Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MIHAEL ŠIMONKA, DR.STOM.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZOBNA AMBULANTA
Sedež ali naslov: ZDRAVILIŠKO NASELJE 12
Poštna številka: 9252
Kraj: RADENCI
Matična številka: 1357131000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zdravstvene kartoteke pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti, predpisi s podočja zdravstvenega, zobozdravstvenega in socialnega varstva, predpisi s podorčja zdravstvenega zavarovanja, osebna privolitev posameznika-pacienta
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki se zdravijo v zasebni ambulanti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravljenje pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, spol, stalni in/ali začasno prebivališče, številka police obveznega zdravstvenega zavarovanja, številka police dodatnega zdravstvenega zavarovanja, enotna matična številka občana/EMŠO, telefonska številka in GSM, zaposlitev (delodajalec, sedež delodajalca, delovno mesto, delovno okolje, pogoji dela), davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Za potrebe zdravljenja pacientov v zobni ambulanti in v posebnih primerih za potrebe zdravstvenih organizacij (bolnišnice, specialisti, zdravniška komisija, invalidska komisija), če zdravstvene razmere in koristi pacienta to narekujejo. CITRA Tešanovci d.o.o., Tešanovci 5, 9226 Moravske Toplice in poslovalnica Murska Sobota, Staneta Rozmana 16,9000 Murska Sobota - finančno računovodske storitve za organizacijsko enoto zobne ambulante. Zdravstvene zavarovalnice (Triglav d.d., Vzajemna d.d., Slovenica-Adriatic d.d.,), Zavod za zdravstveno zavarovanje in drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov zakonsko podlago ali osebno privolitev pacienta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili "Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov", ki ga je sprejel vodja organizacisjke enote zobne ambulante dne 22.12.2006 in se uporablja od dne 03.01.2007 ter ob neposredni in primerni uporabi določil "Zakona o varstvu podatkov (ZVOP-1)", Uradni list R Slovenije št. 86/2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam