Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmihel 3 (za enoto Trebnje: Stari trg 63, Trebnje)
Naziv ali firma: Varstveno delovni center Novo mesto in enota Varstveno delovni center Trebnje
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8002
Kraj: Novo mesto
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v zavodu, zavarovalni in vzdrževani družinski člani-otroci zaposlenih, delavci, ki opravljajo delo po pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenih: priimek in ime, deklišči priimek, očetovo ime, datum rojstva, spol, EMŠO, zakonski stan, kraj in občina rojstva, narodnost, državljanstvo, zadnji plačilni razred, zadnja šolska izobrazba, poklic, vrsta delovnega razmerja, delovni kraj, delovni čas, status, datum opravljenega strokovnega izpita, ocena sposobnosti za opravljanje dela (specialni zdravniški pregled), delovno mesto, datum nastopa zaposlitve, serijska in registrska številka delovne knjižice ter datum izdaje, številka osebne izkaznice, davčna številka, disciplinski ukrepi, stalno in začasno prebivališče, občina stalnega prebivališča, telefon, napredovanja, izobraževanja (šolanje) dodatna izobraževanja, šolnina pri dodatnem izobražeanju, pridobivanje naziva , projektna dela, mentorstva , izpiti iz varstva pri delu, vozniški izpit, izpiti iz higienskega minimuma, datum in vzrok prenehanja delovnega razmerja, podatki o letnem dopustu, izjave-pooblastila delavcev, podatki o delovni dobi, evidenca prisotnosti na delovnem mestu, seznam uporabnikov delovnih oblačil in obutve; otroci: ime in priimek, stroka, sorodstveno razmerje, rojstni datum, EMŠO; delavci, ki opravlajo delo po pogodbi: ime in priimek, prebivališče (ulica, pošta, občina, davčna št., EMŠO), številka žiro računa ali TR, njihovi podatki o prejemkih.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v zavodu, delavci na podlagi pogodbe o delu, delavci na podlagi avtorskih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Plače zaposlenih, krediti - administrativne prepovedi zaposlenih, davčna številka zaposlenih, EMŠO zaposlenih, naslov prebivališča zaposlenih, podatki o vzdrževanih družinskih članih za dohodnino, osebni prejemki na podlagi pogodbe o delu, ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, ŽR.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o varovancih, ki so vključeni v Varstveno delovni center Novo mesto njihovih starših, sorodnikih oz. zakonitih zastopnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varovanci, starši, oz. zakoniti zastopniki, sorodniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega bivališča, narodnost, evidenca začasnega bivališča, datum vstopa in izstopa iz VDC, številka osebne izkaznice, številka potnega lista, davčna številka, številka zdravstvene kartice, številka pokojninske zadeve, številka hranilne knjižice in banke, evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti varovancev in seznam staršev, ki imajo podaljšanje roditeljske pravice, izobrazba, stopnja prizadetosti (izvid in mnenje), evidenca prisotnosti in odsotnosti, evidenca opravljenaga dela in višina izplačanih nagrad, individualni programi z evalvacijo, poročila, zdravstveni kartoni, evidenca varovancev razporejenih v ustrezno nego, seznam zdravstvenih izkaznic in zdravstvenih kartic, poimenski seznam inkontinentnih varovancev, evidenca odvajanja in kopanja varovancev, evidenca o vrsti prehrane in število obrokov varovancev, evidenca varovancev, ki imajo epileptične napade, evidenca menstruacije varovank, evidenca predpisane terapije za varovance, evidenca o specialističnih pregledih, na katere so varovanci naročeni, knjiga - predaja službe (opažanja o posameznih varovancih), ortopedski pripomočki varovancev, evidenca prejetih in izdanih narkotikov za varovance, evidenca prevozov, aplikacija zdravil - mazil, inekcij; podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, zaposlitev, veroizpoved, telefonske številke, podatki o socialno ekonomskem stanju družine; podatki o sorodnikih: priimek in ime, rojstni podatki, stalno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, telefonske številke.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vis zaposleni v zavodu, družinski člani - otroci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenih: priimek in ime, dekliški priimek, očetovo ime, datum rojstva, spol, EMŠO, zakonski stan, kraj in občina rojstva, narodnost, državljanstvo, zadnji plačilni razred, zadnja šolska izobrazba poklic, vrsta delovnega razmerja, delovni kraj, delovni čas, status, datum opravljenega strokovnega izpita, ocena sposobnosti za opravljanje dela (specialni zdravniški pregled), delovno mesto, datum nastopa zaposlitve, serijska in registrska številka delovne knjižice ter datum izdaje, številka osebne izkaznice, davčna številka, disciplinski ukrepi, stalno in začasno prebivališče, občina stalnega prebivališča, telefon, napredovanja, izobraževanja (šolanje), dodatna izobraževanja, šolnina pri dodatnem izobraževanju, pridobivanje naziva, projektna dela, mentorstva, izpiti iz varstva pri delu, vozniški izpit, izpiti iz higienskega minimuma, datum in vzrok prenehanja delovnega razmerja, podatki o letnem dopustu, izjave - pooblastila delavcev, podatki o delovni dobi, evidenca prisotnosti na delovnem mestu, seznam uporabnikov delovnih oblačil in obutve; otroci: ime in priimek otroka, sorodstveno razmerje, rojstni datum, EMŠO; delavci ki opravljajo delo po pogodbi: ime in priimek, prebivališče (ulica, pošta, občina, davčna št., EMŠO), številka žiro računa ali TR, njihovi podatki o prejemkih; plače zaposlenih, krediti - administrativne prepovedi zaposlenih, davčna številka zaposlenih, EMŠO zaposlenih, naslov prebivališča zaposlenih, podatki o vzdrževanih družinskih članih za dohodnino, osebni prejemki na podlagi pogodbe o delu, ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, ŽR.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o varovancih (uporabnikih), njihovih starših, oziroma zakonitih zastopnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varovanci (uporabniki), starši, oziroma zakoniti zastopniki, sorodniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o varovancu: priimek in ime, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega bivališča, narodnost, evidenca začasnega bivališča, datum vstopa in izstopa iz VDC, številka osebne izkaznice, številka potnega lista, davčna številka, številka zdravstvene kartice, številka pokojninske zadeve, številka hranilne knjižice in banke, evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti varovancev in seznam staršev, ki imajo podaljšanje roditeljske pravice, izobrazba, stopnja prizadetos6i (izvid in mnenje) evidenca prisotnosti in odsotnosti, evidenca opravljenega dela in višina izplačanih nagrad, individualni programi z evalvacijo, poročila, zdrqvstveni kartoni, evidenca varovancev razporejenih v ustrezno nego, seznam zdravstvenih izkaznic in zdravstvenih kartic, poimenski seznam inkontinentnih varovancev, evidenca odvajanja in kopanja varovancev, evidenca o vrsti prehrane in število obrokov varovancev, evidenca varovancev, ki imajo epileptične napade, evidenca menstruacije varovank, evidenca predpisane terapije za varovance, evidenca o specialističnih pregledih, na katere so varovanci naročeni, knjiga - predaja službe (opažanja o posameznih varovancih, ortopedski pripomočki varovancev, evidenca prejetih in izdanih narkotikov za varovance, evidenca prevozov, aplikacija zdravil - mazil, inekcij; podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, zakonski stan šolska izobrazba, poklic, zaposlitev, veroizpoved, telefonske številke, podatki o socialno ekonomskem stanju družine; podatki o sorodnikih: priimek in ime, rojstni podatki, stalno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, telefonske številke
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam