplikacije ).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. OSEBNI LIST

 • Pravna podlaga (neobvezno): PRAVILNIK O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH ( Ur. l. RS, št. 97 / 2006 ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki in študentje višjih strokovnih šol.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vzgoje in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za potrebe evidence arhiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, št, osebnega lista, datum sprejema, datum izstopa, datum rojsva, kraj in država rojstva. Šola, program, letnik, vzgojna skupina, interesne dejavnosti v dijaškem domu, ki jih dijak obiskuje, pohvale, nagrade in priznanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Dijaškega doma Vič ( vzgojitelji, vodstvo in svetovalna delavka doma ). Pooblaščeni delavci MŠŠ. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke se obdeluje ročno na predpisanih obrazcih ali računalniško na predpisanih obrazcih skladno z zakonom. Osebni listi so shranjeni v zaklenjenih omarah pri vzgojiteljih, ali v kovinskih omarah arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. MATIČNA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih ( Ur.l. RS, št. 97 / 2006 ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki in študentje višjih strokovnih šol.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca vpisanih in izpisanih dijakov in študentov višjih strokovnih šol
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka osebnega lista, priimek in ime dijaka ali študenta višjih strokovnih šol, datum rojstva, datum sprejema, datum izstopa, drugi podatki ( npr. razporeditev v vzgojno skupino ).
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci Dijaškega doma Vič ( vzgojitelji, vodstvo, svetovalna delavka doma ) in pooblaščeni delavci MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O DIJAKIH, KI JIH OBRAVNAVA SVETOVALNA SLUŽBA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovi ( Ur. l. RS, št. 97 / 2006 ) in pisno soglasje staršev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje višjih strokovni šol, ki kršijo pravila ali imajo učne, osebne, osebnostne težave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopka pomoči ali vzgojnega ukrepanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokumenti o postopku vzgojnega ukrepanja se hranijo še tri mesece po izbrisu izrečenega ukrepa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Glede na problem dijaka ali študenta višje strokovne šole - priimek in ime, vzgojna skupina, datum obravnave, vzrok obravnave, , zapisniki razgovorov, sklepov, vabila staršem ipd.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci Dijaškega doma Vič ( vzgojitelji, vodstvo, svetovalna delavka ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari pri svetovalni delavki doma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA NASTANJENIH ŠTUDENTOV VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih ( Ur. l. RS, št. 97 / 2006 ) in soglasje študentov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje visokošolskih zavodov, nastanjenih v Dijaškem domu Vič.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizacija nastanitve študentov v Dijaškem domu Vič.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta, EMŠO, datum, kraj, občina, država rojstva, naslov stalnega bivališča, državljanstvo, podatki o šolanju - ime fakultete, smer študija, letnik, podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih - ime, priimek, naslov stalnega bivališča, telefon.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci Dijaškega doma Vič ( organizator bivanja in življenja študentov, vodstvo) in pooblaščeni delavci na MŠŠ oz. MŠVZT.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari pri organizatorju bivanja in življenja študentov in v arhivu doma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH ( PERSONALNA MAPA )

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih - Pogodba o zaposlitvi in osebno privoljenje zaposlenega delavca.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci v Dijaškem domu Vič.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistične raziskave, in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za vsakega zaposlenega: ime in priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, državljanstvo, TRR, davčna številka, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju, napredovanju v nazive, plačilne razrede, Pogodba o zaposlitvi, zavarovalna doba, podatki o družinskih članih, zavarovanih po zaposlenih, delavska knjižica, podatki o plači, nagradah, solidarnostni pomoči, kreditih, odločbe o dopustih.
 • Uporabniki zbirke: Upravno administrativni delavci in vodstvo Dijaškega doma Vič. Drugi - MŠŠ, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence oz. personalne mape se hranijo v zaklenjeni železni omari v arhivu doma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA ( KNJIGA ) GOSTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prehodni gosti Dijaškega doma Vič.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje pregleda nad gosti v Dijaškem domu Vič, prijava/ odjava začasnega bivališča, prijava gostov na policijo v skladu z zakonom, obračun storitev za goste.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, ime in priimek, EMŠO ali rojstni podatek, spol, stalno bivališče, državljanstvo, številka javne listine, datum prijave, datum odjave.
 • Uporabniki zbirke: Upravno administrativni delavci doma, vratarji doma.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Knjiga gostov se nahaja v zaklenjeni omari v tajništvu doma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam